Till navigation Till innehåll
159 dagar kvar
Nationella minoriteter

Projektbidrag nationella minoriteters kultur

Det här bidraget finns till för att stärka, utveckla och synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

Webbinarium
Ta del av inspelning, frågor och svar, med mera, från webbinariet om projektbidraget

 • 1. Kan du ansöka?

  Om du representerar nationella minoriteters kulturaktörer kan du söka det här bidraget. Du som söker ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel. För att kunna få bidrag ska projektet också ha annan finansiering.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få bidrag för tidsbegränsade projekt inom konst, musik, dans, teater, museiområdet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet. Projektet ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

   

  Om du vill söka stöd för omfattande, permanent och kontinuerlig kulturverksamhet ska du istället söka:

   

  Verksamhetsbidraget för nationella minoriteters kultur

   

  Om du vill söka bidrag för utgivning av nationella minoriteters litteratur ska du istället söka stödet till: 

   

  planerad utgivning av litteratur eller litteraturstöd.

   

  Om ditt projekt uppfyller kriterierna för något av våra bidrag inom respektive konstområde bör du i första hand söka det bidraget.

   

  Bidrag till filmprojekt söker du hos Filminstitutet

   

  Institutet för språk och folkminnen fördelar bidrag för att stärka kunskapen i de nationella minoritetsspråken. 

   

  Om du är en enskild utövare och vill söka bidrag för enskilda utvecklingsprojekt, arbetsstipendier eller liknande finns Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet två gånger per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte ta med den i bidragsomgången.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

  Webbinarium
  Ta del av inspelning, frågor och svar, med mera, från webbinariet om projektbidraget

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för Nationella minoriteters kultur, igenom alla giltiga ansökningar. Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Om en ledamot från en referensgrupp är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot inte har deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Referensgruppen för Nationella minoriteters kultur

   

  För att kunna få bidrag ska projektet också ha annan finansiering.

   

  Vi prioriterar sökande som inte har statligt verksamhetsbidrag för sin kulturverksamhet. Vi prioriterar också särskilt projekt som:

  • vänder sig till en publik
  • studiecirklar, kurser och liknande prioriteras inte
  • riktar sig till barn och unga
  • får medfinansiering från kommun och/eller region

   

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  Villkor

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.
   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Reviderad plan och budget

  Om ditt projekt beviljats mindre medel, till den grad att projektplanen eller budgeten påverkas, kan handläggare be dig att inkomma med en reviderad plan och budget.

   

  Blankett för reviderad plan och budget


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.


  Om organisationen har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska ni ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.


  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

   

  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

   

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Kopia av redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Bella Lawson

 • Handläggare nationella minoriteters kultur

Hitta inspiration

+ + +