Till navigation Till innehåll

Här hittar du ansökningstiderna 2021 för alla våra bidrag. Läs mer på datumöversikten

0 dagar kvar
Krisstöd kultur

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: bildkonst, museer, litteratur med mera

Utlysningen av stödet är stängd, ansökningsperioden avslutades den 3 november. Nu pågår handläggningen av ansökningarna. Vi fattar de första besluten i början av december och betalar ut stödet före årsskiftet.

Här kan du söka bidrag ur regeringens krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Den här sidan avser kulturområdena bildkonst, form och konsthantverk, museer, föreläsningar, litteratur, läsande med mera.

Ansökningsperioden är kort och vi förväntar oss ett högt söktryck. För att avlasta våra tekniska system finns olika sista ansökningsdagar beroende på om du söker:
 
• krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: bildkonst, museer, litteratur med mera
• krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst
• krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: musik

Krisstödet till särskilda behov i kulturlivet är utformat på ett annat sätt än stödet till inställda och uppskjutna evenemang. I det nya stödet söker du inte för specifika intäktsbortfall. Istället söker du stöd för att täcka kostnader och investeringar under hela 2020. Beskriv i ansökan hur du drabbats av pandemin och vilka kostnader du behöver bidrag till för att klara krisen. Stödet är brett utformat så att så många verksamheter och grupper som möjligt i kulturbranschen ska återhämta sig och överleva. Som teknikleverantör kan du till exempel söka verksamhetsbidrag för kostnader som hyra, löner, marknadsföring eller investeringar som behövs framåt.

I en och samma ansökan kan du söka verksamhetsbidrag, samt projektbidrag till främjande insatser och till smittsäkra kulturevenemang. Du kan söka medel för alla tre ändamålen men för olika kostnader inom verksamheten. Bidragets syfte är att lindra kulturområdets akuta ekonomiska kris med anledning av coronaviruset. Läs mer om detta under rubrik 2. För vad kan du få bidrag?

 

Skapa ett konto redan nu

Innan du kan fylla i ansökan, måste du skapa ett användarkonto i vår onlinetjänst. Skapa gärna ett konto redan nu, även om du vill vänta med att fylla i ansökningsblanketten. Har du sökt någon form av bidrag från Kulturrådet tidigare, använder du ditt befintliga konto.

Skapa konto i onlinetjänsten

Frågor och svar

Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågor och svar-forum, där också belysande exempel beskrivs. Läs gärna igenom dessa innan du går till själva ansökan. Viktig info: missa inte att bifoga alla bilagor till din ansökan, annars kan vi inte behandla den.

Frågor och svar-forum om krisstöden 

Frågor och svar om bilagor

Webbinarier

På vårt webbinarium berättar våra medarbetare om stödet till särskilda behov i kulturlivet och du kan ställa frågor. Vi går också igenom hur du fyller i blanketten. Det går även bra att titta på webbinariet i efterhand.

Se inspelning från webbinariet om krisstöd till särskilda behov i kulturlivet 27 oktober 

 • 1. Kan du ansöka?

  Bidraget kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som:
   

  Dessutom kan stödet sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.
   

  För att kunna söka stödet måste verksamheten även ha annan finansiering. Det kan till exempel vara egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn.
   

  Yrkesverksamma konstnärer som saknar enskild firma har kunnat söka stöd från Konstnärsnämnden och Författarfonden, men ansökningsperioderna för dessa stöd är nu avslutade. Yrkesverksamma konstnärer som ingår i en verksamhet, så som konstnärlig grupp, kan dock söka krisstöd från Kulturrådet så länge ansökan gäller för hela verksamheten. Däremot kan din verksamhet inte söka stöd för samma kostnader som du redan fått ersättning för från Konstnärsnämnden, Författarfonden eller andra stöd.
   

  Aktörer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogden eller som är i likvidation eller konkurs kan inte söka stödet.

  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  I en och samma ansökan kan du söka verksamhetsbidrag, samt projektbidrag till främjande insatser och till smittsäkra kulturevenemang. Du kan söka medel för alla tre ändamålen men för olika kostnader inom verksamheten. Bidragets syfte är att lindra kulturområdets akuta ekonomiska kris med anledning av coronaviruset.
   

  Tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag

  Du kan söka tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag för att din verksamhet ska kunna återhämta sig och även för att anpassa den till de nya förutsättningar som pandemin medför. 
   

  Verksamhetsbidraget kan sökas för verksamhetsåret 2020. 
   

  Du kan till exempel söka bidraget för verksamhetens kostnader som hyra, löner, marknadsföring eller beställning av konst/dramatik/musikverk. Det kan även handla om sådant som satsningar på digitala lösningar, att delta i internationella nätverk digitalt eller andra åtgärder som krävs för att genomföra verksamhet eller projekt utifrån de förutsättningar som råder på grund av pandemin.
   

