85 dagar kvar
Musik

Musikutgivning (fonogram)

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

 

RGS_KR_beskuren_ALW.jpgRiot Grrrls i Riksmixningsverket, Stockholm.
Foto: Anna Ledin Wirén

 • 1. Kan du ansöka?

  Om du representerar en organisation verksam i Sverige som är juridisk eller fysisk person med F-skattsedel, eller är utgivare av samisk musik i ett annat nordiskt land,  kan du söka det här bidraget. Den sökande organisationen ska ha ett samlat ansvar för den utgivning som ansökan gäller. 

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka bidrag för produktion, distribution och marknadsföring av en enskild musikutgivning. Med musikutgivning menar vi professionellt utgivna inspelningar av musik och ljudkonst på olika fysiska och/eller digitala media.

   

  Ansökan kan gälla både redan utgiven musik och planerad musikutgivning.

  • Redan utgiven musik ska ha blivit utgiven tidigast sex månader innan sista ansökningsdag.
  • Planerad musikutgivning ska ske senast 12 månader efter sista ansökningsdag.

   

  För att kunna få stöd för musikutgivning måste du som söker också ha annan finansiering. Det går att få stöd upp till hälften av produktionens kostnad.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet två gånger per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

 • 4. Hur ansöker du?

  Du gör ansökan via vår onlinestjänst. Ansökan ska innehålla en detaljerad budget och marknadsföringsplan. I din ansökan ska du också beskriva hur du planerar att distribuera musiken och göra den tillgänglig för allmänheten.

  För att kunna söka stöd ska den organisation du representerar och artisten producera och ge ut musiken i samarbete. Artisten ska veta om att du söker stöd för produktionen.

   

  Ljudprov

  Tillsammans med ansökan ska du skicka in ett ljudprov med musik som ingår i den produktion som du söker stöd för. Skicka in ljudprovet via ditt ärende i onlinetjänsten, efter att själva ansökningsblanketten skickats in. Kontakta vår support om du får problem när du ska ladda upp ditt ljudprov.

   

  Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal.

   

  Ljudprovet ska vara av god teknisk kvalitet och minst 15 minuter långt.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för bidrag till musikutgivning igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter verksamma i svenskt musikliv med god branschkännedom.

   

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. Beslutet kan inte överklagas.

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Minst tre av referensgruppens ledamöter lyssnar på varje ljudprov innan ansökningarna bedöms. Vid behov använder vi oss av utlåtande från externa sakkunniga.

   

  Referensgruppen för bidrag till musikutgivning

   

  Vi bedömer ansökningarna utifrån de ekonomiska förutsättningarna för produktionen.

   

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på reviderad budget. Om du får bidrag som är lägre än 75 procent av det beloppet du sökt om ska du skicka in en reviderad budget för hela produktionen till Kulturrådet.

   

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

   

  Du som får stöd för musikutgivning ansvarar för att förse Kungliga biblioteket med exemplar av utgåvan enligt KB:s anvisningar.

  Kungliga bibliotekets webbplats

   

  Du ska också skicka två exemplar av den fysiska utgåvan till Kulturrådet. När det gäller en musikutgivning som enbart ges ut digitalt ska du skicka den till Kulturrådet. Kontakta ansvarig handläggare om detta är aktuellt.

   

  Den utgivna musiken ska ha en ISRC-kod (International Standard Recording Code), en internationell standard som gör det möjligt att identifiera ljudinspelningar. Om musiken inte redan är utgiven när vi fattar beslut om stödet ska det i konvolut och/eller annan kommunikation framgå att musiken ges ut med stöd av Kulturrådet.

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Isabel Thomson

 • Handläggare

Hitta inspiration