Till navigation Till innehåll

Här kan du se datum för alla bidrags samtliga ansökningsomgångar. Ansökningsdatum 2021

46 dagar kvar
Musik

Musikutgivning (fonogram)

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

Riot Grrrls i Riksmixningsverket, Stockholm.
Foto: Anna Ledin Wirén

 • 1. Kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget om du representerar

   

  • en organisation, professionellt verksam i Sverige, som är juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel, eller
  • en organisation professionellt verksam i ett annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.

   

  Den sökande organisationen ska vara masterägare och ha ett samlat ansvar för den utgivning som ansökan gäller. 

   

  Aktör med stat, kommun eller landsting som huvudman kan ej söka detta bidrag.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka bidrag för produktion, distribution och marknadsföring av en enskild musikutgivning som är minst 15 minuter lång. Med musikutgivning menar vi professionellt utgivna inspelningar av musik och ljudkonst som tillgängliggörs för allmänheten.

  Utgivningen kan vara enbart digital men det går också bra att söka för fysisk utgivning (exempelvis på LP eller CD). Med produktion menar vi inspelning, mixning, mastring och färdigställande av fonogrammet som ska ges ut. Bidraget är inte avsett att täcka kompositionsarbete/låtskrivande.

   

  Ansökan kan gälla både redan utgiven musik och planerad musikutgivning.

  • Redan utgiven musik ska ha blivit utgiven tidigast tre månader innan sista ansökningsdag.
  • Planerad musikutgivning ska ske senast 12 månader efter sista ansökningsdag.


  Det går att få stöd för upp till 50 procent av utgivningens kostnad. Bidragssummor över 100 000 kronor beviljas sällan.

   

  För att kunna få stöd för musikutgivning måste du som söker också ha annan finansiering för projektet. Det kan till exempel vara egna medel, sponsring eller liknande. 

   

  Hänsyn tas till om musikutgivningsprojektet redan har beviljats annat statligt stöd. Detta hindrar inte sökande från att söka andra statliga bidrag, utan det betyder att specifika kostnader för utgivningsprojekt inte ska finansieras dubbelt med olika statliga bidrag.

   

  För musikutgivningar med internationell prägel prioriteras projekt där minst en av personerna i konstnärligt ledande roll i produktionen är verksam i Sverige.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet två gånger per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du gör ansökan via vår onlinetjänst.


  Ansökan ska innehålla:

  • En ifylld ansökningsblankett och
  • Ett ljudprov på minst 15 minuter. 

  Läs anvisningarna noga i ansökningsblanketten. Du ska fylla i de uppgifter som efterfrågas. Se till att du har förstått vilka formella krav som gäller för bidraget innan du fyller i blanketten – se ovan under 1. och 2.

  Specificera när du fyller i kostnader och intäkter i budgetdelen. I din ansökan ska du också beskriva hur du planerar att marknadsföra och distribuera inspelningen och göra den tillgänglig för allmänheten.

  För att kunna söka stöd ska den organisation du representerar och artisten ge ut minspelningen i samarbete. Artisten ska veta om att du söker stöd för utgivningen.

  Om du ska ge ut din inspelning på licens via ett svenskt eller utländskt bolag bör du beskriva detta i ansökan. Det är bra om du tillsammans med ansökan bifogar bevis på ert samarbete.

   

  Att personer i konstnärligt ledande roll och medverkande artister får skäligt betalt samt att korrekta avtal upprättas mellan den sökande organisationen och konstnärligt ledande och medverkande musiker samt andra upphovspersoner är viktigt för Kulturrådet. Information och rekommendationer kring tariffer och avtal finns på Musikerförbundets webbplats, samt på IFPIs, SAMIs och STIMs webbplatser.

   

  Ljudprov

  Tillsammans med ansökan ska du skicka in ett ljudprov som är minst 15 minuter långt med musik som ingår i den produktion som du söker stöd för. Du ska inte skicka in ljudprov från tidigare utgivningar. I blanketten ska du ange om ljudprovet består av demos, råmixar eller färdiga mastrar.
   

  Skicka in ljudprovet via ditt ärende i onlinetjänsten, efter att själva ansökningsblanketten skickats in. Kontakta vår support om du får problem när du ska ladda upp ditt ljudprov: 
  support@kulturradet.se

   

  Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal.

   

  Ljudprovet ska vara av god teknisk kvalitet och minst 15 minuter långt.

   

  Observera att det inte går att ladda upp mer än 100 Mb sammanlagt.

   

  Så här laddar du upp ljud

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för bidrag till musikutgivning igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter verksamma i svenskt musikliv med god branschkännedom.

   

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Chefen för enheten för Konstarter och regional utveckling fattar beslut om bidrag.


  Beslutet fattas cirka 10–12 veckor efter sista ansökningsdag. Beslutet kan inte överklagas.

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Detsamma gäller om bidragets handläggare är jävig i förhållande till någon sökande.

  Minst tre av referensgruppens ledamöter lyssnar på varje ljudprov innan ansökningarna bedöms. Vid behov använder vi oss av utlåtande från externa sakkunniga.

   

  Referensgruppen för bidrag till musikutgivning

   

  Vi bedömer ansökningarna utifrån de ekonomiska förutsättningarna för utgivningen.

   

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut. När beslutet är taget läggs det också i den sökandes ärende.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person eller enskilda näringsidkaren som står angiven i ansökan. Kulturrådet kan inte göra betalningar till andra typer av konton. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på reviderad budget. Om du får bidrag som är lägre än 75 procent av det beloppet du sökt om ska du skicka in en reviderad budget för hela produktionen till Kulturrådet. Ett annat viktigt villkor är att det framgår exempelvis på skivkonvolutet eller i marknadsföringsinformationen att utgivningen har fått stöd från Kulturrådet. 


  Kopia av blankett för reviderad budget

   

  Utgivningen ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Riktlinjer för statsbidrag till musikutgivning

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickade ut till alla sökande via e-post. Beslut och sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Du ska inte längre skicka in digitala filer när du redovisar. Du ska inte skicka in fysiska exemplar eller digitala filer när du redovisar. Vi har inte hunnit ändra redovisningsblanketten med denna nya information och därför står det fortfarande på sidan 3 i redovisningsblanketten att du ska ange om du har skickat in en digital version. Du kan fylla i ”nej” där och i kommentarsfältet hänvisa till att ISRC-nummer och länk till digital platform anges på sidan 4.

   

  På sidan 4 ska du ange produktionens ISRC-nummer (International Standard Recording Code), en internationell standard som gör det möjligt att identifiera ljudinspelningar och även ange länk till digital plattform där den utgivna produktionen finns tillgänglig för allmänheten. Detta gör du i rutan ”Ange var och hur produktionen finns tillgänglig”. Där kan du även lägga till övrig relevant information om du behöver.

   

  Innan du gör redovisningen: glöm inte att läsa om villkoren och ansökan du gjorde för utgivningen samt eventuellt den reviderade planen (om du ombads skicka in en sådan) och glöm inte att Kulturrådets bidrag får täcka högst 50% av utgivningens totala kostnad. Du ska redovisa samtliga kostnader för utgivningen och inte bara den del som Kulturrådets medel har gått till.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

   

  Kungliga biblioteket ska enligt lag ha in alla musikutgivningar som görs i Sverige för allmän spridning. Läs om hur man levererar materialet på Kungliga bibliotekets webbplats.

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Isabel Thomson

 • Handläggare. Musik, musikutgivning, centrumbildningar.

Hitta inspiration

+ + +