Till navigation Till innehåll

Kulturrådet har fattat beslut om höstens krisstöd för särskilda behov i kulturlivet.

0 dagar kvar
Krisstöd kultur

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: bildkonst, museer, litteratur med mera

Det här projektbidraget finns till för att lindra den akuta ekonomiska krisen inom kulturområdet med anledning av det nya coronaviruset, stimulera till återhämtning och för att säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet.

På den här sidan kan du inom kulturområdena bildkonst, form och konsthantverk, museer, föreläsningar, litteratur, läsande med mera, söka projektbidrag ur regeringens krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ansökningsperioden är kort och vi förväntar oss ett högt söktryck. För att avlasta våra tekniska system finns olika sista ansökningsdagar beroende på om du söker: 
 
• Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: bildkonst, museer, litteratur med mera 
   Ansökningsperiod 13 september–4 oktober 
 
• Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst 
   Ansökningsperiod 13 september–5 oktober  
 
• Krisstöd till särskilda behovikulturlivet: musik 
   Ansökningsperiod 13 september–6 oktober 

Skapa ett konto redan nu

Innan du kan fylla i ansökan, måste du skapa ett användarkonto i vår onlinetjänst. Skapa gärna ett konto redan nu, även om du vill vänta med att fylla i ansökningsblanketten. Har du sökt någon form av bidrag från Kulturrådet tidigare, använder du ditt befintliga konto.

Skapa konto i onlinetjänsten

Webbtest

Här kan du göra ett enkelt test för att se om din organisation eller verksamhet har möjlighet att söka projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet. Testet ger inte en heltäckande bild utan är en vägledning. Gör gärna testet innan du påbörjar en ansökan. 

Gör webbtestet här

Frågor och svar

Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågor och svar-forum. 
Frågor och svar-forum om krisstöden 

Support

Omgången för krisstöd särskilda behov i kulturlivet är nu stängd. Har du frågor om krisstödet kan du mejla till E-post: krisstod@kulturradet.se

Har du frågor som rör krocken mellan Skatteverkets omställningsstöd och Kulturrådets krisstöd så kan du skicka din fråga till e-post: stodkrock@kulturradet.se

Webbinarium om krisstöd till särskilda behov
Tisdag 21 september 12.00-13.00

Medarbetare på Kulturrådet berättar om höstens nya krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, går igenom ansökningsblanketten och svarar på frågor. 

 • 1. Kan du ansöka?

  Bidraget kan sökas av 

   

  Vem kan inte söka?

  Enskild konstnär kan inte söka krisstöd enbart för eget konstnärligt projekt då de kan erhålla annat statligt stöd från till exempel Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond.  

  Observera att enskilda konstnärer kan söka Kulturrådets krisstöd i egenskap av kulturaktör om ansökan gäller ett samarbete som avser ett gemensamt projekt där två eller flera enskilda konstnärer ingår och om ansökan i övrigt uppfyller kriterierna för bidrag. Ansökan ska då tydligt redogöra för projektets samarbeten och ekonomiska uppgifter, detta för att säkerställa att inte dubbelfinansiering sker. Det måste framgå att det är två eller flera personer som får lön eller arvoderas.  

   
  Bidrag kan inte sökas för projekt med annathuvudsakligtsyfte än kulturverksamhet.Till exempelbranschmässaoch konferens, företagsevenemang,föreningsträff, föreläsning med forsknings- eller utbildningssyfteoch liknande.   
   
  Bidrag kan inte sökas om annan finansiering saknas. För att kunna erhålla Kulturrådets krisstöd krävs att projektet har annan finansiering. Annan finansiering kan till exempel vara egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn. 

   

  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Stödet är ett projektbidrag inom kulturområdet för att lindra den akuta ekonomiska krisen med anledning av det nya coronaviruset. Du kan söka bidrag för strategiska insatser och projekt som främjar kulturområdets och/eller den egna verksamhetens återhämtning, återstart och anpassning. Ansökan ska vara för en tidsbegränsad insats, projekt eller en avgränsad del av den ordinarie verksamheten, och som inte finansierats av andra statliga stöd så som verksamhets- eller projektbidrag från tidigare krisstöd. 

    

  Ansökan ska vara för en insats eller ett projekt som är avgränsat i tid, och som ska påbörjas tidigast den 13 september 2021 och genomföras senast december 2022. Bidraget kan användas till kostnader kopplade till insatsen eller projektet så som marknadsföring, lönekostnader eller andra åtgärder.

     

  Bidraget kan dessutom användas till exempel till tillfälliga insatser för kompetensutveckling, att stötta medlemmar, internationellt nätverkande, nya försäljningsplattformar eller liknande. 

    

  Du kan även söka projektbidrag för planering och genomförande av smittsäkra kulturevenemang. 

   

  Projektet ska bedrivas helt eller delvis i Sverige. 

 • 3. När kan du ansöka?

  För att avlasta våra tekniska system finns det tre olika sista ansökningsdagar beroende på vilket kulturområde du söker för.  
   
  • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: bildkonst, museer, litteratur med mera 
     Ansökningsperiod 13 september4 oktober 
   
  • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst 
     Ansökningsperiod 13 september5 oktober  
   
  • Krisstöd till särskilda behovikulturlivet: musik 
   Ansökningsperiod 13 september6 oktober 

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ska för din verksamhets räkning fylla i ansökningsblanketten för det aktuella krisstödet i onlinetjänsten och bifoga de obligatoriska bilagor som efterfrågas. Det är viktigt att du både i fritext och kalkyl är så tydlig och detaljerad som möjligt för att möjliggöra en korrekt bedömning av din ansökan.

   

  I ansökan ska du  

  • visa att förutsättningarna för bidraget, är uppfyllda, se under flik nummer 1,
  • visa hur prioriteringsgrunderna uppfylls, 
  • visa att det finns ett ekonomiskt behov och att det har uppstått med anledning av det nya coronaviruset, 
  • ange andra bidrag som har mottagits eller sökts och 
  • bifoga de obligatoriska bilagor som anges i ansökningsblanketten.  

   

  Vilka obligatoriska bilagor som ska bifogas för respektive bolagsform finns  information om i ansökningsblanketten och i en separat lista här.
  Obligatoriska bilagor hösten 2021.pdf


  Din ansökan ska kommit in senast kl. 24 sista ansökningsdagen. Om ansökan inte lämnas inom ansökningstiden kommer den att avvisas.  

   

  Har du praktiska frågor kring din ansökan, bilagor mm kontakta vår support. Kontaktuppgifter till supporten finns på webbsidan.

   

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas under november månad. Med reservation för ändringar. 

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten, den ska inte skickas in till oss:

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna är ämnesexperter inom olika konstområden. De prövar varje ansökan i förhållande till de medel som Kulturrådet kan fördela inom krisstödet. Vid behov kan komplettering begäras in. 
   
  Om begärd komplettering av obligatorisk information inte kommer in i  tid avvisar vi din ansökan . 

    

  Om begärd komplettering av icke obligatorisk information inte kommer in inom angiven tid  prövas ansökan i sak utifrån det material som finns i ansökan. Om ansökan är bristfällig kan det leda till avslag. 

   

  Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 6 veckor efter sista ansökningsdatum. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommuniceras därefter till alla som har sökt bidraget. 

   
  Eftersom medlen är begränsade kommer vi att behöva prioritera bland ansökningarna enligt myndighetens riktlinjer. 
        

  Principer för prioritering  

  När vi bedömer ansökningarna så ser vi enligt förordningen till att statsbidraget främjar ett kulturutbud av hög kvalitet som bidrar till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. Enligt regleringsbrevet så ska vi även lindra den akuta ekonomiska krisen inom kulturområdet med anledning av det nya coronaviruset, stimulera till återhämtning och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. 
   

  Lindra den akuta ekonomiska krisen: Vi prioriterar aktörer och verksamheter som är väsentliga för kulturområdets överlevnad och återhämtning. 
   
  Säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet:  Vi säkrar i vår samlade bidragsfördelning en bredd av kulturuttryck i hela landet.  
   

  Beakta vissa aktörer 

  Vi prioriterar ansökningar från:  

  • professionella fria kulturaktörer som inte kan få annat statligt stöd,  
  • kulturaktörer som drabbats av restriktioner till följd av det nya coronaviruset,  
  • aktörer som är väsentliga för kulturområdet och som har sin huvudsakliga intäkt från kulturevenemang, och   
  • aktörer som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.  
    

  Vi kommer särskilt prioritera aktörer som är av centralbetydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion, arbetstillfällen och bevarar kompetens inom sektorn. Med ordet central  menar vi aktörens betydelse inom respektive bransch, dess geografiska tillhörighet och dess lokala, regionala och nationella påverkan, inte enbart storlek på verksamhet eller omsättning.
   

  Samlad bedömning av bidraget i sin helhet  

  Vi ska enligt förordning (2012:517) i vår bedömning se till att statsbidraget i sin helhet (samtliga beviljade ansökningar sammantaget) 

  • säkrar en bredd av kulturuttryck i hela landet,   
  • främjar allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,   
  • främjar kvalitet och konstnärlig förnyelse,   
  • främjar ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,   
  • främjar internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 
  • särskilt uppmärksammar barns och ungas rätt till kultur.   

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidraget ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.  

   

  Vi kan eventuellt komma att fatta beslut om ytterligare prioriterings-principer vid behov.

      

  Hänsyn till om sökande beviljats annat stöd 
  Vid bedömningen ska vi beakta om sökanden har beviljats andra verksamhets- eller projektstöd från Kulturrådet. 

  Det går inte att få bidrag för kostnader som den sökande får andra bidrag för genom kommunala, regionala eller andra statliga stöd. Bidrag ska inte heller lämnas för kostnader som täcks av försäkring, privata donationer och/eller andra insatser från den privata sektorn.   
   
  Med annat statligt stöd menas till exempel medel som fördelas direkt av regeringen eller bidrag som Kulturrådet fördelar inom Kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet samt enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.  
   

  Tillgängliga medel  
  Om det sammanlagda sökta beloppet överstiger tillgängliga medel ska vi se till ändamålet för statsstödet och prioritera centrala aktörer. Dessutom beaktar vi sökandes behov och därmed bevilja hög täckning av ansökningsbelopp för ett färre antal ansökningar framför att bevilja lägre belopp till så många ansökningar som möjligt. 

  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  Riktlinjer för krisstödet till kulturen

  Kulturrådets riktlinjer för projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

  Förordning 

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål 
   

  Generella villkor 
  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. 
   

  Vad händer om stödet blir beviljat? 
  Kulturrådet betalar ut stödet till det plus- eller bankgirokonto som tillhör den juridiska person eller den enskilda näringsidkare som står angiven i ansökan. 

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.


Frågor och svar om krisstöd för särskilda behov i kulturlivet

Kontakta oss

Från den 24 november har vår support telefontid: Måndagar kl. 09.00-11.00 Tisdagar kl. 13.30-15.30 Onsdagar kl. 09.00-11.00 Torsdagar kl. 13.30-15.30 Fredagar kl. 09.00-11.00

Support

 • Har du frågor om krisstödet?

Support

 • Har du frågor kring krocken med Skatteverkets omställningsstöd?
+ + +