Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

0 dagar kvar
Musik

Projektbidrag till konsertverksamhet

Projektbidrag till konsertverksamhet är ett nytt bidrag som vi öppnar för att bredda möjligheten att söka stöd. Bidraget går bland annat att söka för projekt som innefattar streamad konsertverksamhet.


Elin Teilus band skapar rum för musik och personliga berättelser med rötter i den skogssamiska traditionen. Foto: Zita Marias.

Det nya bidraget fördelas under våren 2021. Det ersätter turnébidraget för fria musikgrupper under våren och hösten 2021 och även projektbidraget för musikarrangörer under våren 2021. Projektbidraget för musikarrangörer utlyses igen under hösten 2021. Ansökningsperioden är den 14 september–12 oktober.

Med projektbidrag till konsertverksamhet vill vi ge nya möjligheter för arrangörer och musikgrupper att verka under pandemin. Bidraget är inte en del av ett krisstöd utan en utlysning som möjliggör en större variation av projekt som innefattar konsertverksamhet.

 • 1. Kan du ansöka?

  Bidraget kan sökas av musikgrupper och musikarrangörer som är verksamma i Sverige. Om ansökan gäller ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer ska den part som ansvarar för administration, ekonomi och samordning söka bidraget.


  Sökanden ska vara en juridisk person eller enskild näringsidkare och ha ett bank- eller plusgiro.


  Musikgrupper ska vara professionella och arbeta mot ersättning från arrangörer och andra uppdragsgivare. Gruppernas medlemmar ska få lön eller arvode.


  Med musikgrupp menar vi en sammanslutning av musiker som gemensamt är konstnärligt och organisatoriskt verksamma. Enskilda artister eller musiker kan inte söka detta bidrag.


  Musikarrangörer ska bedriva en ordnad verksamhet där de anlitar professionella musikgrupper och ersätter dem för att medverka.


  Bidraget riktar sig till det fria kulturlivet och kan därför inte sökas av organisationer med offentlig huvudman eller organisationer som exempelvis får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen. Med offentlig huvudman avses även organisationer där mer än hälften av antalet ledamöter i styrelse eller motsvarande ledningsorgan är utsedda av stat, kommun eller region.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka bidrag för projekt som innefattar konsertverksamhet. Detta inkluderar olika typer av konsertverksamhet, även streamad.


  För musikarrangörer kan bidrag sökas till konserter riktad till en publik i Sverige.


  För musikgrupper kan bidrag sökas för konsertverksamhet i Sverige samt deltagande i internationell eller interkulturell verksamhet som innefattar konsertverksamhet, exempelvis turnéer eller samarbetsprojekt.


  Med internationell verksamhet menar vi ett projekt som berör Sverige och minst ett annat land. Med interkulturell verksamhet menar vi projekt som innefattar möten mellan olika kulturer och kulturella uttryck i Sverige.


  För att ett projekt ska kunna beviljas bidrag så ska projektet även ha annan finansiering än det ansökta beloppet, exempelvis biljettintäkter (för musikarrangörer) eller gager från arrangörer (för musikgrupper), egen finansiering, kommunala bidrag, sponsring, med mera. Ideellt arbete räknas som regel inte som egen finansiering.


  I projektets budget ska det finnas medel för ersättning till medverkande musiker.


  Projektet ska innefatta minst fem konserter under som längst sex månader. Du kan inte söka bidrag för enskilda konserter.


  Projektet ska tidigast ha påbörjats den sista ansökningsdagen för bidraget och senast påbörjats inom samma kalenderår som ansökan skickats in.


  Sökande ska inte ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos kronofogdemyndigheten eller vara i likvidation eller konkurs.

 • 3. När kan du ansöka?

  Bidraget går att söka vid de tillfällen som årligen fastställs av Kulturrådet.


  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag avvisas den som regel. Om din ansökan kommer in i tid men är ofullständig, och inte kompletteras inom den tid som vi har kommunicerat, kan den komma att avvisas.


