Till navigation Till innehåll

Definitioner av begrepp

Sedan föregående års krisstöd har vi preciserat definitionerna av flera begrepp, för att förtydliga och underlätta för er som söker. I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.

Definitionerna omfattar:
 

Arrangör: En juridisk person eller enskild näringsidkare som presenterar ett kulturevenemang för allmänheten och har  det samlade ansvaret för till exempel programläggning, biljettförsäljning, marknadsföring och arvode till medverkande aktörer med mera. Exempel på arrangörer kan vara konsertbolag, utställare, teatrar, arrangörsföreningar, museer, bokhandlare och liknande.

Ni kan vara flera arrangörer för ett evenemang, som söker gemensamt eller var för sig. När flera arrangörer söker gemensamt, är den som söker huvudarrangör och övriga är medarrangörer.  
 
Utställning: Tillfällig utställning som inte är permanent.
 
Föreläsning: Exempelvis fördjupningssamtal, författarsamtal, bokprat eller liknande, som är öppet för allmänheten. Du kan däremot inte söka för evenemang med ett annat huvudsyfte än kultur, till exempel föreläsningar med forsknings- eller utbildningssyfte eller liknande.

Kulturevenemang: Evenemang i Sverige med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Evenemanget ska vara öppet för allmänheten och ha kultur som huvudsakligt syfte. 

Till exempel konsert, scenkonstföreställning, utställning, föreläsning eller annat liknande kulturevenemang inom: 

  • teater, dans, musik och annan scenkonst,
  • litteratur,
  • bildkonst, form och konsthantverk,
  • museisektorn eller
  • annat kulturellt område 

Evenemang med annat huvudsyfte än kultur eller som inte är öppet för allmänheten, omfattas inte av stödet. Till exempel branschmässor, konferenser, företagsevenemang, föreningsträffar och liknande.
   
Allmänheten: Vem som helst utan att behöva ha särskild tillhörighet till ett företag eller en organisation. Även grupper av barn och unga, äldre och sjuka betraktas i det här sammanhanget som allmänheten, exempelvis skolklasser, boende på äldreboenden eller inlagda på sjukhus.

Konstnärligt verksam aktör:
En juridisk person eller enskild näringsidkare som:

  • har en professionell verksamhet inom de konstnärliga områdena teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, bild och form.
  • medverkar i ett kulturevenemang, och
  • inte faller inom annan myndighets ansvarsområde.

Exempelvis artist med scenshow, musikgrupp, teaterensemble, konstnärskollektiv,  fri dansgrupp eller liknande.

Med professionell verksamhet menar vi aktiviteter och arbete som bedrivs inom ramen för ett samarbete eller en organisation där flera personer ingår som har konstnärligt arbete som huvudsyssla, får lön eller arvoderas.  

Faller inom annan myndighets område:
Yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus ska söka krisstipendier hos Konstnärsnämnden och aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän (författare, dramatiker, manusförfattare med flera) kan söka arbetsstipendier hos Sveriges författarfond. De statliga stöden får inte täcka samma ekonomiska skada. Enskilda konstnärer och litterära upphovsmän kan alltså inte söka stöd för enbart sitt eget konstnärskap.

Enskilda konstnärer och litterära upphovsmän som ingår i en professionell verksamhet kan få stöd för inställda kulturevenemang om ansökan avser ett samarbete eller en verksamhet med två eller flera personer och uppfyller därmed kriterierna för konstnärligt verksam aktör.

Verksam i Sverige: Den juridiska personen eller enskilde näringsidkaren ska vara registrerad i Sverige. 

Intäktsbortfall: Uteblivna nettointäkter vid inställda kulturevenemang. 

Inställda kulturevenemang: Betyder i det här sammanhanget ett evenemang som inte har kunnat genomföras på grund av att det omfattats av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19

Se Kulturrådets sammanställning av regeringens och länsstyrelsernas regelverk för perioden mellan 1 oktober 2020 och den 31 december 2020.

Merkostnader: Kostnad som uppkommer på grund av uppskjutet kulturevenemang. Det innebär att det ska finnas ett orsakssamband och att kostnaden ska gå utöver verksamhetens ordinarie löpande kostnader.
 
Uppskjutet kulturevenemang: Arrangören har omförhandlat befintliga överenskommelser med medverkande aktörer och har en utförbar plan för hur evenemanget ska kunna genomföras innan den 31 mars 2021, annars ska evenemanget ses som inställt.

Kulturevenemanget ska ha skjutits upp på grund av att det omfattats av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19.

Se Kulturrådets sammanställning av regeringens och länsstyrelsernas regelverk för perioden mellan 1 oktober 2020 och den 31 december 2020.

 
Minskade kostnader: Kostnader för avbokade varor och/eller tjänster som har ett orsakssamband med inställt evenemang.

Kostnader som kunde ha undvikits: Kostnader som orsakats av sökande genom försummelse. Exempelvis kostnad för varor och/eller tjänster som inte avbokats i tid. Det kan till exempel handla om resor eller hotell.

Annat offentligt stöd och ersättningar: Kommunala, regionala eller andra statliga stöd samt försäkring, privata donationer och/eller andra insatser från den privata sektorn som sökande erhållit för respektive kulturevenemang. 

+ + +