Till navigation Till innehåll

Har du fått mer än ett krisstöd för samma verksamhet? Mer information och blankett för att skicka in uppgifter

0 dagar kvar
Stödpaket kultur

Stödpaket kultur: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang

Här kan du söka bidrag ur regeringens stödpaket till kulturen. Den del av stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Ansökningsperioden är kort och vi förväntar oss ett högt söktryck. För att avlasta våra tekniska system finns det tre olika sista ansökningsdagar beroende på om du söker för:

 • konserter,
 • scenkonstföreställningar eller
 • utställningar, föreläsningar och liknande evenemang.

Vi vill gärna att du ansöker så tidigt som möjligt så att ansökningarna kan spridas över ansökningsperioden.

Skapa ett konto redan nu

Du som söker bidrag hos oss för första gången, skapa gärna ett användarkonto i vår onlinetjänst redan nu, även om du vill vänta med att fylla i ansökningsblanketten.

Skapa konto i onlinetjänsten

Webbinarier

Du kan också höra våra medarbetare berätta om stödet och ställa frågor på ett av våra webbinarier:

Se webbinariet från den 30 april, textad version

Se pdf-presentationen som visas under våra webbinarier 

 • 1. Kan du ansöka?

  Arrangörer av konserter, scenkonstföreställningar, utställningar, föreläsningar eller andra liknande kulturevenemang i Sverige kan söka stödet.


  Stödet kan också sökas av konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget.


  Konstnärligt verksam aktör kan till exempel vara en musikgrupp, teaterensemble, konstnärskollektiv eller fri dansgrupp.


  Stödet kan endast sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar professionell kulturverksamhet.


  Stödet kan inte sökas av arrangörer eller andra aktörer som tilldelas medel direkt av regeringen eller får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen.


  Som enskild konstnär söker du krisstöd från Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond. Det betyder att du ska söka därifrån och inte från Kulturrådet.


  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan

   

  Sök stöd hos andra myndigheter

  Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier prövas av Konstnärsnämnden, och Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet. Stöd till filmverksamhet prövas av Svenska Filminstitutet.


  Läs mer om stöd från andra myndigheter


  Kultursektorn omfattas av tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

  Läs mer på regeringens webbplats


  Verksamt.se samlar information från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen som rör företagare.


  Läs mer på verksamt.se

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka stöd för intäktsbortfall som orsakats av att kulturevenemang i Sverige har ställts in. Du kan också söka stöd för merkostnader som uppkommit på grund av att kulturevenemang i Sverige har skjutits upp.


  Du kan inte söka stöd för utebliven vinst.


  Förutsättningar för att få stöd är att evenemanget:

  • har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av det nya coronavirus som orsakar covid-19,

  • har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det,

  • har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten,

  • skulle ha hållits senast den 31 maj 2020 och inte kommer att hållas före det datumet.


  När du beräknar intäktsbortfallet ska du göra avdrag för:

  • minskade kostnader som är en följd av att evenemanget har ställts in,

  • kostnader som kunde ha undvikits när evenemanget ställdes in,

  • annat offentligt stöd och andra ersättningar som ges med anledning av att evenemanget har ställts in.


  Det går att få stöd för högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till 1 miljon kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall eller merkostnader över 1 miljon kronor. Stödet till en och samma arrangör eller annan aktör kan sammanlagt uppgå till max 10 miljoner kronor.


  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan 

 • 3. När kan du ansöka?

  För att avlasta våra tekniska system finns det tre olika sista ansökningsdagar beroende på om du söker för konserter, scenkonstföreställningar eller utställningar, föreläsningar och liknande evenemang.


  Observera att vi behöver få in en komplett ansökan vid sista ansökningsdag för att ha möjlighet att granska och fatta beslut före midsommar.

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker stödet via vår onlinetjänst. I ansökan ska du lämna den information som vi efterfrågar i ansökningsblanketten.


  Du bör lämna en samlad ansökan som omfattar den juridiska personens eller enskilda näringsidkarens samtliga inställda eller uppskjutna evenemang för att underlätta en effektiv hantering.


  Det kommer inte gå att komplettera ansökan efter att utlysningen har stängt. Endast kompletta ansökningar kommer att handläggas.


  När vi har tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den.


  Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i stödomgången. Om en ansökan är ofullständig och inte kompletteras inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.


  Vår ambition är att fatta beslut om hur bidraget ska fördelas före midsommar.


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten, den ska inte skickas in till oss.


  Kopia av ansökningsblanketten

  Fler än femton evenemang

  Om du söker stöd för fler än femton unika evenemang/produktioner så ska de produktioner som överstiger femton anges i den här Excelmallen och bifogas ansökan.


  Observera att om en och samma produktion framförs fler än femton gånger så ska inte Excelmallen användas utan du kan då använda fälten i ordinarie blankett.


  Excelmall för att ange fler än femton evenemang

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna är ämnesexperter inom olika konstområden. De prövar varje ansökan i förhållande till de medel som Kulturrådet kan fördela inom stödpaketet.


  Eftersom medlen är begränsade bedömer vi även ansökningarna enligt ett par prioriteringsprinciper vid behov. Det gör vi om det sammanlagda beloppet av alla ansökningar som kommer in till Kulturrådet inte kan täckas.


  Prioriteringsprinciperna innebär att vi tar hänsyn till de sökandes behov av ekonomiskt stöd och att medlen fördelas till en mångfald av kulturella uttryck.


  Kulturrådet kan eventuellt komma att fatta beslut om ytterligare prioriteringar vid behov.


  Behov av ekonomiskt stöd

  Kulturrådet ska prioritera att ge stöd till de arrangörer och aktörer som bedöms vara i störst behov av ekonomiskt stöd. I bedömningen ska vi väga in andra stödpaket som de sökande har möjlighet att ta del av.


  Typ av intäktsbortfall:

  • Stöd för uteblivna nettointäkter vid inställda kulturevenemang ska i första hand lämnas för intäktsbortfall som direkt relaterar till det kulturella innehållet i de inställda evenemangen, så som utebliven biljettförsäljning och försäljning av konstnärliga produkter för kulturevenemanget.

  • I särskilda fall kan vi ta hänsyn till indirekt intäktsbortfall för evenemang så som försäljning av andra produkter eller intäkter från försäljning av mat och dryck.


  Andra stöd och geografiska förutsättningar

  Vi ger inte stöd för intäktsbortfall eller kostnader som täcks av andra bidrag genom kommunala, regionala eller andra statliga stödpaket. Vi ger inte heller stöd för intäktsbortfall som täcks av försäkring, privata donationer och/eller andra insatser från den privata sektorn.

  Vi kan också komma att ta hänsyn till de lokala ekonomiska förutsättningar som gäller för den som söker stödet.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

 • 7. Hur går efterkontrollen till?

  Kulturrådet följer upp fördelade stöd genom stickprov och andra anpassade efterkontroller. Den som får stöd ska lämna in de handlingar som vi begär in senast det datum och enligt de villkor som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet.

Frågor och svar:

Kontakta oss

Support bidraget

 • Frågor om innehållet i bidraget

Support ansökan

 • Tekniska frågor
+ + +