Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

77 dagar kvar
Internationellt

Projektbidrag till utsända kulturråd

Det här bidraget finns till för att främja och stärka kulturlivets internationalisering.

 • 1. Kan du ansöka?

  Det här bidraget kan endast sökas av utsända kulturråd vid Sveriges ambassader, kulturrådet på Svenska institutet i Paris och vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Det är möjligt att söka bidraget för aktiviteter som drivs av Sveriges utsända kulturråd och som främst avser att främja och stärka kulturlivets internationalisering.


  Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land.


  Aktiviteterna bör främja:

  • långsiktiga och ömsesidiga kulturkontakter och kulturutbyten med utlandet,
  • kvalitet och konstnärlig förnyelse,
  • en mångfald av kulturuttryck,
  • kulturpolitiskt samarbete på ett internationellt plan.


  De aktiviteter som ansökan omfattar bör i möjligaste mån medfinansieras av de nationella och internationella samarbetsparterna.

 • 3. När kan du ansöka?

  Bidraget kan sökas löpande under året.

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via Kulturrådets webbplats.


  I ansökan ska du lämna den information vi efterfrågar i bidragsblanketten för ansökningsomgången. Den ekonomiska kalkylen ska spegla samtliga aktiviteter inom det aktuella projektet.


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Handläggare går igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar som inkommer under året och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  När vi bedömer ansökningar är vår utgångspunkt den konstnärliga kvaliteten.


  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av, bland annat följande:

  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Vid fördelning av bidrag bedömer Kulturrådet även ansökningarna efter de ekonomiska förutsättningarna för den totala bidragsgivningen på området

  Vi skickar beslutet via e-post till sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det konto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt villkoren i beslutet.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkoren för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Projekten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål


  Riktlinjer för projektbidrag till de utsända kulturråden


  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan


  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.


  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Den som får stöd ska lämna in en redovisning via Kulturrådets webbplats senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.


  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

  Redovisningsblankett

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Mona-Lisa Djerf

 • Handläggare
+ + +