Nu kan du se ansökningsdatum för våra bidrag 2020. Du hittar översikten via informationssidan för respektive bidrag.

91 dagar kvar
Barn och unga

Bidrag till kulturskolor

Tisdag 18 juni beslutade riksdagen att anta vårändringsbudgeten och därmed återinföra kulturskolebidraget. Bidraget går därmed att söka under perioden 5 - 19 augusti 2019. Kulturrådet genomför en förenklad bidragsprocess i denna omgång.

Det här bidraget skapades för att hjälpa kulturskolor att utvecklas. Att prova nya metoder, arbeta mer med riktade insatser eller att nå nya målgrupper är exempel på vad bidraget kan användas till. Kulturrådet har också ett Kulturskolecentrum som arbetar på flera sätt för att stötta landets kulturskolor, läs mer om det här.

Kulturskolebidraget kan användas till att förnya verksamheten och prova nya grepp för att nå fler barn och unga.

Kulturskolecentrum jobbar för att stötta kulturskolorna på flera sätt - här kan ni se hur!

 

 • 1. Kan du ansöka?

  Kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka kulturskolebidrag. Det går att söka bidrag för all kulturskoleverksamhet som är frivillig för barn och unga och som helt eller delvis är finansierad av kommunen.  

   

  Med kulturskoleverksamhet avses en verksamhet där barn och unga erbjuds möjlighet att lära, skapa och utöva kulturella och konstnärliga uttryckssätt och där undervisande personal har relevant utbildning eller lång praktisk erfarenhet av ett visst kulturuttryck.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Bidraget går att söka för verksamhet under höstterminen 2019 och början av vårterminen 2020.

   

  Det går att få bidrag för tidsbegränsade utvecklingsinsatser för att:

   

  • bredda och utveckla kulturskolans utbud,
  • erbjuda eleverna möjligheter till fördjupad undervisning,
  • genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,
  • genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,
  • genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,
  • genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i landsbygdskommuner
  • genomföra insatser för att öka kvaliteten på undervisningen inom kulturskoleverksamhet

   

  En kommun kan söka bidraget för att sänka elevavgifterna, men bara om elevavgiften höjts på grund av kvalitetshöjande insats som gör att elevavgiften ligger över riksgenomsnittet. Den genomsnittliga elevavgiften för år 2017 var 1 400 kr för ett helår. Avgiften är ett genomsnitt för vad en enskild elev betalar i avgifter till kulturskolan under ett år. Avgifterna kan inkludera terminsavgifter, andra kursavgifter och eventuella instrumenthyror.

   

  Här hittar du en lista över er kommuns genomsnittliga avgift.

   

  Det går att söka bidrag för frivillig verksamhet som sker på andra platser än i kulturskolans egna lokaler, men då är det viktigt att det är inom ramen för kulturskolans verksamhet och inte ingår i någon annan verksamhets egna uppdrag.

   

  Det går inte att söka bidrag för:

  • att starta verksamhet i en kommun som inte redan bedriver kulturskoleverksamhet,
  • verksamhet som är obligatorisk undervisning, betygsgrundande eller räknas in i grundskolans ordinarie verksamhet, exempelvis elevens val och individuellt val
  • utbildning eller kompetensutveckling som inte är direkt kopplad till undervisning av barn och unga.

   

  Prioriteringar för 2019

  Utifrån det förenklade bidragsförfarandet kommer Kulturrådet att prioritera:

  • kommuner som inte tidigare sökt bidraget
  • redan pågående projekt inom kulturella och konstnärliga uttryckssätt.
 • 3. När kan du ansöka?

  Ansökan om bidrag riktat mot kulturskolan öppnar tisdagen den 5 augusti och stänger måndagen den 19 augusti 2019, klockan 24.00.

   

  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker bidraget genom att fylla i en digital blankett i vår Onlinetjänst.

  Om du vill förbereda din ansökan kan du titta på Blankettexempel hösten 2019, observera att det är ett nytt blankettexempel.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi inte ta med den i bidragsomgången.  

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare för kulturskolebidraget igenom alla giltiga ansökningar. Om vi behöver kompletterande uppgifter så frågar vi efter dem. 

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar, och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Handläggarna ger sedan ett förslag på beslut.

  Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om hur pengarna ska fördelas. Beslutet kan inte överklagas.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan senast under oktober 2019.

  För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som framgår i en villkorsbilaga som skickas med bidragsbeslutet. Där beskriver vi de generella villkor som gäller för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Projekten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

 • 6. Hur redovisar du?

  Du som tidigare fått bidrag för 2018/2019 ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast 5 november 2019. Där informerar vi också om de eventuella villkor som gäller för redovisningen. Finns kostnader för perioden augusti-december 2019 som är kända vid tiden för redovisningen (exempelvis löner, fakturor etc. som tillhör beslutet 2018) ska dessa tas med i redovisningen.

  Läs mer om bidragsomgången 2018/2019


  Blankettexempel 2018/2019


  Du som får bidrag för 2019/2020 ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de eventuella villkor som gäller för redovisningen.


  För frågor om bidraget kontakta kulturskolecentrum@kulturradet.se

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Mårten Lempert

 • Handläggare

Jenny Löfström Ellverson

 • Verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola och kulturskolor

Hitta inspiration