Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

0 dagar kvar
Musik

Musikutgivning (fonogram)

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.


Riot Grrrls i Riksmixningsverket, Stockholm. Foto: Anna Ledin Wirén. Webbinarium om musikutgivningsbidraget inspelat 210225.
Medverkande: Isabel Thomson och Emma Carlsson, handläggare på Kulturrådet. Filmen är textad. 

 • 1. Kan du ansöka?

  Grundläggande krav

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav


  Du kan söka det här bidraget om du representerar

  • en organisation, professionellt verksam i Sverige, som är juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel. Den sökande organisationen ska ha ett plus- eller bankgironummer kopplat till organisationsnumret.
  • en organisation professionellt verksam i ett annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.
   
  Professionellt verksam i Sverige betyder att organisationen är registrerad i Sverige. 
   
  Den sökande organisationen ska ha det samlade ansvaret för den utgivning som ansökan gäller. 
   

  Vem kan inte söka?

  Om du inte representerar en enskild näringsidkare med F-skattsedel eller juridisk person kan du inte söka detta bidrag. För enskilda individer som enbart har A-skattsedel finns det andra bidragsgivare, till exempel Konstnärsnämnden.
   
  Aktör med en offentlig huvudman, såsom stat, kommun eller region, kan inte söka detta bidrag. Med offentlig huvudman avses även organisationer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller region. 
 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka bidrag för ett utgivningsprojekt som innefattar produktion, distribution och marknadsföring av en utgivning som är minst 15 minuter lång. Med musikutgivning menar vi professionellt utgivna inspelningar av musik och ljudkonst som tillgängliggörs för allmänheten.
   
  Utgivningen kan vara enbart digital men det går också bra att söka för fysisk utgivning (exempelvis på LP eller CD). Med produktion menar vi inspelning, mixning, mastring och färdigställande av inspelningen/fonogrammet som ska ges ut. 
   
  Observera att bidraget inte är avsett att täcka eget  kompositionsarbete/låtskrivande, investering i utrustning eller arbetslokal. För bidrag till sådant hänvisar vi till Konstnärsnämnden. 
   
  Ansökan kan gälla både redan utgiven musik och planerad musikutgivning.
  • Redan utgiven musik ska ha blivit utgiven tidigast tre månader innan sista ansökningsdag.
  • Planerad musikutgivning ska ske senast 12 månader efter sista ansökningsdag.
  • För musikutgivningar med internationell prägel prioriteras projekt där minst en av personerna i konstnärligt ledande roll i produktionen är verksam i Sverige.
   

  Bidragets omfattning

  Det går att få stöd för upp till 50 procent av utgivningens kostnad. Bidragssummor över 100 000 kronor beviljas sällan.
   
  För att kunna få stöd för musikutgivning måste du som söker också ha annan finansiering för projektet. Det kan till exempel vara egna medel, sponsring eller liknande. Vad denna finansiering utgörs av bör specificeras i ansökan. 
   
  Hänsyn tas till om musikutgivningsprojektet redan har beviljats annat statligt stöd. Detta hindrar inte sökande från att söka andra statliga bidrag, utan det betyder att specifika kostnader för utgivningsprojekt inte ska finansieras dubbelt med olika statliga bidrag. 
   
   
  I ansökningsblanketten framgår vilken typ av kostnader man kan söka stöd för.

  Testa om du kan söka bidraget genom att göra vårt webbtest.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet två gånger per år via vår onlinetjänst. En gång på våren och en gång på hösten.

  Viktigt:
  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi kommunicerar kan vi inte behandla den.


  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 10 till 12 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.
   
  Ansökan ska innehålla:
  • En ifylld ansökningsblankett och
  • Ett ljudprov på minst 15 minuter som skickas in separat efter att din ansökningsblankett har registrerats, se mer nedan.
   

  Ansökningsblankett

  Läs anvisningarna noga i ansökningsblanketten. Du ska fylla i de uppgifter som efterfrågas. Obligatoriska fält har markerats med asterisk (*). Se till att du har förstått vilka formella krav som gäller för bidraget innan du fyller i blanketten.
   
  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten som du kan använda för att förbereda din ansökan innan ansökningen öppnar. Observera att blanketten kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.
   

  Budget

  Specificera vad kostnaden eller intäkten gäller när du fyller i kostnader och intäkter i budgetdelen i blanketten. 
   
  Ange status för andra söka stöd, till exempel om du inväntar beslut från annan bidragsgivare för ditt projekt välj "sökt" i rullgardinsmenyn i ansökningsblanketten.
   

  Distribution och marknadsföring av utgivningen

  I din ansökan ska du också beskriva hur du planerar att marknadsföra och distribuera inspelningen och göra den tillgänglig för allmänheten.
   

  Sökande part och artist ska vara överens

  För att kunna söka stöd ska den organisation du representerar och artisten ge ut inspelningen i samarbete. Artisten ska veta om att du söker stöd för utgivningen.
   
  Om du ska ge ut din inspelning på licens via ett svenskt eller utländskt bolag bör du beskriva detta i ansökan. Bifoga gärna bevis på ert samarbete som en bilaga till ansökan.
   
  Det är viktigt för Kulturrådet att personer i konstnärligt ledande roll och medverkande artister får skäligt betalt samt att korrekta avtal upprättas mellan den sökande organisationen och konstnärligt ledande och medverkande musiker samt andra upphovspersoner. Information och rekommendationer kring tariffer och avtal finns på Musikerförbundets webbplats, samt på IFPIs, SAMIs och STIMs webbplatser.

  Ljudprov är obligatoriskt

  Ljudprovet ska laddas upp via Kulturrådets onlinetjänst, efter att ansökningsblanketten skickats in samt efter att du fått en bekräftelse på att ansökan registrerats. Logga in i onlinetjänsten och gå in på fliken ”Mina ärenden” och därefter ”Registrerade öppna ärenden”. Klicka på ärendet för att komma till sidan ”Uppladdning av ljud”. 

  Ljudprovet ska vara minst 15 minuter långt med musik som ingår i den produktion som du söker stöd för. Du ska inte skicka in ljudprov från tidigare utgivningar. I blanketten ska du ange om ljudprovet består av demos, råmixar eller färdiga mastrar.


  Tekniska specifikationer

  Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal.

  Det går inte att ladda upp mer än 100 Mb sammanlagt.

  Om du stöter på problem vid uppladdning, skriv till ljudprov@kulturradet.se och uppge vad du får för felmeddelande. Var vänlig ange ditt ärendenummer i mejlet. Svar på många vanliga frågor finner du i lathunden nedan och i vårt forum.

  Så här laddar du upp ljud

  Observera att din ansökan inte anses som komplett om Kulturrådet inte mottagit ditt ljudprov.

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Vid bedömning av ansökningarna har Kulturrådet till sin hjälp en referensgrupp.  Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god branschkännedom, verksamma inom olika genrer och fält i det svenska musiklivet. 

   
  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen och handläggaren för bidrag till musikutgivning igenom alla giltiga ansökningar. Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.
   
  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet. Detsamma gäller om bidragets handläggare är jävig i förhållande till någon sökande. Minst tre av referensgruppens ledamöter lyssnar på varje ljudprov innan ansökningarna bedöms. Vid behov använder vi oss av utlåtande från externa sakkunniga. 
   
  Det är många som söker detta bidrag och den sammanlagda söksumman överstiger oftast den summan som Kulturrådet har att fördela. För att avgöra vilka ansökningar som ska beviljas ett bidrag ska då Kulturrådet ställa ansökningarna mot varandra i en samlad bedömning.
   
  Följande aspekter är viktiga:
  • Att ansökan avser en professionellt framställd utgivning,
  • att utgivningsprojektet är genomförbart och att det finns goda förutsättningar och planer på att nå ut med utgivningen,
  • att utgivningen innefattar ett musikaliskt innehåll av hög konstnärlig kvalitet och/eller att projektet särskilt bidrar till att främja konstnärlig förnyelse inom musikområdet.
  • de ekonomiska förutsättningarna för utgivningen och att budgeten är realistisk samt att medfinansiering finns. 

  Det samlade beslutet för en bidragsomgång ska i så hög grad som möjligt främja:
  • En utveckling av mångfald, kvalitet och förnyelse inom musikområdet.
  • Ett ökat utbud av utgivningar av hög kvalitet för olika publikgrupper. Med detta menas ett utbud för både vuxna och barn eller annan målgrupp som bidrar till ett tillgängligt kulturliv för så många som möjligt.
  • Spridning av verksamhetsplatser för musikutgivning i hela landet.
  • En utveckling av kulturlivet i Sverige genom fonogramproducenters deltagande i internationell eller interkulturell kulturverksamhet.
  • Lika möjligheter för kvinnor och män att vara verksamma inom musiklivet.
  • En kulturpolitisk värdefull utveckling inom verksamheter som rör samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  När fattas beslut om bidraget?

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 10 till 12 veckor efter sista ansökningsdatum. När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande via e-post. En lista över beviljade bidrag publiceras även på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.  
   
  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person eller enskilda näringsidkaren som står angiven i ansökan. Kulturrådet kan inte göra betalningar till andra typer av konton.
 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor.  När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga.
  Kulturrådets generella villkor

  I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på reviderad budget. Om du får bidrag som är lägre än 75 procent av det beloppet du sökt ska du skicka in en reviderad budget för hela produktionen till Kulturrådet. 
   
  Ett annat villkor är att det ska framgå på exempelvis skivkonvolutet eller i marknadsföringsinformationen att utgivningen har fått stöd från Kulturrådet.
  Du kan hitta vår logotyp här. 
   
  Om du i bidragsbeslutet har fått besked om att du behöver skicka in en reviderad budget ska du logga in på ditt ärende. Om du inte kommer åt blanketten kan du kontakta support@kulturradet.se. Ange alltid ditt ärendenummer.

  Kopia av blankett för reviderad budget
   
   
  Utgivningen ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet


  Läs gärna igenom riktlinjerna innan du fyller i din ansökan.
  Riktlinjer för statsbidrag till musikutgivning

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag. Din ansökan är en offentlig handling och omfattas av offentlighetsprincipen. 

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  28 dagar innan ditt slutredovisningsdatum blir redovisningsblanketten tillgänglig i onlinetjänsten. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickade ut till alla sökande via e-post. Beslut och sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten. Om du redan utgivit produktionen och önskar redovisa tidigare än det angivna datumet kan vi tidigarelägga ditt redovisningsdatum. Vänligen kontakta vår support: support@kulturradet.se 

  Glöm inte att ange ärendets diarienummer i all korrespondens med Kulturrådet.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten

   

  Du kan hitta mer information om hur du redovisar på Kulturrådets forum: Hur hittar jag redovisningsblanketten?

   

  Du ska inte skicka in fysiska exemplar eller digitala filer när du redovisar. På sidan 4 i blanketten, i rutan "Ange var och hur produktionen finns tillgänglig", ska du ange produktionens ISRC-nummer (International Standard Recording Code) och även ange länk till digital plattform där den utgivna produktionen finns tillgänglig för allmänheten. Där kan du även vid behov lägga till övrig relevant information.

   

  Innan du gör redovisningen: läs igenom bidragsvillkoren och ansökan du gjorde för utgivningen samt eventuellt den reviderade planen (om du ombads skicka in en sådan) och glöm inte att Kulturrådets bidrag får täcka högst 50% av utgivningens totala kostnad. Du ska redovisa samtliga kostnader för utgivningen och inte bara den del som Kulturrådets medel har gått till.

  Har du läst informationen om bidraget och gjort webbtestet?
  Välkommen att ansöka!

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Jesper Alm Hamilton

 • Handläggare

Emma Carlsson

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +