Till navigation Till innehåll

Sök krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet. Läs mer om krisstöden

0 dagar kvar
Bild- och formkonst

Projektbidrag bild- och formkonst

Det här bidraget finns till för att stödja tidsbegränsade insatser som stärker och utvecklar bild- och formkonstområdet nationellt och internationellt.

Soledad Aznar från StaDemonia Tattoo Stockholm tatuerar Sof Lu, också tatuerare. Projektet Queer Tatuering synliggör queera tatueringsartister.

 • 1. Kan du ansöka?

  Du som representerar en professionell verksamhet inom samtida konst eller konsthantverk i Sverige kan söka det här bidraget. Du kan söka som representant för en organisation, grupp, konsthall eller som arrangör, curator eller annan näringsidkare med F-skattsedel.

  Enskilda konstnärer som söker bidrag för produktion av egna verk, utställningar eller liknande hänvisas till Konstnärsnämnden.

  Organisationer som får bidrag inom kultursamverkansmodellen hänvisas till att istället söka regionalt utvecklingsbidrag.

  Vi prioriterar ansökningar från det fria kulturlivet, med det menar vi sökande som inte har kommunal, regional eller statlig huvudman.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få projektbidrag för insats som främjar det samtida konst- och konsthantverksfältet i Sverige som till exempel konstnärlig produktion, samarbete eller liknande. Du kan också få bidrag för deltagande i ett internationellt sammanhang i syfte att stärka internationaliseringen för verksamheter i Sverige.

  Du kan också söka medfinansiering om du söker, eller redan fått, stöd genom EU.

  Projektet som du söker bidrag för måste påbörjas det år som du skickar ansökan.

  Kulturrådet prioriterar projekt som möter en publik.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget två gånger per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Du kan gärna komplettera din ansökan med annat material som är relevant. Dokumenten du skickar bör vara i pdf-format och inte längre än 10 sidor. Skicka kompletteringen via e-post till kulturradet@kulturradet.se och ange ditt ärendenummer i ämnesraden. Du kan bifoga relevant rörligt material till ansökan i form av webblänkar.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för bidragsgivning till utställningsarrangörer inom bild- och formområdet igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om bild- och formkonstområdet.

   

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag ungefär 2 månader efter sista ansökningsdatum. Beslutet kan inte överklagas.

   

  Referensgruppen för bidragsgivning till utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  För att ett projekt ska kunna få bidrag krävs medfinansiering. Vi bedömer alla ansökningar utifrån projektens ekonomiska förutsättningar och övrig finansiering.


  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.


  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. Från och med den 30 juni 2020 gäller en ny förordning som styr bidraget. Den nya förordningen (2020:337) ersätter den gamla (2012:517). Nya riktlinjer kommer inom kort. 


  Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  I redovisningen kommer vi också särskilt följa upp att utställda konstnärer får ersättning.


  Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtal)

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

   

Vanliga frågor och svar inom bild- och formkonst, museer och utställningar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Eineborg

 • Handläggare

Anna Livén West

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +