Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

Krisstöd kultur

Krisstöd till centrumbildningar 2021

Kulturrådets krisstödsmedel till centrumbildningar finns för att stärka arbetsmarknaden för kulturskapare med anledning av effekterna av spridningen av covid-19.

Höstens krisstöd är ett projektbidrag som centrumbildningarna kan söka för bland annat arbetsförmedlande insatser. Uppdraget kommer från regeringen för att lindra den akuta ekonomiska krisen och stimulera till återhämtning.

Liksom under 2020 kommer vi att utlysa krisstödsmedel till centrumbildningar för att stärka arbetsmarknaden för kulturskapare med anledning av effekterna av spridningen av covid-19. Höstens krisstödsutlysning avser projektbidrag till centrumbildningar gällande bland annat arbetsförmedlande insatser.

Bidrag till centrumbildningar kan lämnas enligt förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål. De av regeringen utlysta krisstödsmedlen ska användas i syfte att lindra den akuta ekonomiska krisen och stimulera till återhämtning.

 • Centrumbildningar (huvudsökande, ej regionala kontor) som har fått verksamhetsbidrag från Kulturrådet för verksamhetsår 2021 har möjlighet att söka bidraget.


  De berörda organisationerna är:

  • Centrum för dramatik
  • Centrum för fotografi 
  • Danscentrum 
  • FilmCentrum 
  • Författarcentrum Riks/Is
  • Illustratörscentrum
  • Konsthantverkscentrum
  • Konstnärscentrum
  • Manegen – Centrum för cirkus, varieté och gatuperformance
  • Musikcentrum Riks
  • Seriefrämjandet
  • Teatercentrum
  • Översättarcentrum
 • Projektbidrag kan sökas för strategiska insatser och projekt som främjar kulturområdets återhämtning, återstart och anpassning. Centrumbildningar kan till exempel söka stöd för projekt som syftar till stöd för återhämtning av branschens infrastruktur och för arbetsförmedlande insatser samt för att tillfälligt förstärka stödet till centrumbildningars medlemmar mot bakgrund av coronavirusets effekter på kulturlivet och kulturskaparnas arbetsmarknad. Ansökan ska avse ett tidsbegränsat projekt där insatserna påbörjas under 2021 och avslutas senast i december 2022.


  Bidraget riktar sig inte till projekt eller insatser som annan statlig bidragsgivning avser. Med detta menas bland annat konstnärliga produktions- och arrangörsbidrag såväl som stödpaket som riktar sig till att ersätta konstnärer och arrangörers intäktsbortfall.


  Budget och medfinansiering

  Kulturrådet får endast lämna bidrag till verksamhet eller projekt som även har annan finansiering. I detta fall har vi redan bifallit verksamhetsbidrag till centrumbildningarna för 2021 där medfinansieringen bland annat finns genom medlemsavgifter. Ytterligare medfinansiering inom denna utlysning är därmed inte ett krav, utan centrumbildningarna ska kunna delfinansiera projektet genom del av eget verksamhetsbidrag, vilket ska framgå av ansökans budget. Projektet kan inte till någon del finansieras av tidigare beviljat statligt krisstöd.


  I budgeten ska enbart kostnader och intäkter för de särskilda insatserna tas med. Summan av kostnader ska överensstämma med summan av intäkterna till insatserna. På intäktssidan ska ni ange tydligt hur mycket pengar ni söker från Kulturrådet. Om det finns andra intäkter till de särskilda insatserna ska ni ange det.

 • Utlysningen öppnar den 21 september och du ansöker via en wordblankett som du skickar till oss med e-post. Blanketten laddar du ner via knappen Ansök nedan från och med första ansökningsdatum. Den är tillgänglig under ansökningsperioden. Om du vill skicka med en separat projektplan ska den vara i pdf-format och om max tio sidor. Deadline för inkommande med ansökan är den 12 oktober 2021.


  Rubriken i ämnesraden ska vara ”Krisstödsansökan, centrumbildningar”
  Ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter i blanketten. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.


  Om ansökan beviljas betalar Kulturrådet ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.


  Redovisning av erhållet bidrag sker separat för projektet i sin helhet på därtill avsedd blankett senast den 4 april 2023.

 • Efter sista ansökningsdatum går samordnande handläggare för krisstödsbidraget igenom alla giltiga ansökningar. En grupp av sakkunniga handläggare bedömer och bereder därefter gemensamt de inkomna ansökningarna tillsammans med den samordnande handläggaren. Varje enskild ansökan bedöms i förhållande till övriga ansökningar inför ett samlingsbeslut.


  Om en handläggare eller sakkunnig är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, deltar inte den handläggaren i bedömningen av aktuell ansökan. Om någon handläggare eller sakkunnig inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.


  Vi prioritera särskilt aktörer som är av central betydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion, arbetstillfällen och bevarar kompetens inom sektorn. God spridning över landet liksom projektets påverkansgrad på lokal, regional och nationell nivå, är av betydelse för bedömningen.

 • För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som framgår i en till bidragsbeslutet bifogad villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkor som gäller för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på reviderad budget.


  Insatserna ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support krisstöd

 • Har du frågor om krisstödet?

Caroline von Hove

 • Handläggare för scenkonst
+ + +