  Projektbidrag till främjande insatser

  Du kan söka projektbidrag för strategiska insatser som bidrar till att kulturområdet återhämtar sig och kan anpassa sig till de nya förutsättningarna. Projektet ska ha påbörjats eller planeras att påbörjas under 2020. 

  Insatserna kan till exempel vara smittsäker daglig träning, tillfälligt sänkta medlemsavgifter, arrangera internationellt nätverkande via digital teknik, nya försäljningsplattformar, kompetensutveckling eller liknande som bidrar till att kulturområdet kan anpassa sig till de förutsättningar som råder på grund av pandemin.
   

  Projektbidrag till smittsäkra kulturevenemang

  Du kan även söka projektbidrag för att planera och genomföra insatser som smittsäkrar kulturevenemang. Huvudsakligen omfattas evenemang som initieras, planeras att genomföras eller har genomförts under hösten 2020.

 • 3. När kan du ansöka?

  För att avlasta våra tekniska system finns det tre olika sista ansökningsdagar beroende på vilket kulturområde du söker för. 
    

  Observera att vi behöver få in en komplett ansökan på sista ansökningsdag senast kl. 24.00 för att ha möjlighet att granska och betala ut stöden innan årsskiftet.

  Du kan också söka stöd för:

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker stödet via vår onlinetjänst. Först måste du skapa ett användarkonto, om du inte sökt bidrag från Kulturrådet tidigare. 

  I ansökan ska du lämna den information som vi efterfrågar i ansökningsblanketten. Du ska också bifoga de bilagor som vi efterfrågar. Läs mer här om vilka bilagor du ska bifoga
   

  När vi har tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. 
   

  Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i stödomgången. Om en ansökan är ofullständig och inte kompletteras inom den tid vi har kommunicerat  finns en risk att vi inte kan göra en bedömning och därmed inte heller bevilja stöd.
   

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka fem veckor efter sista ansökningsdatum. 

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten, den ska inte skickas in till oss:
   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna är ämnesexperter inom olika konstområden. De prövar varje ansökan i förhållande till de medel som Kulturrådet kan fördela inom krisstödet.

   
  Eftersom medlen är begränsade kommer Kulturrådet att behöva prioritera bland ansökningarna.
       

  Principer för prioritering 

  Lindra den akuta ekonomiska krisen: Vi prioriterar verksamhet och projekt som är väsentliga för att kulturområdet ska överleva och återhämta sig.
   
  Säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet: Kulturrådet ska i sin samlade bidragsfördelning säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. 
   

  Beakta vissa aktörer: Kulturrådets bidrag ska komplettera och inte överlappa övriga krisstöd. Därför prioriterar vi ansökningar från:

  Hänsyn till om sökande beviljats annat stöd
  Kulturrådets bidrag ska inte täcka kostnader som du kan få andra bidrag för genom kommunala, regionala eller andra statliga stöd. De ska heller inte lämnas för kostnader som täcks av försäkring, privata donationer och/eller andra insatser från den privata sektorn.  
   

  Med annat statligt stöd menas till exempel medel som fördelas direkt av regeringen eller bidrag som Kulturrådet fördelar till regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen.
   

  Det innebär bland annat att vi prioriterar ansökningar från professionella fria kulturaktörer som inte kan få annat statligt stöd.
   

  Med stöd från annan myndighet menar vi till exempel att yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus har kunnat söka krisstipendier hos Konstnärsnämnden och att aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän (författare, dramatiker, manusförfattare med flera) har kunnat söka arbetsstipendier hos Sveriges författarfond.
   

  Det betyder att yrkesverksamma konstnärer och yrkesverksamma litterära upphovsmän inte kan få bidrag från Kulturrådet för den del av sitt inkomstbortfall som de kan få ersättning för från Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond. Däremot kan de få bidrag från Kulturrådet för kostnader som handlar om andra ekonomiska behov.
   

  Stöd från annan myndighet kan också vara exempelvis omställningsstöd till företag och omsättningsstöd till enskild näringsverksamhet från Skatteverket, stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket eller andra statliga stöd som riktar sig mot företagare.
   

  Tillgängliga medel 
  Om det sammanlagda beloppet av alla ansökningar som kommer in till Kulturrådet inte kan täckas, prioriterar vi att bevilja så många godkända ansökningar som möjligt. Det betyder att färre kan få hela beloppet som de ansökt om beviljat.

  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  Riktlinjer för krisstödet till kulturen


  Kulturrådets riktlinjer för statsbidrag till särskilda behov i kulturlivet och smittsäkra kulturevenemang med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 
   

  Förordning

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål
   

  Generella villkor
  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.
   

  Vad händer om stödet blir beviljat?
  Kulturrådet betalar ut stödet till det plus- eller bankgirokonto som tillhör den juridiska person eller den enskilda näringsidkare som står angiven i ansökan.

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

Frågor och svar om krisstöd för särskilda behov i kulturlivet

Kontakta oss

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9.00–11.00, tisdagar och torsdagar kl. 13.30–15.30.

Support

 • Frågor om innehållet i bidraget och tekniska frågor om ansökan
+ + +