0 dagar kvar
Barn och unga

Bidrag till kulturskolor

För det fall att riksdagen antar vårändringsbudgeten och återinför kulturskolebidraget och för det fall att regeringen beslutar om att anta förordningen om kulturskoleverksamhet, planerar Kulturrådet för en ansökningsomgång den 5 - 19 augusti 2019.

För det fall att de ovan nämnda nödvändiga beslut fattas, avser Kulturrådet att genomföra ett förenklat bidragsförfarande och inom ramen för detta prioritera redan pågående projekt.

Kulturskolebidraget skapades för att hjälpa kulturskolor att utvecklas. Exempel på åtgärder som kan leda till utveckling och som ett bidrag skulle kunna främja, är att prova nya metoder och arbeta mer med riktade insatser för att nå nya målgrupper.

Läs mer om Kulturskolecentrum - Kulturrådets resurscentrum för kulturskolor

 • 1. Kan du ansöka?

  Kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kommer kunna söka kulturskolebidrag om ovan nämnda beslut fattas. I sådana fall kommer bidraget kunna sökas för frivillig kulturskoleverksamhet som helt eller delvis är finansierad av kommunen.

  Med kulturskoleverksamhet avses en verksamhet där barn och unga erbjuds möjlighet att lära, skapa och utöva kulturella och konstnärliga uttryckssätt och där undervisande personal har relevant utbildning eller lång praktisk erfarenhet av ett visst kulturuttryck. Verksamheten ska vara helt eller delvis finansierad av kommunen.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Det förslag om bidrag som nu föreslås avser verksamhet under höstterminen -19 och början av vårterminen -20.

  För det fall att bidraget återinförs enligt ovan, kommer bidraget kunna sökas för tidsbegränsade utvecklingsinsatser för att:

   

  • bredda och utveckla kulturskolans utbud,
  • erbjuda eleverna möjligheter till fördjupad undervisning,
  • genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,
  • genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,
  • genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,
  • genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i landsbygdskommuner
  • genomföra insatser för att öka kvaliteten på undervisningen inom kulturskoleverksamhet

   

  En kommun kan söka bidraget för att sänka elevavgifterna, men bara om elevavgiften höjts på grund av kvalitetshöjande insats som gör att elevavgiften ligger över riksgenomsnittet. Den genomsnittliga elevavgiften för år 2017 var 1 400 kr för ett helår. Avgiften är ett genomsnitt för vad en enskild elev betalar i avgifter till kulturskolan under ett år. Avgifterna kan inkludera terminsavgifter, andra kursavgifter och eventuella instrumenthyror. Här hittar du en lista över er kommuns genomsnittliga avgift:

  Genomsnittlig elevavgift 2017-2018 (per kommun)

   

  Det går att söka bidrag för frivillig verksamhet som sker på andra platser än i kulturskolans egna lokaler, men då är det viktigt att det är inom ramen för kulturskolans verksamhet och inte ingår i någon annan verksamhets egna uppdrag.

  Enligt det nu aktuella förslaget kommer det inte gå att söka bidrag för:

  • att starta verksamhet i en kommun som inte redan bedriver kulturskoleverksamhet,
  • verksamhet som är obligatorisk undervisning, betygsgrundande eller räknas in i grundskolans ordinarie verksamhet, exempelvis elevens val och individuellt val

  Planerade prioriteringar

  Utifrån det planerade förenklade bidragsförfarandet kommer Kulturrådet att i den planerade ansökningsomgången prioritera redan pågående projekt inom kulturella och konstnärliga uttryckssätt.

 • 3. När kan du ansöka?

  Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, planerar Kulturrådet att öppna ansökan för bidrag tisdagen den 5 augusti och stänga måndagen den 19 augusti 2019, klockan 24.00

 • 4. Hur ansöker du?

  För det fall att bidraget återinförs kommer du kunna söka bidraget genom att fylla i en digital blankett i vår onlinetjänst.

   

   

  Om du vill förbereda din ansökan kan du titta på Blankettexempel hösten 2019, observera att det är ett nytt blankettexempel.

   

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi inte ta med den i bidragsomgången.  

 • 5. Hur redovisar du?

  Du som tidigare fått bidrag för 2018/2019 ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som står i beslutet. Där informerar vi också om de eventuella villkor som gäller för redovisningen. Finns kostnader för perioden augusti-december 2019 som är kända vid tiden för redovisningen (exempelvis löner, fakturor etc. som tillhör beslutet 2018) ska dessa tas med i redovisningen.

   

  Blankettexempel 2018/2019

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Malin Palm

 • Handläggare

Jenny Löfström Ellverson

 • Verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola och kulturskolor