Till navigation Till innehåll

Höstens utlysning av krisstöd till kulturen öppnar i september. Mer information kommer i augusti.

40 dagar kvar
Litteratur och läsande

Bidrag till översättare av svensk litteratur

Det här bidraget finns till för att stärka kvaliteten på översättningar av svensk litteratur och dramatik, samt öka det internationella utbytet på litteraturområdet.

 • 1. Kan du ansöka?

  Du som är professionell översättare av svensk litteratur och dramatik kan söka detta bidrag. Med svensk litteratur menas litteratur skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige.

  Översättare av litteratur från andra språk till svenska, samt organisationer, förlag eller nätverk, kan inte söka detta bidrag.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka bidrag för kostnader i samband med arbetsrelaterad verksamhet, exempelvis medverkan i projekt eller evenemang som festivaler, kongresser, seminarier, mässor, workshops, eller enbart resor i samband med arbetet med en särskild översättning. Bidrag kan även sökas för mentorskapssamarbete mellan etablerad översättare och adept, där den etablerade översättaren söker bidraget.

  Vi ger inte bidrag till resor, evenemang och verksamhet som redan ägt rum.

  Provöversättning
  Det är möjligt att söka för provöversättning, maxbelopp 12 000 kronor. Du ska ha skriftligt tillstånd för provöversättning från rättighetsinnehavaren. Tillståndet ska bifogas ansökan. I ansökan anger du vilka förlag provöversättningen ska presenteras för, med motivering. 

  Mentorskap
  Erfarna översättare kan ansöka om stöd för att handleda en översättare i början av hens översättarbana. Maxbeloppet är 12 000 SEK och arvodet betalas ut när ansökan har godkänts. För adepten är handledningen kostnadsfri. Mentorskapet kan innebära handledning endera för adeptens arbete med en provöversättning eller för hens arbete med en översättning som ska ges ut på ett etablerat förlag. Adepten räknas som ny översättare fram till att hen har fått sitt andra hela verk publicerat. 

   

  Ett mentorskap kan initieras av endera mentorn eller adepten. Om adepten är den aktiva parten och inte känner mentorn väl, rekommenderar vi att adepten sänder sitt CV, sina önskemål om vad mentorskapet skulle innehålla och uppgifter om den text/de texter hen vill arbeta med. När adept och mentor har nått en överenskommelse om samarbete, lämnar mentorn in en ansökan om arvode till Kulturrådet.

 • 3. När kan du ansöka?

  Bidraget kan sökas löpande under hela året men ansökningarna behandlas vid fyra tillfällen per år. Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång.


  Ansökan måste göras i god tid innan avresan/evenemanget äger rum. Beslut meddelas cirka fyra veckor efter sista ansökningsdag.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker bidraget online. Din ansökan ska innehålla en beskrivning av syftet och aktuellt CV.

  Om ansökan gäller provöversättning ska ett skriftligt tillstånd rån rättighetsinnehavaren bifogas ansökan. I ansökan anger du vilka förlag provöversättningen ska presenteras för, med motivering.

  Om ansökan gäller mentorskap:
  Efter att mentorn har lämnat in sin ansökan och fått ett KUR-nummer, sänder hen in bilagor till kulturradet@kulturradet.se, med hänvisning till KUR-numret. Dessa bilagor är obligatoriska:

   

  1. en skriftlig överenskommelse som både mentorn och adepten har skrivit under. Den ska innehålla en plan och ett formulerat mål för mentorskapet, uppgifter  om vilken/vilka text/er de ska arbeta med, en uppskattning av hur mycket text som lämnas till bedömning, och hur ofta paret har gemensamma möten, virtuellt eller personligen och hur länge handledningen ska pågå. I samma överenskommelse skriver parterna också in en gemensam försäkran om att samtalen är konfidentiella för att förtroendet och ett tryggt utbyte för bägge parter ska vara säkerställda.


  2. Adeptens CV, och en hens motivering till varför hen vill inleda ett mentorska.


   Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång. 
 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. De handläggare som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom internationellt litteraturfrämjande. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen
  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet


  Riktlinjer för statsbidrag till översättare av svensk litteratur och dramatik

  Begrepp i ansökan
  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om begrepp i ansökan

  Så behandlar vi personuppgifter
  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag. 

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  • Bidraget ska användas enligt de planer som anges i ansökan och enligt de villkor som anges i beslutet.

  • Redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet senast det datum som anges i beslutet. Både ekonomisk redovisning som verifierar utgifterna och beskrivning av resan/evenemanget ska lämnas.

  • Redovisning av projektet gällande provöversättningar skickas till Kulturrådet ett år efter ansökan. 

  • Om ansökan gäller en arbetsrelaterad resa ska datum för genomförandet och en detaljerad budget redovisas.

  • Om resan/evenemanget/verksamheten ändras avsevärt i förhållande till vad som beskrivs i ansökan ska Kulturrådet meddelas; ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

  • Bidragsmottagaren ska på begäran lämna originalkvitton som visar hur bidraget förbrukats.

  Redovisningsblankett

Frågor inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Maria Antas

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +