Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

 • Kommande
 • Beräknas öppna hösten 2023
 • Vårens utlysning stängde 27 april.
Kreativa Europa

Europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier

Syftet med denna utlysning är att säkerställa nyhetsmediernas mångfald och konkurrenskraft. Stödet kan sökas för breda internationella partnerskap mellan aktörer inom nyhetsmedie- och journalistikområdet.
Nyhetsmedierna och journalistiken har de senaste åren mött stora strukturella och tekniska utmaningar. Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa.

Stöd kan bland annat sökas för att testa innovativa affärsmodeller, nya format och tekniska standarder, framtagande av handböcker, marknadsföring och ökad mediekunskap, nätverk för kunskapsutbyte eller utbytesprogram och kollaborativa journalistiska projekt inom print-, digital- och etermedia.

Projektet ska drivas som ett konsortium bestående av en projektledare (lead partner) och minst två partners baserade i länder som deltar i Kreativa Europa. I bedömningen prioriteras samarbeten med många partners som täcker ett brett geografiskt område i Europa. Projektet kan pågå i upp till 24 månader.

Webbinarium

I webbinariet berättar vi mer om utlysningen och vad som är bra att tänka på vid ansökan. 

Se även webbinarium om utlysningen av European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Nästa webbinarium av EACEA sänds den 6 april klockan 11.00

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet, Call for proposals News – Journalism Partnerships. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet.

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Stöd till europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier kan sökas av ett konsortium bestående av minst tre organisationer baserade i minst tre olika länder som deltar i Kreativa Europa. I bedömningen prioriteras samarbeten med många partners som täcker ett brett geografiskt område i Europa.


  I dagsläget deltar utöver EU:s medlemsstater även Norge och Island i Kreativa Europa. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra länder som kommer att delta i programmet. Listan över länderna som deltar publiceras på denna sida.


  Konsortiet kan bestå av ideella, privata eller offentliga medier, inom exempelvis tryckt och digital press, radio, podcasts, TV, men också andra typer av organisationer inom journalistik och nyhetsmedieområdet, så som branschorganisationer och organisationer som arbetar med kunskapsutveckling och lärande riktat till yrkesverksamma.


  De sökande organisationerna måste vara juridiska personer (privata, ideella eller offentliga) och ha ett registrerat organisationsnummer. Samtliga deltagande organisationer måste ha varit registrerad som juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdag.


  Underleverantörer och andra samarbetspartners kan delta som tredje part i projektet. Läs mer om villkoren för vilka som kan söka i utlysningsdokumentet.

 • Nyhetsmedierna och journalistiken har de senaste åren mött stora strukturella och tekniska utmaningar. Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa.


  Stödet till partnerskap inom journalistik syftar också till att göra den europeiska nyhetsmediesektorn mer hållbar och motståndskraftig. En oberoende och pålitlig nyhetsrapportering om aktuella frågor bidrar till en demokratisk debatt baserad på kunskap och fakta. Med stödet vill man även öka sysselsättningen för journalister och andra professionella inom nyhetsmediesektorn.


  Ansökan ska inkludera ett eller båda prioriteringar:

   

  1. Främja den ekonomiska affärsutvecklingen inom nyhetsjournalistiken.
   Så som utveckling av innovativa affärsmodeller, nya format, plattformar och tekniska standarder, framtagande av handböcker, kompetensutveckling och nätverk för kunskapsutbyten.

  2. Främja kollaborativa journalistiska projekt för ökad kvalitet och effektivitet inom nyhetsjournalistiken. Så som exempelvis att testa nya produktionsmetoder och format, kompetensutveckling och utbyten för journalister, kollaborativa journalistiska projekt, framtagande av redaktionella standarder, marknadsföring och utåtriktade insatser.

  Läs mer om vilka aktiviteter ni kan ansöka för i utlysningsdokumentet.

  Det finns ingen angiven summa att söka, men en riktlinje är mellan 400 000 och 2 miljoner euro per ansökan. Den totala budgeten för 2022 års utlysning är 7,5 miljoner euro.

  EU finansierar 80 procent av projektets totala kostnader.

  Ett projekt kan pågå i max två år.

 • Ansökan om stöd till nyhetsmedier och journalistik ingår i en flerårig satsning under programperioden 2021–2027.


  Ansökningsperioden är förlängd från den 7 september fram till den 22 september kl.17.00. 


  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.

   

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.


  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar.

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.


  I utlysningsdokumentet finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Frågor om ansökan
  Kontakta oss på Kreativa Europa Desk Sverige eller mejla Education, Audiovisual and Culture Executive Agency i Bryssel om du har frågor om utlysningen eller ansökan.


  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?
  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative). 


  LEAR

  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd. 


  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats.

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.


  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering i samband med sin ansökan. En ansökan kan högst få 100 poäng.

  Bedömningskriterier för stöd till utlysningen inom journalistik:

  Bedömningskriterierna för stöd till partnerskap inom nyhetsmedier och journalistik finns att läsa i utlysningsdokumentet.

  1. Relevans (30 p)

  2. Kvalitet på innehåll och aktiviteter (30 p)

  3. Projektledning (20 p)

  4. Spridning (20 p)

 • Villkoren för finansiering anges i utlysningsdokumentet.


  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.


  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

   

Kontakta oss

Vi hjälper dig som vill söka stöd inom Kreativa Europa och samverka internationellt.

+ + +