Till navigation Till innehåll

Webbinarium om krisstödet den 21 september kl 12.00–13.00. Läs mer i vår webbkalender

54 dagar kvar
Civilsamhället

Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

Det här stödet finns till för att stärka centrala amatörkulturorganisationer i Sverige. Under denna ansökningsperiod söker du bidrag för verksamhet som avser 2022.

 • 1. Kan du ansöka?

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav


  Du som representerar en central amatörkulturorganisation kan söka bidraget.

   

  Ändamålet med den sökande centrala amatörkulturorganisationens verksamhet ska framgå av organisationens stadgar såväl som av medlemsföreningarnas verksamheter. Ändamålet med verksamheten ska vara:

   

  • en nationell organisation som samlar lokala amatörkulturföreningar på kulturområdet.
  • en nationell organisation som arbetar för att stärka och stödja medlemmarnas möjlighet att verka inom det amatörkulturella området,

   eller

  • en nationell samarbetsorganisation som är bildad av centrala amatörkulturorganisationer i syfte att samordna och samverka med de nationella förbund eller organisationer som arbetar med att stärka och stödja amatörkulturen.


  Med nationell organisation avses att organisationen är rikstäckande. Ett riktmärke är att organisationen ska ha aktiva medlemsföreningar i minst tio län och att medlemsföreningarnas sammantagna medlemsantal uppgår till minst 1 000.

   

  Den centrala amatörkulturorganisationen ska också:

  • vara rikstäckande.
  • vara demokratiskt uppbyggd med en verksamhet där medlemsföreningarna har ett inflytande över den nationella organisationens verksamhet,

   och

  • bedriva sin verksamhet med respekt för mänskliga rättigheter och för alla människors lika värde, oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder.
 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka både för verksamhetsbidrag och projektbidrag:

   

  Verksamhetsbidrag gäller insatser som bidrar till organisationens arbete med att stärka medlemsföreningarnas verksamheter, till exempel kurs- och utbildningsverksamhet, medlemsservice, allmän administration och utvecklingsarbete samt samarbetsprojekt som gynnar medlemsföreningarnas verksamheter.

   

  Om det finns särskilda skäl kan Kulturrådet bevilja projektbidrag. Projektbidraget kan endast sökas i samband med verksamhetsbidrag och ska avse tidsbegränsade utvecklingsprojekt vid sidan av den ordinarie verksamheten. Projekten ska syfta till att stärka den nationella organisationens möjligheter att främja medlemmarnas verksamheter.

   

  Statsbidrag får endast lämnas till verksamhet som även har annan finansiering. En del av finansieringen ska bestå av medlemsavgifter. Ideellt arbete räknas inte som egenfinansiering.

   

  Vid fördelning av tas hänsyn till om verksamheten redan har beviljats annat statligt stöd.

   

  Det statliga bidraget får inte lämnas vidare till medlemsföreningar i form av ekonomiskt stöd.

   

  Bidrag kan inte lämnas för publicering av tidskrifter och litteratur.

   

  Bidrag kan inte sökas av aktörer som har skulder hos kronofogden för svenska skatter, eller som är i likvidation eller konkurs.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Under denna ansökningsperiod söker du bidrag för verksamhet som avser 2022.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.


  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan. 

   

  Ansökningsblanketten är baserad på kalenderår. Om din organisation använder sig av brutet räkenskapsår ska du i din ansökan fortfarande beskriva verksamheten utifrån kalenderår.

   

  Utöver ansökningsblanketten ska följande obligatoriska bilagor skickas in:

   

  • organisationens stadgar
  • en lista över organisationens betalande medlemsföreningar vid tillfället för ansökan där det även framgår i vilket län föreningarna är aktiva,
  • senaste årsmötets fastställda handlingar (protokoll, bokslut och verksamhetsberättelse),
  • vid ansökan om projektstöd ska en projektplan med projektbudget bifogas ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. De handläggare som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Vid fördelning av bidrag till centrala amatörkulturorganisationer gör Kulturrådet en samlad bedömning av verksamheterna för innevarande och kommande verksamhetsår.

   

  Utgångspunkter för bedömningen av den enskilda organisationen är:

   

  • organisationer som får bidraget ska bedriva en verksamhet som är långsiktig och kontinuerlig och där insatserna som genomförs når medlemmarna,
  • de centrala insatsernas omfattning, relevans och kvalitet i att främja medlemmarnas amatörkulturella verksamhet,
  • den sökande organisationens egenfinansiering (medlemsavgifter och övrig finansiering) bör stå i rimlig proportion till det sökta bidragsbeloppet och den verksamhet som ska bedrivas,
  • nationella barn- och ungdomsorganisationer som samlar amatörkulturella medlemsföreningar prioriteras i princip inte i Kulturrådets bidragsgivning då dessa har möjlighet att söka organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

   

  Vi gör även en bedömning av samtliga sökande organisationer med utgångspunkterna att:

   

  • organisationerna som får bidraget tillsammans når så många utövare av amatörkultur i hela landet som möjligt,
  • organisationerna som får bidraget tillsammans omfattar flera olika former av amatörkulturella uttryck.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Om det totala sökta beloppet överstiger tillgängliga medel kan Kulturrådet komma att bevilja mindre bidrag än sökt belopp till enskilda organisationer.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt villkoren i beslutet. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

   

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

   

  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

  Riktlinjer för bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

   


  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtqi, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Till redovisningen måste du bifoga organisationens bokslut och verksamhetsberättelse.

   

  Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Mona-Lisa Djerf

 • Handläggare
+ + +