Till navigation Till innehåll

Sök krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet. Läs mer om krisstöden

0 dagar kvar
Barn och unga

Skapande skola

Det här bidraget gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

OBS! Info om Skapande skola och corona

Till samtliga mottagare som har beviljats Skapande skola-bidrag för läsåret 2019/2020

Redovisning

Redovisning av bidraget läsåret 2019/20 görs i vår onlinetjänst under perioden 1 oktober–27 oktober 2020.
Onlinetjänsten

Inför ansökan om Skapande skola-bidrag för läsåret 21/22

I regeringens budgetproposition för 2021 föreslås att förskolan inte längre ska ingå som målgrupp för Skapande skola.

Målgruppen för Skapande skola-bidraget kommer i fortsättningen att vara elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer, under förutsättning att regeringens budgetförslag beslutas av riksdagen i december 2020. Kulturdepartementet arbetar samtidigt på en ändring av den förordning som styr bidraget för att utesluta förskolan, i enlighet med förslaget i budgetpropositionen.

Det betyder att ansökningsomgången för Skapande skola för läsåret 2021/22, som öppnar i januari 2021, sannolikt inte kommer att inkludera förskolan.  

Vi uppdaterar med information så fort vi vet mer.

Hitta kunskap

Jojkworkshop är en del av Skapande skola-projektet i Arvidsjaur, där eleverna får möta den samiska konsten och kulturen.

Har du frågor om Skapande skola? Här har vi har svar på vanliga frågor.

 • 1. Kan du ansöka?

  Du som enligt den svenska skollagen är kommunal, statlig eller fristående huvudman för grundskolan kan söka det här bidraget. Du kan också söka om du enligt skollagen är huvudman för vissa särskilda utbildningsformer, det vill säga har undervisning vid särskilda ungdomshem, för elever som vårdas på sjukhus eller vid en institution som är knuten till ett sjukhus, eller vid internationella skolor på grundskolenivå (som lyder under den svenska skollagen).

   

  Om du är huvudman för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan du också söka.

   

  En kommunal eller statlig huvudman kan i sin ansökan inkludera fristående grundskolor.

   

  Svenska utlandsskolor ligger utanför skollagens område och kan inte söka det här bidraget.

   

  Som förutsättning för att få statsbidrag gäller att huvudmannen har en handlingsplan för utvecklingsarbetet med kultur utifrån skolans behov. Handlingsplanen ska beskriva formerna för samverkan med kulturlivets parter. Du ska inte skicka in handlingsplanen till oss, det räcker med att du i ansökningsblanketten intygar att den finns.

   

  Du ska också intyga att de kulturinsatser som planeras och redogörs för i ansökan är ett komplement till huvudmannens befintliga kulturverksamhet för barn och unga i skolan.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  För inköp av konst- och kulturprojekt som uppfyller bidragets krav.

   

  För projekt som:

  • har fokus på elevers eget skapande genom olika konst- och kulturuttryck
  • ger eleverna möjlighet till fördjupning inom en variation av olika konst- och kulturuttryck
  • genomförs av kulturaktörer som uppfyller bidragets krav på professionalitet
  • genom de konstnärliga processerna medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolans och skolans verksamhet.

   

  Följande kostnadstyper (enligt kostnadsposter i blanketten):

  • Professionella kulturaktörer; Löner och arvoden, resor och logi
  • Projektkostnader; direkta kostnader relevanta för projektets genomförande
  • Övrigt; kostnader som ej ryms under posterna ovan; denna post får utgöra maximalt 20 procent av det beviljade bidraget.

   

  För att elever ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck ger vi bidrag för samarbete mellan skola och en enskild kulturaktör i högst tre år enligt den så kallade treårsprincipen. 

   

  I vår ordlista hittar du en förklaring av yrkesverksam professionell kulturaktör samt treårsprincipen och andra centrala begrepp inom Skapande skola.

  De här kostnaderna går inte att söka för: 

  • administration, exempelvis samordning av Skapande skola-insatser, utvärdering, kompetensutveckling eller fortbildning av personal
  • teknik, materiel och böcker som behövs i ordinarie verksamhet
  • skolresor, lägerskolor eller liknande
  • insatser som ingår i grundskolans ordinarie verksamhet
  • utveckling av den ordinarie verksamheten och anställning av personal
  • kompensation för huvudmannens besparingar
  • finansiering av kulturskolepedagogers ordinarie uppdrag inom Kulturskolan. De kulturskolepedagoger som blir engagerade i Skapande skola ska frigöras i motsvarande grad från sin ordinarie tjänst under projekttiden.
 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst en gång per år, under tidig vårtermin. Det går bara att söka för kommande läsår.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.


  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 12 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst. I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.

  Här har vi samlat tips och råd som kan vara bra att läsa igenom innan du ansöker.


  Guide: Så ansöker du 

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Word-blankettmall

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Kulturrådet gör en sammanvägd bedömning av följande i ansökningarna:

  • Tydliga projektbeskrivningar där man redogör för läsårets projekt och med en budget rimlig och relevant i förhållande till projekten. Huvudmän med ansvar för många skolor behöver inte redogöra för alla sina projekt utan ska exemplifiera genom att beskriva några utvalda projekt hur bidragets syften nås.
  • Projekten ska ha fokus på elevens eget skapande och den konstnärliga processen.
  • Samarbete med yrkesverksamma professionella kulturaktörer.
  • Hur huvudmannen ger elever möjlighet att medverka, med hänsyn till deras förmåga, i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna.
  • Hur huvudmannen beskriver att Skapande skola-projekt på sikt kan medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i skolans eget arbete med konst och kultur.
  • Förutsättningar för att genomföra projektet.

   

  När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

   

  Skapande skola-aktiviteten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2007:1436)

   

  Riktlinjer för läsåret 2020/21


  I mån av medel kan Skapande skola-bidrag fördelas till verksamheter som stärker kultur i skolan. Bidraget styrs av den allmänna förordningen och Kulturrådets regleringsbrev.

   

  För frågor, kontakta: skapandeskola@kulturradet.se

   

  Allmänna förordningen

   

  Kulturrådets regleringsbrev

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. För läsåret 2019/20 kan du redovisa under perioden 1 oktober - 27 oktober 2020. Vilka villkor som gäller för redovisningen hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss. Redovisningen går endast att göra online.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

   

  Wordblanketten nedan kan huvudmän med ansvar för många enheter använda som arbetsmaterial och skicka ut till sina skolor för att samla in underlag inför redovisningen online. Arbetsmaterialet ska inte skickas in till oss.

   

  Wordblankett som arbetsmaterial


  Riktlinjer för läsåret 2019/2020

  Du som redovisar bidraget för läsåret 2019/20 ska utgå från dessa riktlinjer.


  Riktlinjer för Skapande skola läsåret 2019/2020


  För huvudmän med många kulturaktörer

  Den här bilagan är en excel-fil som är till för de huvudmän som har fler än 50 kulturaktörer.


  Bilaga för redovisning av kulturaktörer


  Innan du redovisar

  Här har vi samlat tips och råd som kan vara bra att läsa igenom innan du redovisar.


  Så redovisar du Skapande skola

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Josefine Alm

 • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA OCH VÄRMLAND

Lykke Pörtfors

 • Region/Län: Blekinge, Gotland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland

Kerstin Gustafsson

 • REGION/LÄN: GÄVLEBORG, JÄMTLAND, KRONOBERG, VÄSTRA GÖTALAND, VÄSTMANLAND, ÖREBRO OCH ÖSTERGÖTLAND

Hitta inspiration

+ + +