Till navigation Till innehåll

Beslut om krisstöd till kulturen: Läs mer om fördelningen

60 dagar kvar
Musik

Musikutgivning (fonogram)

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

Riot Grrrls i Riksmixningsverket, Stockholm.
Foto: Anna Ledin Wirén

 • 1. Kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget om du representerar

   

  • en organisation, professionellt verksam i Sverige, som är juridisk eller fysisk person med F-skattsedel, eller
  • en organisation professionellt verksam i ett annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.

   

  Den sökande organisationen ska vara masterägare och ha ett samlat ansvar för den utgivning som ansökan gäller. 

   

  Aktör med stat, kommun eller landsting som huvudman kan ej söka detta bidrag.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka bidrag för produktion, distribution och marknadsföring av en enskild musikutgivning som är minst 15 minuter lång. Med musikutgivning menar vi professionellt utgivna inspelningar av musik och ljudkonst som tillgängliggörs för allmänheten.

   

  Ansökan kan gälla både redan utgiven musik och planerad musikutgivning.

  • Redan utgiven musik ska ha blivit utgiven tidigast tre månader innan sista ansökningsdag.
  • Planerad musikutgivning ska ske senast 12 månader efter sista ansökningsdag.


  Det går att få stöd för upp till 50 procent av produktionens kostnad. Bidragssummor över 100 000 kronor beviljas sällan.

   

  För att kunna få stöd för musikutgivning måste du som söker också ha annan finansiering.

   

  Hänsyn tas till om musikutgivningsprojektet redan har beviljats annat statligt stöd. Detta hindrar inte sökande från att söka andra statliga bidrag, utan det betyder att specifika kostnader för utgivningsprojekt inte ska finansieras dubbelt med olika statliga bidrag.

   

  För musikutgivningar med internationell prägel prioriteras projekt där minst en av personerna i konstnärligt ledande roll i produktionen är verksam i Sverige.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet två gånger per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

 • 4. Hur ansöker du?

  Du gör ansökan via vår onlinetjänst.


  Ansökan ska innehålla:

  • En ifylld ansökningsblankett med en detaljerad budget och marknadsföringsplan.
  • I din ansökan ska du också beskriva hur du planerar att distribuera musiken och göra den tillgänglig för allmänheten.
  • Ett ljudprov, minst 15 minuter långt. 

  För att kunna söka stöd ska den organisation du representerar och artisten producera och ge ut musiken i samarbete. Artisten ska veta om att du söker stöd för produktionen.

   

  Att personer i konstnärligt ledande roll och medverkande artister får skäligt betalt samt att korrekta avtal upprättas mellan den sökande organisationen och konstnärligt ledande och medverkande musiker samt andra upphovspersoner är viktigt för Kulturrådet. Information och rekommendationer kring tariffer och avtal finns på Musikerförbundets webbplats, samt på IFPIs, SAMIs och STIMs webbplatser.

   

  Ljudprov

  Tillsammans med ansökan ska du skicka in ett ljudprov med musik som ingår i den produktion som du söker stöd för. Skicka in ljudprovet via ditt ärende i onlinetjänsten, efter att själva ansökningsblanketten skickats in. Kontakta vår support om du får problem när du ska ladda upp ditt ljudprov: 
  support@kulturradet.se

   

  Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal.

   

  Ljudprovet ska vara av god teknisk kvalitet och minst 15 minuter långt.

   

  Observera att det inte går att ladda upp mer än 100 Mb sammanlagt.

   

  Så här laddar du upp ljud

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för bidrag till musikutgivning igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter verksamma i svenskt musikliv med god branschkännedom.

   

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag.


  Beslutet fattas cirka 10–12 veckor efter sista ansökningsdag. Beslutet kan inte överklagas.

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Minst tre av referensgruppens ledamöter lyssnar på varje ljudprov innan ansökningarna bedöms. Vid behov använder vi oss av utlåtande från externa sakkunniga.

   

  Referensgruppen för bidrag till musikutgivning

   

  Vi bedömer ansökningarna utifrån de ekonomiska förutsättningarna för produktionen.

   

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på reviderad budget. Om du får bidrag som är lägre än 75 procent av det beloppet du sökt om ska du skicka in en reviderad budget för hela produktionen till Kulturrådet.


  Kopia av blankett för reviderad budget

   

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Riktlinjer för statsbidrag till musikutgivning

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickade ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Sedan du fick villkor för bidraget har det skett en förändring i redovisningsvillkoren. Du ska inte längre skicka in digitala filer när du redovisar. Vi har inte hunnit ändra redovisningsblanketten med denna nya information och därför står det fortfarande på sidan 3 att du ska ange om du har skickat in en digital version. Du kan fylla i ”nej” där och i kommentarsfältet hänvisa till att ISRC nummer och länk anges på sidan 4.

   

  På sidan 4 ska du ange produktionens ISRC-nummer (International Standard Recording Code), en internationell standard som gör det möjligt att identifiera ljudinspelningar och även ange länk till digital plattform där den utgivna produktionen finns tillgänglig för allmänheten. Detta gör du i rutan ”Ange var och hur produktionen finns tillgänglig”. Där kan du även lägga till övrig relevant information om du behöver.

   

  Innan du gör redovisningen: glöm inte att läsa om villkoren och ansökan du gjorde för utgivningen samt eventuellt den reviderade planen (om du ombads skicka in en sådan) och glöm inte att Kulturrådets bidrag får täcka högst 50% av utgivningens totala kostnad. Du ska redovisa samtliga kostnader för produktionen och inte bara den del som Kulturrådets medel har gått till.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

   

  Kungliga biblioteket ska enligt lag ha in alla musikutgivningar som görs i Sverige för allmän spridning. Läs om hur man levererar materialet på Kungliga bibliotekets webbplats.

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Isabel Thomson

 • Handläggare. Musik, musikutgivning, centrumbildningar.
+ + +