Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

0 dagar kvar
Musik

Turnébidrag till fria musikgrupper

Våren 2021 söker du årets bidrag för turnéer inom ett nytt stöd som vi öppnar för att bredda möjligheterna att söka bidrag, projektbidrag till konsertverksamhet. Ansökningsperioden är den 23 mars–20 april. Du redovisar turnébidrag till fria musikgrupper via vår onlinetjänst.

Det nya stödet ersätter vårens och höstens utlysning av turnébidrag till fria musikgrupper.

Läs mer om projektbidrag till konsertverksamhet

Du redovisar turnébidrag i vår onlinetjänst, läs mer under steg sju nedan.

 • 1. Kan du ansöka?

  Du som representerar en professionell fri musikgrupp som är verksam i Sverige kan söka det här bidraget. Organisationen du representerar ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

   

  Om musikgruppen du representerar saknar egen organisation kan en annan aktör söka bidrag för gruppens räkning. Detta gäller under förutsättning att det finns en direkt koppling mellan organisationen som söker och gruppens konsertverksamhet. Observera att det i så fall är den sökande organisationen som är ansvarig för bidraget och hur det används, hur projektet genomförs samt redovisningen och övriga bidragsvillkor om bidraget blir beviljat.

   

  Gäller din ansökan en enskild utövare? Då kan du inte söka det här bidraget.


  Vänd dig istället till: 

  Konstnärsnämnden

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få bidrag för nationella och internationella turnéer.  

   

  Nationella turnéer avser turnéer i Sverige. Du kan främst söka stöd för kostnader för resor och logi kopplade till turnén.  

   

  Internationella turnéer avser turnéer i utlandet. Du kan främst söka stöd för kostnader för resor, visum och frakt kopplade till turnén. 

   

  Du kan inte söka bidrag för gager och arvoden till musiker vid konsertframträdanden. 

   

  Turnéer som påbörjas tidigast november 2020 prioriteras i bidragsomgången med sista ansökningsdag 06 oktober 2020.

   

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget två gånger per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 7 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst.


  Om du söker stöd för en internationell turné ska du bifoga en inbjudan eller motsvarande bekräftelse från en utländsk arrangör, bokare eller annan samordnande part.

  Av inbjudan/bekräftelsen bör det framgå: vem/vilka som är arrangör/samordnande part, vilken grupper som inbjudan gäller och information om i vilka orter och land/länder där spelningarna äger rum.  

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare och en grupp sakkunniga igenom alla giltiga ansökningar. De sakkunniga är ämnesexperter med god kunskap om musik.

   

  De sakkunniga bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Om någon av de sakkunniga är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon sakkunnig inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  När vi bedömer ansökningarna prioriterar vi nationella och internationella turnéer som är tillgängliga för en allmän publik och som startar tidigast november 2020.

   

  Som regel bör nationella turnéer omfatta minst fem bekräftade konserter inom en sammanhängande period på tre månader för att få stöd.

   

  Internationella turnéer bör som regel omfatta minst tre bekräftade konserter per turné för att få stöd.


  För ansökningar som rör nationella turnéer prioriterar vi musikgrupper som inte får verksamhetsstöd från Kulturrådet under det år som ansökan kommer in. 


  När vi bedömer din ansökan tittar vi också på projektets ekonomiska förutsättningar och övrig offentlig finansiering. För att få stöd krävs medfinansiering. Gage för konserter ska som regel betalas av arrangören.

   

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

   

  När du informerar om turnén på hemsidor och i annat informationsmaterial, exempelvis affischer och programblad, bör det framgå att Kulturrådet har gett stöd till projektet. Du ska inte ange Kulturrådet som medarrangör.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som framgår i en villkorsbilaga som skickas med bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.


  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.


  Informera om tillgänglighet


  Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

   

  Marknadsföring

  När du informerar om verksamheten på webbplatser och i annat informationsmaterial, exempelvis affischer och programblad, bör det framgå att Kulturrådet har gett stöd till verksamheten. Du ska inte ange Kulturrådet som medarrangör.


  Ladda ner Kulturrådets logotype

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

   

  Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt eftersom det betraktas som skattepliktig inkomst av näring. Du ska redovisa bidraget i din bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket som gäller bidrag till enskilda näringsidkare.

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Johan Wallnäs

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +