Till navigation Till innehåll

Här hittar du ansökningstiderna 2021 för alla våra bidrag. Läs mer på datumöversikten

0 dagar kvar
Civilsamhället

Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

Det här stödet finns till för att stärka centrala amatörkulturorganisationer i Sverige. Under denna ansökningsperiod söker du bidrag för verksamhet som avser 2022.

 • 1. Kan du ansöka?

  Du som representerar en central amatörkulturorganisation kan söka bidraget.

   

  Med central amatörkulturorganisation menar vi:

  • En organisation som samlar utövande amatörer inom dans, teater, musik, bild och form eller andra kulturuttryck. Detta ska framgå av organisationens stadgar såväl som av de lokala medlemsföreningarnas verksamheter.
  • En organisation som arbetar för att stärka och stödja de lokala föreningarnas möjlighet att verka inom det amatörkulturella området.
  • En samarbetsorganisation som är bildad av centrala amatörkulturorganisationer i syfte att stärka och stödja amatörkulturen i stort.

   

  Den centrala amatörkulturorganisationen måste också:

  • Vara rikstäckande. Ett riktmärke är att organisationen ska ha aktiva medlemsföreningar i minst tio län och att det finns minst 1000 medlemmar.
  • Vara demokratiskt uppbyggd så att medlemmarna har ett faktiskt inflytande över organisationen.
  • Bedriva sin verksamhet med respekt för mänskliga rättigheter och för alla människors lika värde, oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder.
 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka både för verksamhetsstöd och projektbidrag:

   

  Verksamhetsstöd gäller insatser som bidrar till organisationens kärnverksamhet, till exempel kurs- och utbildningsverksamhet, medlemsservice, allmän administration och utvecklingsarbete


  Projektstöd gäller tidsbegränsade utvecklingsprojekt vid sidan av den ordinarie verksamheten. Du kan bara söka projektstöd i kombination med verksamhetsstöd.

   

  Du får inte lämna bidraget vidare till medlemsföreningar i form av ekonomiskt stöd. För tidskrifter, publik konstnärlig produktion eller annan verksamhet hänvisar vi till våra övriga bidrag.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Under denna ansökningsperiod söker du bidrag för verksamhet som avser 2022.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Ansökningsblanketten är baserad på kalenderår. Om din organisation använder sig av brutet räkenskapsår ska du i din ansökan fortfarande beskriva verksamheten utifrån kalenderår.

  Utöver ansökningsblanketten ska du skicka in:

  • Organisationens stadgar
  • En lista över organisationens betalande medlemsföreningar där det framgår var föreningarna är aktiva
  • Senaste årsmötets fastställda handlingar (årsberättelse, ekonomisk rapport)
  • En projektplan med projektbudget. Detta gäller bara om du söker projektstöd

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. De handläggare som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. Beslutet kan inte överklagas.


  Våra utgångspunkter vid bedömning:

  • Våra bidrag fördelas utifrån en samlad bedömning av föregående och kommande verksamhetsår. 
  • Vi bedömer de centrala insatsernas omfattning, relevans och kvalitet utifrån ett amatörkulturellt perspektiv. Vi tittar på hur verksamheten genomförs och hur insatserna når ut till medlemmar.
  • Vi bedömer organisationens möjlighet att verka långsiktigt. 
  • Organisationen ska täcka delar av sina kostnader med medlemsavgifter (eller motsvarande finansiering). Organisationens egenfinansiering ska stå i rimlig proportion till den verksamhet som planeras bedrivas. Ett riktmärke vid bedömningen är att statliga verksamhetsbidrag inte bör överstiga 50 procent av organisationens samlade verksamhetsfinansiering.

   

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv 

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan. 


  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt villkoren i beslutet. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor.  När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

   

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Den ifyllda blanketten ska skickas till kulturradet@kulturradet.se

   

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Maria Åhgren

 • Handläggare
+ + +