Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

11 dagar kvar
Civilsamhället

Centrumbildningar

Det här bidraget finns till för att stödja kultur av hög kvalitet genom att säkra professionella kulturaktörers villkor och stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Krisstöd till centrumbildningar

Ansökningsperioden för bidrag till centrumbildningar för särskilda insatser gällande bland annat arbetsförmedlande insatser under coronapandemin öppnar den 21 september och stänger den 12 oktober 2021. Läs mer om krisstöd till centrumbildningar här.

 • 1. Kan du ansöka?

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav


  Centrumbildningar inom kultursektorn i Sverige kan söka det här bidraget.  

   

  Med centrumbildningar menar vi medlemsbaserade organisationer som arbetar nationellt inom olika konstområden och bland annat har arbetsförmedlande insatser för att stärka sina medlemmars ställning på arbetsmarknaden. 

   

  Den organisation du söker för ska ha:   

  • en demokratisk organisering kring hur medlemmars intressen tas till vara 
  • en struktur för ansvarsutkrävande 
  • finansiering genom bland annat en medlemsavgift 

   

  Om verksamheten omfattar flera olika juridiska personer, till exempel självständiga regionala kontor, ska en gemensam ansökan göras av en juridisk person. 

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Det går att få verksamhetsbidrag för insatser som: 

  • främjar medlemmarnas villkor inom ett konstområde 
  • breddar och stärker medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden, bland annat genom arbetsförmedlande insatser.  
  • når hela landet 

   

  Målgruppen för insatserna ska vara fysiska eller juridiska personer som uppfyller Arbetsförmedlingen Kultur Medias krav på professionalitet. Personerna behöver inte vara inskrivna hos eller få ersättning från Arbetsförmedlingen. 


  Arbetsförmedlingen Kultur Medias krav på professionalitet  

   

  Verksamheten du söker för ska ha annan finansiering utöver den från Kulturrådet. 

   

  Det går inte att få bidrag för produktion av egna föreställningar eller liknande. 

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka bidrag en gång per år via vår onlinetjänst. Det går bara att söka stöd för insatser under det kommande året. Om du vill arbeta med fleråriga insatser, behöver du beskriva dem i varje ansökan. 

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den. 

   

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 12 veckor efter sista ansökningsdatum. 

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.


  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Du behöver skicka med en budget som beskriver hela verksamheten, och skicka med en verksamhetsplan. Om verksamheten omfattar flera olika juridiska personer, ska du skicka in en verksamhetsplan och budget för var och en.   

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblankett

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går samordnaren för bidraget igenom alla giltiga ansökningar. Tillsammans med handläggare för respektive konstområde (sakhandläggare) bedömer samordnaren varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet.

  Sakhandläggarna bedömer ansökningarna utifrån behoven i konstområdena och samordnaren utifrån arbetsmarknadsperspektivet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Vi tar hänsyn till om verksamheten fått annat statligt stöd, främst för att samma kostnad inte ska finansieras av andra myndigheter.  

   

  Förutom det vi redan nämnt ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av: 

  • Förnyelse och utveckling, 
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete, 
  • Barn- och ungdomsperspektiv, 
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv. 


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiven, men vår sammanlagda fördelning av alla bidragstyper under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan. 

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt villkoren i beslutet.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på rekvisition eller reviderad budget.
   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

  Riktlinjer för statsbidrag till centrumbildningar


  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

   

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  I redovisningen ska du ska skicka med verksamhetsberättelse och årsredovisning. Om verksamheten omfattar flera olika juridiska personer, ska du skicka med en verksamhetsberättelse och årsredovisning för var och en.   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Caroline von Hove

 • Handläggare för scenkonst
+ + +