Till navigation Till innehåll

Vårens första krisstöd öppnar den 28 januari: Läs mer om utlysningen
Här kan du se datum för alla våra bidrags samtliga ansökningsomgångar: Ansökningsdatum 2021

238 dagar kvar
Bildkonst, form och konsthantverk

Konstnärliga produktionsplatser

Det här bidraget finns till för att främja konstnärlig utveckling och förnyelse och för att minska konstnärers omkostnader för framställning av konstverk.

 • 1. Kan du ansöka?

  Kollektivverkstäder som drivs av professionella grupper eller sammanslutningar av yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formkonst, och som i huvudsak ställer verkstads- och produktionsresurser för konstnärlig produktion till sina medlemmars förfogande, kan söka det här bidraget.

   

  Vi ger främst bidrag till aktörer med verksamhet som vi bedömer är av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

   

  Vi prioriterar ansökningar från det fria kulturlivet, det vill säga sökande som inte har kommunal, regional eller statlig huvudman.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka det bidraget för utrustning som avser att främja konstnärligt utvecklingsarbete och att förbättra arbetsmiljön för konstnärerna.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst. 

   

  Förutom en förteckning över utrustningsbehovet per verksamhetsområde/verkstad, ska ansökan ha med en sammanfattande beskrivning av behov och en motivering. Du som söker ska också göra en bedömning av hur många av kollektivets konstnärer som beräknas använda den nya utrustningen och i vilken mån den nya utrustningen kan skapa möjligheter för nya uppdrag i arbete med nya tekniker.

   

  Till ansökan ska du bifoga tydliga offerter för prioriterad utrustning. Se till att det är samma information i blanketten som på offerten.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatumgår handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådets generaldirektör beslutar om bidrag. Beslutet kan inte överklagas.

   

  Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon handläggare inte har deltagit i bedömningen på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  För att en kollektivverkstad ska kunna få bidrag krävs medfinansiering. Vi bedömer alla ansökningar utifrån projektens ekonomiska förutsättningar och övrig finansiering.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på rekvisition eller reviderad budget.

   

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  I bedömningen av ansökningarna utgår vi från de yrkesverksamma konstnärernas behov av utrustning för att kunna utföra nya typer av uppdrag, arbeta mot nya målgrupper och med nya tekniker. När vi bedömer ansökan ingår också att värdera verksamheternas inriktning och regionala betydelse.

   

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. Från och med den 30 juni 2020 gäller en ny förordning som styr bidraget. Den nya förordningen (2020:337) ersätter den gamla (1998:1370). Nya riktlinjer kommer inom kort. 
   
  Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk
     

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

   

  Du ska även bifoga kopior på fakturor för den utrustning ni köpt in för bidraget. Fakturorna ska överensstämma med de offerter som bifogades ansökan.

   

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Livén West

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +