Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

0 dagar kvar
Bibliotek

Stärkta bibliotek

Syftet med det här bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som vi fördelar på regeringens uppdrag.

 • 1. Kan du ansöka?

  Folkbibliotekets huvudman, det vill säga kommunen, kan söka det här bidraget enskilt eller i partnerskap med andra kommuner.

  Obs nytt för 2021: Vi tar endast emot en ansökan per kommun. Kommuner som ingår i partnerskap och söker tillsammans med en eller flera andra kommuner har utöver den gemensamma ansökan även möjlighet att lämna in en enskild ansökan.

  Enligt lag måste varje kommun ha en politiskt antagen biblioteksplan. För att kunna söka måste kommunen därför ha, eller ha beslutat om att ta fram, en biblioteksplan. Vi bedömer inte ansökningar från kommuner som varken har eller har beslutat om att ta fram en biblioteksplan.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Det går att få bidrag för satsningar som stärker folkbiblioteken i kommunen. Utgångspunkten för satsningarna ska vara de verksamhetsområden och grupper som pekas ut i bibliotekslagen. Barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska är grupper som pekas ut som prioriterade i bibliotekslagen. Vi ser exempelvis gärna ansökningar som vill öka den kognitiva tillgängligheten på biblioteket eller som riktar sig till ungdomar och ungdomars läsning.  Satsningarna kan gälla utveckling av nya metoder eller förstärkning av befintlig verksamhet. Det går att söka bidrag för olika kostnader i samband med att en satsning genomförs, till exempel personalkostnader, inköp, kompetensutveckling, ökad samverkan lokalt och marknadsföring. Satsningarna bör ha effekt på lång sikt.  

  Insatserna ska utgå från bibliotekslagen och kommunens biblioteksplan. Det går till exempel att söka bidrag för uppsökande eller utvidgad verksamhet, ändrat öppethållande och ökat medieutbud i syfte att göra biblioteket relevant för fler.


  Insatserna kan gälla språkutveckling, nationella minoriteter och kan ha fokus på mångfald och mångspråkighet. Det går till exempel att söka bidrag för insatser som är riktade till prioriterade grupper och ger fler tillgång till litteratur, berättelser och samhällsinformation. Det kan handla om att stärka folkbiblioteken som demokratiska mötesplatser med möjlighet till samtal och kunskapsutbyte och fri åsiktsbildning.

 • 3. När kan du ansöka?

  Det går att söka en gång per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst.

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten  Se webbinariet om aktuell ansökningsomgång 

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  När vi bedömer din ansökan tar vi särskild hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet. Satsningen ska utgå från behov hos kommunens invånare och vara grundad i en omvärldsanalys. Det bör framgå i ansökan på vilket sätt insatserna gör att utbud och tillgång ökar och att biblioteksverksamhet når fler, i synnerhet prioriterade grupper och får långsiktiga positiva effekter i kommunen.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som framgår i en villkorsbilaga som skickas med bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek

   

  Bibliotekslagen

   

  Riktlinjer för statsbidrag till Stärkta bibliotek

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom Bibliotek

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Nina Ström

 • Handläggare

Cecilia Brisander

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +