Till navigation Till innehåll
124 dagar kvar
Scenkonst

Fri scenkonst projektbidrag

Det här bidraget finns till för att stödja yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet, så att de kan nå publik i hela landet med föreställningar av hög kvalitet. Bidraget stödjer också internationella gästspel i Sverige och turnéer utomlands.

Teater Ja:La:Das Jag lovar att inte berätta är ett musikdrama om hur pengar, rasism och knark berör unga. Foto: Strobemedia AB.

 • 1. Kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget om du representerar en organisation eller grupp som är en juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel. Organisationen du söker för ska bedriva professionell verksamhet och vara verksam i Sverige.

   

  Om organisationen eller gruppen du representerar saknar egen organisation kan en annan aktör söka bidrag för gruppens räkning. Detta gäller under förutsättning att det finns en direkt koppling mellan organisationen som söker och gruppens verksamhet. Observera att det i så fall är den sökande organisationen som är ansvarig för bidraget och hur det används, hur projektet genomförs samt redovisningen och övriga bidragsvillkor om bidraget blir beviljat.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få projektbidrag för enskild produktion, presentation, samproduktion eller en insats som utvecklar konstformen nationellt.

  Din ansökan kan också gälla exempelvis internationellt gästspel i Sverige, turnéer utomlands, europeiskt samarbetsprojekt eller medfinansiering för dig som söker eller redan fått stöd genom EU.

  För att ett projekt ska kunna få det här bidraget krävs det att det finns annan finansiering än den du söker från Kulturrådet.

  Gage för gästspel ska som regel betalas av arrangören. Turnéplan eller gästspel ska vara förankrade med samarbetsparter i utlandet och resan får inte starta före sista ansökningsdag.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget två gånger per år via vår onlinetjänst.

   

  I årets första ansökningsomgång (januari) kan du söka bidrag för projekt som äger rum innevarande år och det första kvartalet nästkommande år.

   

  I årets andra ansökningsomgång (augusti/september) kan du söka bidrag för projekt som äger rum nästkommande år. 

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 9 veckor efter sista ansökningsdatum. 

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Om ansökan gäller egen produktion bifoga ett sammanställt CV i pdf-format.

  Om ansökan gäller turnéer och gästspel utomlands bifoga inbjudningar.

  Bedömningen underlättas om rörligt material bifogas. Länka gärna till videomaterial så som en pitch eller dokumentation av verket/produktionen som ansökan gäller eller tidigare produktion som representerar konstnären/gruppens sceniska uttryck eller konstnärskap.

  Det går bra att skicka med kompletterande projektbeskrivning eller annat material som är relevant för din ansökan. Dokumenten bör skickas digitalt i pdf-format och ska inte vara längre än 10 sidor. 

  Skicka kompletteringen direkt till oss via e-post, kulturradet@kulturradet.se, och ange ditt ärendenummer i ämnesraden. Skicka din komplettering så snart som möjligt efter att du skickat in din ansökan via onlinetjänsten så att vi kan ta med den i bedömningen av ansökan. 

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare och referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance, och referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – teater, opera, musikteater, performance och övriga uttryck, igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om scenkonstområdet.

   

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar, och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance

   

  Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – teater, opera, musikteater, performance och övriga uttryck

   

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vi bedömer alla ansökningar utifrån projektets ekonomiska förutsättningar samt övrig finansiering, vanligtvis från kommun eller region. För att ett projekt ska kunna få det här bidraget krävs det att det finns annan finansiering än den du söker från Kulturrådet.

  Gage för gästspel ska som regel betalas av arrangören. Turnéplan eller gästspel ska vara förankrade med samarbetsparter i utlandet och resan får inte starta före sista ansökningsdag.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

   

  Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

   

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.


  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.


  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Redovisningen ska innehålla information om:

  • antal genomförda föreställningar och aktiviteter under projekttiden
  • geografisk spridning
  • ekonomiskt utfall för projektet
  • om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i projektet
  • om och hur ett jämställdhets-, mångfalds-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv har integrerats i projektet
  • om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i projektet

   

  När vi granskar redovisningarna jämför vi med hur du har beskrivit projektet i din ansökan eller reviderade projektplan. Vi tittar också på projektets budget i förhållande till det belopp du fått i bidrag. Redovisningarna ligger även till grund för Kulturrådets kunskapsuppbyggnad och utveckling av vår bidragsgivning.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss. Dansarrangörer redovisar bidrag som ”presentation/samproduktion”.

   

  Kopia av redovisningsblanketten


  Läs mer om hur du redovisar

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Caroline von Hove

 • Handläggare

Raphaële Choppin

 • Handläggare

Annette Taranto Fuller

 • Handläggare dans och cirkus

Agneta Olofsson

 • Handläggare
+ + +