  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdag.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst, ansökningsblanketten finns tillgänglig under ansökningsperioden. Om du inte sökt bidrag från Kulturrådet tidigare måste du först skapa ett användarkonto.


  Vi rekommenderar att du skapar ett användarkonto och påbörjar din ansökan i god tid innan sista ansökningsdag.


  I ansökan ska du lämna den information som vi efterfrågar i ansökningsblanketten. För detta bidrag finns det inte några obligatoriska bilagor som ska skickas med ansökningsblanketten.


  När vi har tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. Detta görs via den e-postadress du angett i ansökan.


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Ansökan bedöms av en referensgrupp med ämnesexperter eller särskilt tillsatta sakkunniga. De har i uppdrag att ge förslag på hur bidraget ska fördelas. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.


  För att en ansökan ska kunna beviljas bidrag så ska den av referensgruppen bedömas:

  • avse en musikgrupp eller en arrangör med verksamhet av professionell art.

  • vara genomförbart och nå ut till en publik.

  • innefatta ett musikaliskt innehåll av konstnärlig kvalitet och/eller att projektet särskilt bidrar till att främja konstnärlig förnyelse inom musikområdet.


  I beredningen av ansökan deltar även handläggare från Kulturrådet. Till dem ska du vända dig om du har frågor.


  Om någon av dem som deltar i beredningen av bidraget är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får den personen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.


  Läs mer om jäv i Kulturrådets riktlinjer mot korruption


  Ofta överstiger totalt ansökt belopp de medel som finns att fördela. Ansökningarna ställs då mot varandra i en samlad bedömning där utgångspunkten är att den totala fördelningen av bidraget i så hög grad som möjligt ska främja:

  • En utveckling av mångfald, kvalitet och förnyelse inom musikområdet i det fria kulturlivet.

  • Ett ökat utbud av konserter av hög kvalitet för olika publikgrupper. Med detta menas ett utbud för både vuxna och barn eller annan målgrupp som bidrar till ett tillgängligt kulturliv för så många som möjligt.

  • Ett ökat utbud av konserter på platser i Sverige som har mindre tillgång till annat musikutbud.

  • En utveckling av kulturlivet i Sverige genom musikgruppers deltagande i internationell eller interkulturell kulturverksamhet.

  • Lika möjligheter för kvinnor och män att vara verksamma inom musiklivet.

  • En kulturpolitisk värdefull utveckling inom verksamheter som rör samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur.


  Om ett projekt har fått annat statligt stöd, eller om den part som söker bidraget har verksamhetsbidrag från Kulturrådet, ska det vägas in i bedömningen så att stöden inte överlappar varandra. I vissa fall kan en organisation med verksamhetsbidrag även få projektbidrag. För det krävs att projektet innehåller avgränsade tillfälliga delar som ligger utanför den verksamhet som verksamhetsbidraget beviljats för.


  Kulturrådet kan välja att bevilja en mindre summa än det sökta beloppet och istället stödja fler projekt.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

   

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet


  Riktlinjer för projektbidrag till konsertverksamhet

   

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.


  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

   

  Vad händer om stödet blir beviljat?

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person eller den enskilda näringsidkaren som söker bidraget.

   

  Beslutet, inklusive de villkor som gäller, skickas till alla som sökt bidraget.

   

  I vissa fall fastställs andra villkor i beslutet som gör att bidrag inte betalas ut direkt. Till exempel kan Kulturrådet begära in en reviderad plan och/eller budget som ska godkännas innan ett bidrag betalas ut. Detta framgår i så fall av beslutet.

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Den part som beviljats ett bidrag ska vid en eventuell förfrågan från Kulturrådet kunna visa upp verifikat som styrker att de haft de intäkter och kostnader som de redovisat för projektets genomförande.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Exempel Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Johan Wallnäs

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +