Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

0 dagar kvar
Barn och unga

Bokstart: Språknätverk

Det här bidraget finns till för att utveckla regionala och kommunala satsningar på små barns språk- och läsutveckling.

Dialogmöten, workshops och fortbildning är sätt att arbeta med språknätverk inom Bokstart. Foto: Susanne Kronholm.

Den nationella satsningen Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns (0–3 år) språkutveckling.

Bokstart vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syftet att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. För mer information om Bokstart, kunskap och metodtips, besök bokstart.se. 

Utöver stöd till språknätverk kan du som en del av Bokstart även söka projektbidrag.

Se ett webbinarium om Bokstarts bidrag.  

 • 1. Kan du ansöka?

  Du som är huvudsökande representerar ett folkbibliotek eller en regional biblioteksverksamhet.


  Språknätverket drivs i samarbete mellan minst två aktörer. Som medsökande finns minst en samarbetspartner inom barnhälsovård och/eller förskola.

   

  Du som är huvudsökande är huvudansvarig för projektet och ansökan. Samverkan ska vara förankrad och intygas i ansökan. Organisationer i det civila samhället kan ingå som samarbetspartner. Det är endast juridiska personer med organisationsnummer och verksamhet i Sverige som kan få det här bidraget.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få bidrag för språknätverk.


  Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. Ett sätt att stärka samverkan är att bilda nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som kan möjliggöra för samarbete längre fram. Därför finns det möjlighet att söka bidrag för att utveckla regionala och kommunala språknätverk med bland andra folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, barnhälsovård, förskola och logopedi. Det kan ske genom exempelvis dialogmöten, workshops och fortbildning.

   

  Särskilda villkor:

  • Du kan ansöka om högst 50 000 kronor
  • Beviljat bidrag ska användas under det år som stödet beviljas och senast efterföljande kalenderår
  • Bidraget kan endast sökas en gång för ett och samma nätverk
  • Ansökan görs på en särskild blankett
 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet en gång per år via vår onlinetjänst. Ansökningsperioden är samtidig för detta bidrag och för bidrag till projket inom Bokstart. Du kan bara söka ett av bidragen vid samma ansökningstillfälle.


  Läs mer om bidrag till projekt inom Bokstart

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.


  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 10 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst. Om du har bilagor kan du bifoga dem till din ansökan i onlinetjänsten.


  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. Beslutet kan inte överklagas.

   

  Varje enskild ansökan bedöms enligt följande bedömningsgrunder:

  • Bygger på sektorsövergripande och hållbar samverkan 
  • Möjliggör för engagemang och delaktighet hos dem som projektet riktar sig till
  • Har en långsiktig vision och plan för fortsatt arbete efter satsningens slut 
  • Utmärks av ett utvecklande och lärande förhållnings- och arbetssätt 
  • Deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar 

   

  Utöver det ska vår totala bidragsgivning kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på rekvisition eller reviderad budget.
   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser


  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.


  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten, språknätverk

Vanliga frågor och svar inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Nina Suatan

 • Handläggare

Anna Hällgren

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +