Till navigation Till innehåll

Här kan du se datum för alla bidrags samtliga ansökningsomgångar. Ansökningsdatum 2021

0 dagar kvar
Barn och unga

Bokstart: Idélabbet

Hur kan vi tillsammans stärka språkutvecklingen hos barn mellan 0 och 3 år? Idélabbet ger stöd till förnyelse inom detta arbete genom metoden tjänstedesign. Utgångspunkten är familjens behov och upplevelser. Detta är andra omgången som utvecklingsprogrammet genomförs.


Glädjen i en tidig läsupplevelse. Foto: Carmilla Floyd. 

Utvecklingsprogrammet Idélabbet är en del av Bokstart, en nationell satsning som riktar sig till föräldrar och andra vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Satsningen bygger på samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språk och kommunikation. Vi ser gärna ett samarbete med öppen förskola, familjecentral eller liknande verksamheter som når familjer.  

Läs mer på bokstart.se

 • 1. Kan du ansöka?

  Idélabbet vänder sig till kommuner som vill utveckla bibliotekens, barnhälsovårdens och förskolans arbete med små barns språkutveckling, 0 - 3 år, tillsammans med föräldrar och andra vuxna i barns närhet.
   

  Huvudsökande ska vara ett bibliotek och vi rekommenderar minst en samarbetspartner från barnhälsovård och/eller förskola som medsökande eller andra verksamhetsformer som når familjer, exempelvis öppen förskola, familjecentral med flera. Huvudsökanden är ansvarig för ansökan och redovisning. Samverkan ska vara förankrad och intygas i ansökan.

 • 2. Hur går det till?

  Detta är andra omgången som utvecklingsprogrammet Idélabbet genomförs. Denna gång med ett mer anpassat upplägg, för att minska resor och göra programmet mer tillgängligt. Det finns plats för max 6 team, med 3-4 person per team.

  Syftet med Idélabbet är att ge metodstöd för ett långsiktigt förnyelsearbete utifrån olika perspektiv och kompetenser. Bibliotek, barnhälsovård och förskola har alla en viktig uppgift, att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för sina barns språk och kommunikation.


  Frågeställningar kan vara: 
  Hur ser vi till att föräldrar och andra vuxna i barns närhet får rätt stöd för att kunna stimulera barnens språk? 
  Hur kan föräldrar och andra vuxna i barns närhet vara mer delaktiga?
  Hur kan vi bli bättre på att stötta barns språkutveckling i flerspråkiga familjer?
  Hur kan vi nå ut till vårdnadshavare under barnens första sex månader?


  Användardriven utveckling 
   
  Varje kommun som deltar i Idélabbet kommer att arbeta med Innovationsguiden (SKR) som metodstöd. Utvecklingsprocessen är uppbyggd utifrån metoden tjänstedesign, som tar sin utgångspunkt i användarens upplevelse. Syftet är att utveckla tjänster som bättre motsvarar behoven hos dem vi vill nå, det vill säga föräldrar och andra vuxna i små barns närhet.


  Läs mer:
  Innovationsguiden.se

  ”Sluta gissa, börja fråga” - rapport och filmer från första omgången av Idélabbet. 


  Hur går det till?
  Varje kommun deltar med ett utvecklingsteam som jobbar under cirka sex månader. Under den perioden ska verksamheterna komma igång med sitt utvecklingsarbete och bygga upp kunskap och motivation enligt principen ”lära genom att göra”. Modellen innehåller mycket interaktivitet och eget görande/lärande. 


  Varje utvecklingsteam identifierar och arbetar praktiskt med sin utmaning eller sitt utvecklingsområde. Teamet får stöd och inspiration under hela processen genom utbildningsträffar, coachning och en digital verktygslåda. Det finns möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra grupper från andra kommuner genom träffar och digitala forum.  


  Det här ingår i erbjudandet:  

  • Utbildningsträffar – grundkurs i tjänstedesign (2 dagar), men också introduktion, processavstämning, planeringsdag och avslutning. Fysiskt och digitalt.
  • Coachning – alla team får coachning med god kunskap om arbetssättet. 
  • Digital plattform – tillgång till den digitala plattformen Innovationsguiden.se. 
  • Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra team från andra kommuner. 


  Det här förväntas ni bidra med: 

  • En utmaning som utgår från behoven hos föräldrar och vuxna i små barns närhet. 
  • Ett team på cirka tre-fyra personer från folkbibliotek och barnhälsovård och/eller förskola eller annan verksamhet som når familjer, inklusive en projektledare, som avsätter tid och arbetar praktiskt. 
  • Minst en person i ledningsfunktion som har mandat att fatta beslut för projektet och kan säkerställa att teamet har tid och resurser för att arbeta med utvecklingsarbetet. Ledningsfunktionen behöver inte vara en del av projektgruppen men gärna delta på de gemensamma utbildningsträffarna och har regelbunden avstämning med teamet. 
  • Spridning av erfarenheter och det lärande som sker på olika sätt genom Idélabbet. Uppskattad tidsomfattning, utöver utbildningsträffarna, för kommunen är ungefär 150 timmar under cirka 6 månader, fördelat på arbetsgruppen på cirka tre-fyra personer. 

  Fysiska möten
  16-17 september sker grundutbildningen i Stockholm. I mars 2021 är det avslutningsdag (datum är inte ännu fastställt). Fysiska möten kan även komma ske digitalt om omständigheterna så kräver. Övriga inplanerade möten sker digitalt.


  Kostnader:  

  • Kulturrådet finansierar utbildningsdagarna inklusive frukost, lunch och fika. 
  • Kommunerna står för deltagarnas arbetstid, resor och logi. 
 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet perioden: 8 april – 6 maj 2021 via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 6 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Just nu får vi många frågor relaterade till coronaviruset och covid-19.
  Kulturrådet uppdaterar informationen kring detta löpande.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst. Om du har bilagor kan du bifoga dem till din ansökan i onlinetjänsten.


  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Blankettexempel

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. Beslutet kan inte överklagas.

  Varje enskild ansökan bedöms enligt följande bedömningsgrunder:

  • Bygger på sektorsövergripande och hållbar samverkan 
  • Möjliggör för engagemang och delaktighet hos dem som projektet riktar sig till
  • Har en långsiktig vision och plan för fortsatt arbete efter satsningens slut 
  • Utmärks av ett utvecklande och lärande förhållnings- och arbetssätt 
  • Deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdom


  Utöver det ska vår totala bidragsgivning kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.


  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.


  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.


  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på rekvisition eller reviderad budget.

   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.  Kulturrådets generella villkor  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser


  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Vi mejlar även ut blanketten efter projekttidens slut. Ifylld redovisning skickas till Bokstarts handläggare.


  Redovisningsblankett

   


Vanliga frågor och svar inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Nina Suatan

 • Handläggare

Anna Hällgren

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +