Till navigation Till innehåll

Här kan du se datum för alla bidrags samtliga ansökningsomgångar. Ansökningsdatum 2021

0 dagar kvar
Krisstöd kultur

Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar

Utlysningen av stödet är stängd, ansökningsperioden avslutades den 28 oktober. Vi planerar att fatta de första besluten i början av december och betalar ut stödet före årsskiftet.

På den här sidan kan du söka bidrag ur regeringens krisstöd till inställda och uppskjutna kulturevenemang, i form av scenkonstföreställningar i Sverige till följd av covid-19.   

Ansökningsperioden är kort och vi förväntar oss ett högt söktryck. För att avlasta våra tekniska system finns olika sista ansökningsdagar beroende på om du söker för:

 • inställda eller uppskjutna evenemang: konserter
 • inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar
 • inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang.

Skapa ett konto redan nu

Innan du kan fylla i ansökan, måste du skapa ett användarkonto i vår onlinetjänst. Skapa gärna ett konto redan nu, även om ansökningsperioden inte har öppnat eller du vill vänta med att fylla i ansökningsblanketten. Har du sökt någon form av bidrag från Kulturrådet tidigare, använder du ditt befintliga konto.

Skapa konto i onlinetjänsten

Frågor och svar

Vi svarar på frågor om stödpaketet i vårt frågor och svar-forum, där också belysande exempel beskrivs. Läs igenom dessa innan du går till själva ansökan.

Frågor och svar-forum om krisstöden 

Webbinarier

På vårt webbinarium berättar våra medarbetare om stödet till inställda och uppskjutna evenemang och du kan ställa frågor. Vi går också igenom hur du fyller i blanketten. Det går även bra att titta på webbinariet i efterhand. 

 • 1. Kan du ansöka?

  Sedan vårens krisstöd har vi preciserat definitionerna av flera begrepp, för att förtydliga och underlätta för er som söker. Följ därför gärna länkarna vid de understrukna begreppen, för att få en klarare förståelse av vem som kan söka bidrag och för vad.
   
  Du som är arrangör av en konsert, scenkonstföreställning, utställning, föreläsning eller annat liknande kulturevenemang öppet för allmänheten i Sverige kan söka stöd för inställda och uppskjutna evenemang.
   
  Även grupper av barn och unga, äldre och sjuka betraktas i det här sammanhanget som allmänheten, exempelvis skolklasser, boende på äldreboenden eller inlagda på sjukhus.

  Stödet kan också sökas av konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget, till exempel en artist med scenshow, musikgrupp, teaterensemble, fri dansgrupp, ett konstnärskollektiv eller liknande.

  Stödet kan bara sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar professionell kulturverksamhet.  

   

  Vem kan inte söka?

  Konstnärligt verksam aktör som faller inom annan myndighets ansvarsområde kan inte söka. Det betyder att du som är enskild konstnär ska söka krisstöd från Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond och inte från Kulturrådet.
   
  Däremot så är det möjligt för dig att söka stöd för din verksamhets intäktsbortfall i de delar ansökan inte avser samma ekonomiska skada.
   
  Verksamheter som har intäktsbortfall för administrativa eller tekniska tjänster kan inte själva söka stödet. Till exempel bokningsbolag, uthyrning av lokaler eller leverantörer av tekniska utrustning. Däremot kan arrangörerna som beviljas krisstöd ersätta dessa aktörer med det stöd som de får från Kulturrådet.

  Stöd ges inte heller till verksamheter som får medel direkt av regeringen, till exempel nationalscenerna och centrala myndighets- och stiftelsemuseer. Inte heller verksamheter som får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen kan få stödet. 
   
  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan


  Sök stöd hos andra myndigheter

  En del av regeringens stödpaket till kulturen fördelas också av andra myndigheter såsom Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Sametinget. 

  Pressmeddelande: Beslut om fördelning av krisstödet på 1.5 miljarder till kulturen   


  Mer information om stöden finns hos respektive myndighet: 
  Svenska Filminstitutet
  Konstnärsnämnden
  Sveriges författarfond
  Sametinget
   
  Övriga aktörer som också får del av regeringens stödpaket:
  Bildupphovsrätt
  Centrumbildningarna
   
  Samt scenkonstallianserna som består av:
  Dansalliansen
  Teateralliansen
  Musikalliansen


  Se även samlad information om ytterligare stöd till företagare från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen på:
    
  Verksamt.se


  Där kan du bland annat läsa om det nya omställningsstödet till enskild näringsverksamhet samt hyresstöd till utsatta branscher och mycket mer.

   

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka stöd för intäktsbortfall som orsakats av att kulturevenemang öppna för allmänheten i Sverige har ställts in. Du kan också söka stöd för merkostnader som uppkommit på grund av att kulturevenemang i Sverige har skjutits upp.

  Kulturevenemang kan till exempel handla om konserter, scenkonstföreställningar, tillfälliga utställningar och föreläsningar med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Med föreläsning menar vi exempelvis fördjupningssamtal, författarsamtal, bokprat eller liknande.


  För vad kan du inte söka:

  Du kan inte söka stöd för utebliven vinst.

  Du kan inte söka för evenemang med annat huvudsakligt syfte än kultur, eller som inte är öppet för allmänheten, till exempel branschmässor och konferenser, företagsevenemang och föreningsträffar. Det går inte heller att söka för exempelvis föreläsningar med forsknings- eller utbildningssyfte.


  Vi ger inte stöd för intäktsbortfall eller kostnader som täcks av andra bidrag genom kommunala, regionala eller andra statliga stödpaket. Vi ger inte heller stöd för intäktsbortfall som täcks av försäkring, privata donationer och/eller andra insatser från den privata sektorn.  

  Förutsättningar för att få stöd är att evenemanget:

  • har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av det nya coronavirus som orsakar covid-19,

  • har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det,

  • har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten,

  • skulle ha hållits mellan den 1 juni 2020 och 30 september 2020 och inte kommer att hållas under den tidsperionden.

  Ett evenemang räknas som att det har skjutits upp om arrangören har omförhandlat sina överenskommelser med medverkande aktörer och har en utförbar plan för hur evenemanget ska kunna genomföras under 2020, annars ska evenemanget ses som inställt.


  När du beräknar intäktsbortfallet ska du göra avdrag för:


  Det går att få stöd för högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till 1 miljon kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall eller merkostnader över 1 miljon kronor. Stödet till en och samma arrangör eller annan aktör kan sammanlagt uppgå till max 10 miljoner kronor.

  Där det finns överenskommelser ser vi positivt på om arrangören betalar planerade ersättnigar och arvoden trots att evenemanget har ställts in.


  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan 

 • 3. När kan du ansöka?

  För att avlasta våra tekniska system finns det tre olika sista ansökningsdagar för krisstöd till inkomstbortfall eller merkostnader vid inställda eller uppskjutna evenemang, beroende på om du söker för konserter, scenkonstföreställningar eller utställningar, föreläsningar och liknande evenemang.

  Observera att vi behöver få in en komplett ansökan vid sista ansökningsdag senast kl. 24.00 för att ha möjlighet att granska och betala ut stöden innan årsskiftet.
   
  Du kan också söka stöd för:

  Inom de kommande krisstöden kommer vi även att kunna ge stöd till aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet.

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker stödet via vår onlinetjänst. Först måste du skapa ett användarkonto, om du inte sökt bidrag från Kulturrådet tidigare. I ansökan ska du lämna den information som vi efterfrågar i ansökningsblanketten. Du ska också bifoga de bilagor som vi efterfrågar.
   
  Du bör lämna en samlad ansökan som omfattar den juridiska personens eller enskilda näringsidkarens samtliga inställda eller uppskjutna evenemang för att underlätta en effektiv hantering. 

   
  När vi har tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. 
   
  Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i stödomgången. Om en ansökan är ofullständig och inte kompletteras inom den tid vi har kommunicerat finns en risk att vi inte kan göra en bedömning och därmed inte heller bevilja stöd.
   
  Vår ambition är att fatta beslut och betala ut stödet innan årsskiftet. 
   
  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten, den ska inte skickas in till oss. 

  Kopia av ansökningsblanketten  
   

  Fler än femton evenemang

  Om du söker stöd för fler än femton unika evenemang/produktioner så ska de produktioner som överstiger femton anges i den här Excelmallen och bifogas ansökan. 
   
  Observera att om en och samma produktion framförs fler än femton gånger så ska inte Excelmallen användas utan du kan då använda fälten i ordinarie blankett. 

  Excelmall för att ange fler än femton evenemang

   

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna är ämnesexperter inom olika konstområden. De prövar varje ansökan i förhållande till de medel som Kulturrådet kan fördela inom krisstödet.


  Eftersom medlen är begränsade bedömer vi även ansökningarna enligt ett par prioriteringsprinciper. Det gör vi om det sammanlagda beloppet av alla ansökningar som kommer in till Kulturrådet inte kan täckas.


  Prioriteringsprinciperna betyder att vi tar hänsyn till de sökandes behov av ekonomiskt stöd och att medlen fördelas till en mångfald av kulturella uttryck.


  Kulturrådet kan eventuellt besluta om ytterligare prioriteringar vid behov.


  Behov av ekonomiskt stöd

  Kulturrådet ska prioritera att ge stöd till de arrangörer och aktörer som bedöms vara i störst behov av ekonomiskt stöd. I bedömningen ska vi väga in andra krisstöd som de sökande har möjlighet att ta del av.


  Typ av intäktsbortfall:

  • Stöd för uteblivna nettointäkter vid inställda kulturevenemang ska i första hand lämnas för intäktsbortfall som direkt relaterar till det kulturella innehållet i de inställda evenemangen, så som utebliven biljettförsäljning och försäljning av konstnärliga produkter för kulturevenemanget.

  • I särskilda fall kan vi ta hänsyn till indirekt intäktsbortfall för evenemang så som försäljning av andra produkter eller intäkter från försäljning av mat och dryck.

    
  Vi kan också komma att ta hänsyn till de lokala ekonomiska förutsättningar som gäller för den som söker stödet. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

 • 7. Hur går efterkontrollen till?

  Kulturrådet följer upp fördelade stöd genom stickprov och andra anpassade efterkontroller. Den som får stöd ska lämna in de handlingar som vi begär in senast det datum och enligt de villkor som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet.

Frågor och svar om krisstöd till kulturen

Kontakta oss

Support

 • Har du frågor?
+ + +