Till navigation Till innehåll

Sök krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet. Läs mer om krisstöden

0 dagar kvar
Musik

Projektbidrag till musikarrangörer

Det här bidraget gör att ett stort och varierat utbud av musik av hög kvalitet når ut till människor i hela Sverige genom konserter.

Aina Myrstener på PUSH festival 2018. Foto: Elin Hjulström Lord.

 • 1. Kan du ansöka?

  En musikarrangör som är verksam i Sverige kan söka det här bidraget.

   

  Den som söker ska vara antingen enskild näringsidkare med F-skattsedel, eller en organisation som är juridisk person.

   

  Det går inte att söka det här bidraget om din organisation har offentlig huvudman, det vill säga att en statlig myndighet, kommunal eller regional förvaltning eller annan liknande organisation ansvarar för verksamheten. Det går inte heller att söka om din organisation får statligt verksamhetsbidrag för regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen, eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrevet.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Det går att få bidrag för projekt med professionella yrkesverksamma artister och musikgrupper, som rör:

   

  • festivaler
  • konsertserier
  • turnésamarbeten mellan arrangörer med svenska eller internationella grupper i Sverige
  • insatser som främjar musikarrangörer och bidrar till att kompetensutveckla och stärka arrangörsledet i hela landet

   

  Både nationella och internationella artister och musikgrupper kan ingå i de projekt eller insatser du söker bidrag för. Projekten ska äga rum i Sverige.

   

  Vi ger inte bidrag till amatörprojekt.

   

   

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget två gånger per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  För höstens ansökningsomgång fattar vi beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 15 veckor efter sista ansökningsdatum. För vårens ansökningsomgång fattar vi beslut cirka sju veckor efter sista ansökningsdag.

   

  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för bidragsgivning till musikarrangörer igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om olika musikaliska uttryck och musikarrangörers villkor.

   

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om hur pengarna ska fördelas. Beslutet kan inte överklagas.

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Referensgruppen för bidragsgivning till musikarrangörer

   

  De projekt som får bidrag ska ha medfinansiering. Ett riktmärke är att den statliga finansieringen ska vara maximalt 30 procent av projektets totala finansiering.

   

  Vi ger bidrag för projekt som leder till publika arrangemang av hög konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Bidraget ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse.

   

  När vi bedömer din ansökan tittar vi på projektets konstnärliga innehåll och på hur planen för att genomföra projektet ser ut. Det är viktigt att bokade eller påtänkta artister och musikgrupper anges i ansökan för att vi ska kunna bedöma konstnärlig kvalitet. Vi tittar också på hur publikarbetet ser ut för att nå din målgrupp. Ett riktmärke är att minst fem konserter ska rikta sig till allmänheten i projekt som rör konsertserier och turnéer. Gager till musiker i budgeten ska som lägst motsvara Musikerförbundets så kallade riksminimitariff, det vill säga det som Musikerförbundet definierar som den lägsta acceptabla ersättningsnivån.


  Läs mer på Musikerförbundets webbplats

   

  Om du söker bidrag för insatser som främjar arrangörsledet bedömer vi behovet av insatsen, vilken nationell kulturpolitisk relevans den har och hur din plan för att genomföra insatsen ser ut.

   

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som tillhör den organisation som står bakom ansökan. 

   

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

   
  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. 


  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.


  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd


  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Riktlinjer för Kulturrådets bidrag


  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Johan Wallnäs

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +