Till navigation Till innehåll

Hur påverkas bidragsgivningen av kriget i Ukraina? Så här ställer sig Kulturrådet när det gäller kultursamarbeten med Ryssland och Belarus.

0 dagar kvar
Krisstöd kultur

Krisstöd till kulturen: scenkonst

Det här krisstödet är ett tillfälligt verksamhetsbidrag som vänder sig till dig som påverkats av de rekommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten och regeringen införde i december 2021.

Utlysningen av krisstöd är stängd, ansökningsperioden avslutades den 15 mars. Nu pågår handläggningen av ansökningarna. Vi fattar de första besluten i slutet av april och betalar ut stödet i början av maj.

Webbinarium

Medarbetare på Kulturrådet berättar om krisstödet som gick att söka fram till den 15 mars.

Frågor och svar

Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågor och svar-forum.

Frågor och svar-forum om krisstöden 

Support

Våra handläggare hjälper dig gärna - du når dem på:

Har du tekniska frågor kan du mejla dem: krisstodsupport@kulturradet.se

 • Krisstödet kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver:

  Bidraget kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.  

  Krisstödet riktar sig till verksamheter som påverkats av de restriktioner och rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten införde i december 2021.

  Det här behöver du ha för att kunna söka

  För att kunna ansöka om krisstöd behöver din verksamhet ha ett plusgiro- eller bankgirokonto.


  För att kunna få krisstöd krävs att verksamheten har annan finansiering, vilket exempelvis kan vara egna intäkter och medel, kommunalt eller regionalt stöd, stöd från den privata sektorn eller ett annat statligt stöd. Tidigare krisstöd från Kulturrådet räknas inte som annan finansiering och ideellt arbete godtas som regel inte som annan finansiering.

  Vem kan inte söka?

  Dessa verksamheter kan inte söka stöd:

  • nystartade verksamheter,
  • verksamheter som inte har haft kulturverksamhet sedan tidigare,
  • aktörer som saknar annan finansiering,
  • företag som befinner sig i konkurs eller har skulder hos kronofogden,
  • enskilda konstnärer som söker stöd för eget arbete.

  Är du enskild konstnär kan du däremot söka stöd för verksamhet där flera enskilda konstnärer ingår. Vill du söka stöd för eget arbete rekommenderar vi dig att kontakta Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond som hanterar den typen av bidrag.

  Här hittar du andra aktörer som beviljar stöd och bidrag


  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan

 • Du kan ansöka om bidrag för din verksamhets ordinarie kostnader för perioden 1 januari till 30 juni 2022. Med ordinarie kostnader menas bland annat löner, arvoden, lokalhyra, kostnader till underleverantörer eller marknadsföring.

  Du kan inte ansöka om stöd för:

  • intäktsbortfall eller utebliven vinst,
  • nya projekt eller satsningar,
  • för att förmedla till annan mottagare, tex kan ett företag inte söka bidrag som förmedlas till dotterbolag. Flera aktörer kan däremot gå samman i en gemensam ansökan, exempelvis kan riksorganisationer ansöka gemensamt för sina medlemmar.

  Du får inte använda stödet till:

  • aktieutdelning,
  • oskäligt höjda löner,
  • priser eller stipendier.
 • Ansökan öppnar måndag den 21 februari.

  Söktrycket kommer vara högt vilket betyder att vi behöver avlasta våra tekniska system – det betyder att sista ansökningsdag kommer variera utifrån det kulturområdet din verksamhet tillhör.

  Krisstöd till kulturen: bildkonst, museer, litteratur med mera:

  • Sista ansökningsdag måndag den 14 mars.

  Krisstöd till kulturen: scenkonst:

  •   Sista ansökningsdag tisdag den 15 mars.

  Krisstöd till kulturen: musik:

  • Sista ansökningsdag onsdag den 16 mars.

   

   

 • Du ansöker i Kulturrådets onlinetjänst. Har du inte sökt bidrag från oss tidigare behöver du öppna ett konto, vilket du kan göra innan ansökan öppnar. Har du ett befintligt konto är det viktigt att du ser till att alla uppgifter är korrekta, exempelvis ditt organisationsnummer, plus- eller bankgironummer och mejladress. Du kontrollerar dessa uppgifter under “mina uppgifter” i onlinetjänsten. Glöm inte bort att avsluta med “spara” om du gör en förändring.

  När du ansöker är det extra viktigt att du:

  • bifogar de obligatoriska bilagorna,
  • svarar utförligt och korrekt, bland annat i ansökans fritextfält,
  • är noga när du fyller i kalkyl och likviditetsprognos.

  För att vi ska kunna göra en bra bedömning ska du i ansökan:

  • visa att du uppfyller förutsättningarna för att söka bidraget (förutsättningarna hittar du under flik 1. Kan du söka?),
  • tydligt beskriva vad du planerar att göra för de medel du söker och vilka kostnader som bidraget ska täcka,
  • uppge vilken annan form av finansiering din verksamhet har och vilka bidrag som ni tidigare sökt och mottagit,  
  • visa på hur du uppfyller prioriteringsgrunderna för stödet (dessa hittar du i krisstödets riktlinjer).

  Glöm inte de obligatoriska bilagorna

  För att din ansökan ska vara giltig måste du bifoga följande bilagor:

  1. Uppgift om firmatecknare.
   • För ideell förening och stiftelse: signerat årsmötes/styrelseprotokoll med uppgift om firmatecknare.
   • För övriga organisationsformer: utdrag från Skatteverket eller Bolagsverket.
  2. Senast fastställd årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning.
   • För juridiska personer: årsbokslut eller årsredovisning enligt vad lagen kräver för din organisation.
   • För enskilda näringsidkare med F-skattsedel: förenklat årsbokslut med balans- och resultaträkning.

  Tips innan du ansöker

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten, den ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten 

   

  Är du osäker? Läs gärna våran guide innan du ansöker.


  Guide - tips när du fyller i ansökan

   

  Har du frågor om hur du ansöker?

  Kulturrådets handläggare hjälper dig gärna – du når oss via:


  Har du tekniska frågor - skicka epost till krisstodsupport@kulturradet.se

 • Vad händer efter ansökan stängt?

  Efter sista ansökningsdag går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. De handläggare som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden. 

  Sena ansökningar och ofullständiga uppgifter

  Ansökningar som skickas in efter sista ansökningsdag har inte möjlighet att bli beviljad bidrag. Är en ansökan ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid vi kommunicerat kommer ansökan inte behandlas.

  Vad händer om stödet blir beviljat?

  I slutet av april ger vi besked via epost till samtliga sökande. Blir du beviljat stöd betalar vi ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som du angett i ansökan. Utbetalningen sker ungefär en vecka efter du fått besked.

  Det här utgår vi ifrån när vi bedömer ansökningarna

  Enligt Kulturrådets förordning ska vi i vår bedömning se till att stödet främjar kulturutbud av hög kvalité som bidrar till att uppnå de kulturpolitiska målen och som säkrar en bredd av kulturuttryck i hela landet.

  I vår bedömning ska vi särskilt beakta:

  • att aktörer av central betydelse för kulturområdet har förutsättningar att bibehålla verksamhet och på så sätt säkra produktion, arbetstillfällen samt bevara kompetens inom sektorn och
  • att bidraget lindrar den akuta ekonomiska krisen som uppstått på grund av rekommendationer och restriktioner som infördes i december 2021 med anledning av coronaviruset.

  Bidrag från andra aktörer

  Kulturrådet ska beakta om den sökande kan få andra statliga, regionala och/eller kommunala bidrag. Andra bidrag som är att anse som primära bidrag i förhållande till Kulturrådets bidrag ska dras av från sökt belopp. Detta för att förebygga dubbelfinansiering. Observera att Skatteverkets omställningsstöd, omsättningsstöd och evenemangsstöd är sekundära stöd och att de, när de avser samma kostnad som kulturrådets stöd, inte ska dras av från sökt belopp i Kulturrådets ansökningsblankett. 

  Med andra statliga bidrag menas till exempel medel som fördelas direkt av regeringen eller bidrag som Kulturrådet fördelar enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet och förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det innebär bland annat att Kulturrådet ska prioritera ansökningar från kulturverksamheter som inte kan erhålla annat statligt stöd eller har offentlig huvudman 

  Ytterligare prioriteringsprinciper vid behov

  Kulturrådet kan eventuellt komma att fatta ett beslut om ytterligare prioriteringsprinciper vid behov. 

  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan

 • Generella villkor

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. 


  Kulturrådets generella villkor

  Det här gäller för användning av bidraget

  Bidrag som du blir beviljad ska användas enligt ansökan och utifrån de villkor vi beslutar. Om outnyttjade medel finns kvar efter den period som verksamhetsbidraget avser kan vi komma att återkräva den delen av bidraget som inte har utnyttjats. 

  Så styrs bidragen 

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Kulturrådets regleringsbrev för 2022 

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Riktlinjer för tillfälligt verksamhetsbidrag för 2022 

Frågor och svar om krisstöd till kulturen

Kontakta oss

Support krisstöd

 • Har du frågor om krisstödet?
+ + +