Till navigation Till innehåll

Förklaring av jämställdhet, hbtqi, mångfald och tillgänglighet samt information om svarsalternativ för kön

Kulturrådet ska som statlig myndighet stödja, samordna och driva på frågor om jämställdhet, hbtqi, mångfald och tillgänglighet så att konst- och kulturlivet är tillgängligt för alla.

Vår utgångspunkt är att ett kulturliv präglat av jämställdhet, mångfald och interkulturell utveckling bidrar till ökad kvalitet och tillgänglighet.

Här kan du läsa mer om begreppen:

Jämställdhet

Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika stor rätt och möjlighet till att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet. Kulturrådet har som målsättning att fördela bidrag jämställt. Inget kön ska vara representerat med mer än 60 procent i en bidragsomgång utan att vi förklarar varför.

Hbtqi-perspektiv

Med hbtqi-perspektiv menar vi perspektiv som beaktar homosexuellas och bisexuellas, transpersoners och queeras lika rättigheter och möjligheter att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet.

Svarsalternativ för kön

För att inkludera personer som inte definierar sig som kvinna eller man har vi tre svarsalternativ för kön i våra ansökningsblanketter: Kvinna, Man och Annat.

Alternativet Annat kan du använda när du vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt lämnad information.

I några blanketter finns alternativen Kvinna, Man, Ej definierat. Du kan använda alternativet Ej definierat på samma sätt som Annat.

Svarsalternativet Vet ej kan du använda när du inte vet vilka som ska medverka i en verksamhet, publikation eller ett projekt.

Interkulturell utveckling och mångfald

Med interkulturell utveckling menar vi verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald i Sverige. Interkulturell använder vi som begrepp för att understryka dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper.

Med arbete för etnisk mångfald menar vi arbete för att alla - oavsett etnisk bakgrund - ska ha lika stor rätt att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet.

Med kulturell mångfald menar vi att många olika uttryck, stilar, genrer och konstformer existerar parallellt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar menar vi att alla - oavsett funktionsförmåga - ska ha lika stor rätt att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet.

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker. Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Det är istället miljön som kan vara funktionshindrande. Det kan handla om brister i tillgänglighet till exempelvis offentliga lokaler och information, eller om olika hinder inom en organisation.

Funktionsnedsättning betyder att en person har en nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell enligt Socialstyrelsens termbank. Exempel på funktionsnedsättningar är nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn-, hörsel-, eller kognitiv förmåga, dövhet och dövblindhet, besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet.

Läs mer

Socialstyrelsens termbank

+ + +