Till navigation Till innehåll

Höstens utlysning av krisstöd till kulturen öppnar i september. Mer information kommer i augusti.

0 dagar kvar
Krisstöd kultur

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: musik

Utlysningen av stödet är stängd, ansökningsperioden avslutades den 4 mars. Nu pågår handläggningen av ansökningarna. Planen är att ta beslut om krisstödet i mitten av maj och att betala ut pengarna i slutet av maj.

På den här sidan kan du inom kulturområdet musik söka bidrag ur regeringens krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ansökningsperioden är kort och vi förväntar oss ett högt söktryck. För att avlasta våra tekniska system finns olika sista ansökningsdagar beroende på om du söker:

• krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: bildkonst, museer, litteratur med mera
   Ansökningsperiod 8 februari–2 mars

• krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst
   Ansökningsperiod 8 februari–3 mars

• krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: musik
   Ansökningsperiod 8 februari–4 mars

Krisstödet till särskilda behov i kulturlivet är utformat på ett annat sätt än stödet till inställda och uppskjutna evenemang. I det nya stödet söker du inte för specifika intäktsbortfall. Istället söker du stöd för att täcka kostnader och investeringar under hela 2021. Beskriv i ansökan hur du drabbats av pandemin och vilka kostnader du behöver bidrag till för att klara krisen. Stödet är brett utformat så att så många verksamheter och grupper som möjligt i kulturbranschen ska återhämta sig och överleva. Som teknikleverantör kan du till exempel söka verksamhetsbidrag för kostnader som hyra, löner, marknadsföring eller investeringar som behövs framåt.

I en och samma ansökan kan du söka verksamhetsbidrag, samt projektbidrag till främjande insatser och till smittsäkra kulturevenemang. Du kan söka medel för alla tre ändamålen men för olika kostnader inom verksamheten. Bidragets syfte är att lindra kulturområdets akuta ekonomiska kris med anledning av coronaviruset. Läs mer om detta under rubrik 2. För vad kan du få bidrag?

 

Skapa ett konto redan nu

Innan du kan fylla i ansökan, måste du skapa ett användarkonto i vår onlinetjänst. Skapa gärna ett konto redan nu, även om du vill vänta med att fylla i ansökningsblanketten. Har du sökt någon form av bidrag från Kulturrådet tidigare, använder du ditt befintliga konto.

Skapa konto i onlinetjänsten

Frågor och svar

Vi svarar på frågor om stödpaketet i vårt frågor och svar-forum, där också belysande exempel beskrivs. Läs igenom dessa innan du går till själva ansökan. Viktig info: missa inte att bifoga alla bilagor till din ansökan, annars kan vi inte behandla den.

Frågor och svar-forum om krisstöden 

Frågor och svar om bilagor

Support

E-post: krisstod@kulturradet.se


Webbinarier

På vårt webbinarium berättar våra medarbetare om stödet till särskilda behov i kulturlivet och du kan ställa frågor. Vi går också igenom hur du fyller i blanketten. Det går även bra att titta på webbinariet i efterhand.

 • 1. Kan du ansöka?

  Bidraget kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som:
   

  Dessutom kan stödet sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse. 

  Enskild konstnär kan inte söka krisstöd enbart för sin egen konstnärliga verksamhet. De har kunnat söka stipendier hos Konstnärsnämnden som nu stängt sin ansökningstid. Sverige författarfond är fortfarande öppen för ansökningar till och med den 1 mars. Enskilda konstnärer kan dock söka Kulturrådets krisstöd i egenskap av kulturaktör om ansökan gäller ett samarbete som avser ett gemensamt projekt eller verksamhet där två eller flera enskilda konstnärer ingår och om ansökan i övrigt uppfyller kriterierna för bidrag. 

  Aktörer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogden eller som är i likvidation eller konkurs kan inte söka stödet.

  Bidrag kan inte sökas för evenemang med annat huvudsakligt syfte än kultur. Till exempel branschmässa och konferens, företagsevenemang, föreningsträff, föreläsning med forsknings- eller utbildningssyfte och liknande.  

  Bidrag kan inte sökas om annan finansiering saknas. För att kunna erhålla Kulturrådets krisstöd krävs att verksamheten har annan finansiering. Annan finansiering kan till exempel vara egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn.

  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  I en och samma ansökan kan du söka verksamhetsbidrag, samt projektbidrag till främjande insatser och till smittsäkra kulturevenemang. Du kan söka medel för alla tre ändamålen men för olika kostnader inom verksamheten. Bidragets syfte är att lindra kulturområdets akuta ekonomiska kris med anledning av coronaviruset.
   

  Tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag

  Du kan söka tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag för att din verksamhet ska kunna återhämta sig och även för att anpassa den till de nya förutsättningar som pandemin medför. 
   

  Verksamhetsbidraget kan sökas för verksamhetsåret 2021. 
   

  Du kan till exempel söka bidraget för verksamhetens kostnader som hyra, löner, marknadsföring eller beställning av konst/dramatik/musikverk. Det kan även handla om sådant som satsningar på digitala lösningar, att delta i internationella nätverk digitalt eller andra åtgärder som krävs för att genomföra verksamhet eller projekt utifrån de förutsättningar som råder på grund av pandemin.
   

  Projektbidrag till främjande insatser och smittsäkra evenemang

  Projektbidrag kan sökas för strategiska insatser som främjar kulturområdets och/eller den egna verksamhetens återhämtning och anpassning till de nya förutsättningarna som ska ha påbörjats eller planeras att genomföras under 2021.

  Till exempel smittsäker daglig träning, tillfälligt sänkta medlemsavgifter, internationellt nätverkande via digital teknik, streamade författarsamtal, nya försäljningsplattformar, kompetensutveckling eller liknande som bidrar till att kulturområdet kan anpassa sig till de nya förutsättningar som råder på grund av pandemin.Projektet ska ha påbörjats eller planeras att äga rum under 2021.

  Vidare så kan projektbidrag även sökas för planering och genomförande av smittsäkra kulturevenemang som huvudsakligen planeras att påbörjas eller genomföras under 2021.

   

   

 • 3. När kan du ansöka?

  För att avlasta våra tekniska system finns det tre olika sista ansökningsdagar beroende på vilket kulturområde du söker för. 
    

  Observera att vi behöver få in en komplett ansökan på sista ansökningsdag senast kl. 24.00 för att ha möjlighet att granska och betala ut stöden innan årsskiftet.

  Du kan också söka stöd för:

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ska för din verksamhets räkning fylla i ansökningsblanketten för det aktuella krisstödet i onlinetjänsten och bifoga de obligatoriska bilagor som efterfrågas. Det är avgörande att du både i fritext och kalkyl är så tydlig och detaljerad som möjligt för att möjliggöra en korrekt bedömning av din ansökan.

  Om din ansökan saknar obligatoriska bilagorna så kommer ansökan att avvisas. Om din ansökan i övrigt är ofullständig i något annat avseende kan detta leda till avslag. Kulturrådet har i princip inte möjlighet att begära in kompletteringar.

  Läs mer här om vilka bilagor du ska bifoga  

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas under april månad. 

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten, den ska inte skickas in till oss:
   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna är ämnesexperter inom olika konstområden. De prövar varje ansökan i förhållande till de medel som Kulturrådet kan fördela inom krisstödet.

   
  Eftersom medlen är begränsade kommer Kulturrådet att behöva prioritera bland ansökningarna enligt myndighetens riktlinjer.
       

  Principer för prioritering 

  Lindra den akuta ekonomiska krisen: Vi prioriterar verksamhet och projekt som är väsentliga för att kulturområdet ska överleva och återhämta sig.
   
  Säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet: Kulturrådet ska i sin samlade bidragsfördelning säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. 
   

  Beakta vissa aktörer:
  Kulturrådet ska särskilt prioritera aktörer som är av central betydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion, arbetstillfällen och bevarar kompetens inom sektorn.

  Kulturrådet ska även prioritera ansökningar från:

  Vidare ska Kulturrådet säkerställa att bidraget ska komplettera, och inte överlappa, övriga krisstöd. 

  Hänsyn till om sökande beviljats annat stöd
  Kulturrådets bidrag ska inte täcka kostnader som du kan få andra bidrag för genom kommunala, regionala eller andra statliga stöd. De ska heller inte lämnas för kostnader som täcks av försäkring, privata donationer och/eller andra insatser från den privata sektorn.  
   

  Med annat statligt stöd menas till exempel medel som fördelas direkt av regeringen eller bidrag som Kulturrådet fördelar till regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen.
   

  Det innebär bland annat att vi prioriterar ansökningar från professionella fria kulturaktörer som inte kan få annat statligt stöd.
   

  Med stöd från annan myndighet menar vi till exempel att yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus har kunnat söka krisstipendier hos Konstnärsnämnden och att aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän (författare, dramatiker, manusförfattare med flera) har kunnat söka arbetsstipendier hos Sveriges författarfond.
   

  Det betyder att yrkesverksamma konstnärer och yrkesverksamma litterära upphovsmän inte kan få bidrag från Kulturrådet för den del av sitt inkomstbortfall som de kan få ersättning för från Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond. Däremot kan de få bidrag från Kulturrådet för kostnader som handlar om andra ekonomiska behov.
   

  Stöd från annan myndighet kan också vara exempelvis omställningsstöd till företag och omsättningsstöd till enskild näringsverksamhet från Skatteverket, stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket eller andra statliga stöd som riktar sig mot företagare.
   

  Tillgängliga medel 
  Om det sammanlagda beloppet av alla ansökningar som kommer in till Kulturrådet inte kan täckas, prioriterar vi att bevilja så många godkända ansökningar som möjligt. Det betyder att färre kan få hela beloppet som de ansökt om beviljat.

  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  Riktlinjer för krisstödet till kulturen

  Kulturrådets riktlinjer för statsbidrag till särskilda behov i kulturlivet och smittsäkra kulturevenemang med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 X

  Förordning
  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål
   

  Generella villkor
  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.
   

  Vad händer om stödet blir beviljat?
  Kulturrådet betalar ut stödet till det plus- eller bankgirokonto som tillhör den juridiska person eller den enskilda näringsidkare som står angiven i ansökan.

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Redovisningsblankett kopia pdf

  Redovisningsblankett kopia, andra fördelningen (SB2)

   

  Webbinarium

  Redovisning av beviljat krisstöd för särskilda behov
  Se inspelat webbinarium onsdag 14 april. Medverkande: Nikola Matisic, handläggare informerar och går igenom redovisningsblanketten. Mona-Lisa Djerf, handläggare, mo dererar frågor i slutet av webbinariet.

  Webbinarium om redovisning av beviljat krisstöd för särskilda behov 210414


  Informationsblad om redovisning
  Vi har tagit fram ett informationsblad där vi svarar på ofta förekommande frågor kring redovisningen och kortfattat går igenom hur du fyller i blanketten steg för steg.

  Infoblad redovisning blankett.pdf

Frågor och svar om krisstöd för särskilda behov i kulturlivet

Kontakta oss

Support

 • Har du frågor?
+ + +