Till navigation Till innehåll

Definitioner av begrepp

I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.

Kulturevenemang: Evenemang i Sverige med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Exempelvis konsert, scenkonstföreställning, utställning, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang.

Föreläsning: Exempelvis fördjupningssamtal, författarsamtal, bokprat eller liknande.

Arrangör: En juridisk person eller enskild näringsidkare som presenterar ett kulturevenemang för allmänheten. Exempel på arrangörer kan vara konsertbolag, utställare, teatrar, arrangörsföreningar, museer, bokhandlar och liknande.

Konstnärligt verksam aktör: En juridisk person eller en enskild näringsidkare som är:

  • professionellt verksam inom de konstnärliga yrkena,
  • medverkar i ett kulturevenemang, 
  • inte faller inom annan myndighets ansvarsområde.

Exempel på konstnärligt verksam aktör: musikgrupp, teaterensemble, konstnärskollektiv, fri dansgrupp.

Verksam i Sverige: Den juridiska personen eller enskilde näringsidkaren ska vara registrerad i Sverige.

Intäktsbortfall: Uteblivna nettointäkter vid inställda kulturevenemang.

Merkostnader: Kostnad som uppkommer på grund av uppskjutet kulturevenemang. Det innebär att det ska finnas ett orsakssamband och att kostnaden ska gå utöver verksamhetens ordinarie löpande kostnader.

Minskade kostnader: Kostnader för avbokade varor och/eller tjänster som har ett orsakssamband med inställt evenemang.

Kostnader som kunde ha undvikits: Kostnader som orsakats av sökande genom försummelse. Exempelvis kostnad för varor och/eller tjänster som inte avbokats i tid.

Annat offentligt stöd och ersättningar: Kommunala, regionala eller andra statliga stöd samt försäkring, privata donationer och/eller andra insatser från den privata sektorn.

+ + +