Till navigation Till innehåll

Definitioner av begrepp

Sedan vårens krisstöd har vi preciserat definitionerna av flera begrepp, för att förtydliga och underlätta för er som söker. I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.

Definitionerna omfattar:
 

Arrangör: En juridisk person eller enskild näringsidkare som presenterar ett kulturevenemang för allmänheten och har huvudansvaret för till exempel programläggning, biljettförsäljning, marknadsföring och arvode till medverkande aktörer. Exempel på arrangörer kan vara konsertbolag, utställare, teatrar, arrangörsföreningar, museer, bokhandlare och liknande.

Ni kan vara flera arrangörer för ett evenemang, som söker gemensamt eller var för sig. När flera arrangörer söker gemensamt, är den som söker huvudarrangör och övriga är medarrangörer.  
 
Utställning: Tillfällig utställning som inte är permanent.
 
Föreläsning: Exempelvis fördjupningssamtal, författarsamtal, bokprat eller liknande, som är öppet för allmänheten. Du kan däremot inte söka för evenemang med ett annat huvudsyfte än kultur, till exempel föreläsningar med forsknings- eller utbildningssyfte eller liknande.

Kulturevenemang: Evenemang i Sverige med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Exempelvis konsert, scenkonstföreställning, utställning, festival, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang.

Evenemang med annat huvudsyfte än kultur eller som inte är öppet för allmänheten, omfattas inte av stödet. Till exempel branschmässor, konferenser, företagsevenemang, föreningsträffar och liknande.
   
Allmänheten: Vem som helst utan att behöva ha särskild tillhörighet till ett företag eller en organisation. Även grupper av barn och unga, äldre och sjuka betraktas i det här sammanhanget som allmänheten, exempelvis skolklasser, boende på äldreboenden eller inlagda på sjukhus.

Konstnärligt verksam aktör:
En juridisk person eller enskild näringsidkare som:

  • har en professionell verksamhet inom de konstnärliga områdena teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, bild och form.
  • medverkar i ett kulturevenemang, och
  • inte faller inom annan myndighets ansvarsområde.

Exempelvis artist med scenshow, musikgrupp, teaterensemble, konstnärskollektiv eller fri dansgrupp eller liknande.

Yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus kan söka krisstipendie  hos Konstnärsnämnden och aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän (författare, dramatiker, manusförfattare med flera) kan söka arbetsstipendier hos Sveriges författarfond.  

Yrkesverksamma konstnärer och yrkesverksamma litterära upphovsmän kan inte få stöd från Kulturrådet för den del av sitt inkomstbortfall som de kan få ersättning för från Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond. 
 
Däremot så är det möjligt för aktören att söka stöd för verksamhetens intäktsbortfall i de delar ansökan inte avser samma ekonomiska skada.

Faller inom annan myndighets område:
Yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus kan söka krisstipendier hos Konstnärsnämnden och aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän (författare, dramatiker, manusförfattare med flera) kan söka arbetsstipendier hos Sveriges författarfond. 
 
Yrkesverksamma konstnärer och yrkesverksamma litterära upphovsmän kan inte få stöd från Kulturrådet för den del av sitt inkomstbortfall som de kan få ersättning för från Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond. 
 
Däremot så är det möjligt för aktören att söka stöd för verksamhetens intäktsbortfall i de delar ansökan inte avser samma ekonomiska skada.

Verksam i Sverige: Den juridiska personen eller enskilde näringsidkaren ska vara registrerad i Sverige. 

Intäktsbortfall: Uteblivna nettointäkter vid inställda kulturevenemang. 

Inställda kulturevenemang: Evenemang som inte har kunnat genomföras med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Merkostnader: Kostnad som uppkommer på grund av uppskjutet kulturevenemang. Det innebär att det ska finnas ett orsakssamband och att kostnaden ska gå utöver verksamhetens ordinarie löpande kostnader.
 
Uppskjutet kulturevenemang: Arrangören har omförhandlat befintliga överenskommelser med medverkande aktörer och har en utförbar plan för hur evenemanget ska kunna genomföras under 2020, annars ska evenemanget ses som inställt.
 
Minskade kostnader: Kostnader för avbokade varor och/eller tjänster som har ett orsakssamband med inställt evenemang.

Kostnader som kunde ha undvikits: Kostnader som orsakats av sökande genom försummelse. Exempelvis kostnad för varor och/eller tjänster som inte avbokats i tid. Det kan till exempel handla om resor eller hotell.

Annat offentligt stöd och ersättningar: Kommunala, regionala eller andra statliga stöd samt försäkring, privata donationer och/eller andra insatser från den privata sektorn som sökande erhållit för respektive kulturevenemang. 

+ + +