Till navigation Till innehåll

Höstens utlysning av krisstöd till kulturen öppnar i september. Mer information kommer i augusti.

0 dagar kvar
Barn och unga

Utvecklingsbidrag till kulturskolor

Det här bidraget finns till för att hjälpa kulturskolor att utvecklas. Att prova nya satsningar, utveckla befintlig verksamhet och bredda utbudet är exempel på vad bidraget kan användas till.

Beslut om bidrag, maj 2021
Läs om den senaste fördelningen: Nära 200 miljoner till Sveriges kulturskolor
  
Syftet med bidraget för kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet (kulturskolebidraget) är att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Syftet är också att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.
  
Kulturskolecentrum
Kulturskolecentrum arbetar på flera sätt för att stötta landets kulturskolor.

Läs mer om Kulturskolecentrum
 

Korta informationsfilmer om aktuellt bidrag


  
Se frågorna i text med tidsangivelser till den andra filmen

Om 2020 års bidragsmedel
Det bidrag vi fördelade våren 2020 avser läsåret 20/21, men på grund av den pågående pandemin kan pengarna användas ända fram till den 31 december 2021. Bidraget ska redovisas senast den 2 november 2021. Ni kan då inkludera kända och kommande kostnader för perioden fram till den 31 december 2021 under respektive kostnadspost.

Om ni bedömer att ni på grund av inställda eller uppskjutna aktiviteter kommer att ha medel kvar från 2020 års bidrag efter läsåret 20/21 så kan ni ta i beaktande att ni redan har icke utnyttjade bidragsmedel (2020 års bidrag) och planerade aktiviteter att genomföra under höstterminen -21, när ni skriver er ansökan för läsåret 21/22. Det är möjligt att behålla 2020 års bidrag för användning under höstterminen -21 och samtidigt söka medel för nya satsningar till höstterminen, under förutsättning att ni bedömer att ni kan genomföra ytterligare satsningar utöver de ni redan beviljats bidrag för.

För er som våren 2020 beviljades bidrag för samverkansprojekt mellan kommuner, och om ni på grund av pandemin inte kunnat genomföra aktiviteter, är det möjligt att förlänga eller skjuta på genomförandet av samverkansprojektet till läsåret 21/22. Och i så fall vänta till år 2022 med att ansöka om bidrag för en eventuell fortsättning av samverkansprojektet. Mejla handläggarna för bidraget om ni önskar förlänga/skjuta på projektet till nästa läsår.
 
Nedan hittar du mer information om det aktuella bidraget.

 • 1. Kan du ansöka?

  Kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka kulturskolebidraget.

   

  Med kulturskoleverksamhet avses i det här sammanhanget en verksamhet där barn och unga erbjuds möjlighet att lära, skapa och utöva kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Undervisande personal har relevant utbildning eller lång praktisk erfarenhet av ett visst kulturuttryck och verksamheten är helt eller delvis finansierad av kommunen. Begreppet kulturskoleverksamhet inkluderar här verksamhet inom både musik- och kulturskolan.
   

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  En kommun som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka bidrag för egna satsningar och/eller för att samverka med andra kommuner. Om flera kommuner vill samverka ska en huvudansvarig kommun utses som söker och redovisar bidraget.
   
  Bidraget kan sökas för satsningar som ska förnya och utveckla ny och befintlig verksamhet. Från och med 2021 kan bidrag ges tidsbegränsat upp till tre år för en satsning. Det är alltså möjligt att söka bidrag för tre år till, även för pågående satsningar som genomförs med bidraget. Bidrag ska sökas årligen för fleråriga satsningar.

  Bidraget avser läsåret 2021/2022.
    
  Bidraget gäller frivilliga verksamheter för barn och unga. Det är möjligt att ta ut en elevavgift för aktiviteter som genomförs med bidraget.
   
  Det går att få bidrag för att:

  • bredda och utveckla kulturskolans utbud,
  • erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,
  • genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,
  • genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,
  • genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar eller i glesbygd,
  • på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.


  Bidrag kan sökas för olika kostnader i samband med att en satsning genomförs. Det gäller exempelvis löner och arvoden, inköp av instrument och material, kompetensutveckling, marknadsföring och kostnader för samordning och liknande.
   
  Bidrag kan också sökas för att förbereda och planera satsningar, exempelvis genom behovs- och målgruppsanalyser och kompetensutveckling. Det gäller under förutsättning att insatserna leder till undervisning för barn och unga senast under satsningens andra år. För satsningar som genomförs i samverkan mellan kommuner ställs inte detta krav.
   
  Du kan också söka bidrag för att sänka elevavgiften. Det gäller om kommunen har genomfört kvalitetshöjande åtgärder och höjt elevavgiften så att den motsvarar eller överstiger den genomsnittliga elevavgiften nationellt (1 395 kr 2018. Siffran från 2019 publiceras inom kort).
   
  Det går inte att söka bidrag för att sänka elevavgiften om kommunen redan har mottagit statsbidrag för detta, eller om genomförda kvalitetshöjande åtgärder har finansierats med statsbidrag.
   
  Det går inte att söka bidrag för:

  • att finansiera drift av pågående och löpande verksamhet,
  • att återinföra verksamhet som tagits bort under de senaste tre åren,
  • att starta verksamhet i en kommun som inte redan bedriver kulturskoleverksamhet,
  • aktiviteter som är en del av den obligatoriska verksamheten i grundskolan/grundsärskolan eller gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. Aktiviteter som genomförs med bidraget får heller inte vara betygsgrundande,
  • att genomföra utbildning eller annan kompetensutveckling som är kopplad till den löpande verksamheten och/eller genomförs i relation till varje enskild arbetstagares grundläggande uppdrag. Bidraget kan endast användas till köp av utbildning om sökande bedömt att motsvarande utbildning inte finns tillgänglig inom det så kallade kulturskoleklivet
  • aktiviteter som ligger inom kommunens ordinarie arbete med värdegrundsfrågor, generell informationsspridning och samordning som inte direkt är kopplat till verksamhet inom ramen för bidraget,
  • kommunala infrastrukturella åtgärder,
  • att tillgänglighetsanpassa eller renovera lokaler.

   Se även andra möjligheter till stöd för tillgänglighet
 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år. Aktuell ansökningsperiod är 21 januari till 23 februari 2021 och gäller bidrag för insatser som ska äga rum under läsåret 2021/2022.
   
  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Det går att söka stöd en gång per år via vår onlinetjänst.

  De satsningar en kommun söker bidrag för att göra i den egna kulturskoleverksamheten ska beskrivas i en och samma ansökningsblankett. Om flera kommuner avser att samverka i en gemensam satsning ska en ansökan göras för samverkansprojektet, där en kommun har utsetts till huvudansvarig för satsningen och kontakten med Kulturrådet.
   
  I ansökningsblanketten ska den sökande lämna den information vi efterfrågar i ansökningsomgången. Budgeten ska endast beskriva de delar som kommunen söker bidrag för.

  Efter att vi tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den.
    
  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka tio veckor efter sista ansökningsdatum.
    
  Kopia av ansökningsblanketten

  Mall för att lämna uppgifter om samverkande kommuner

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.
   
  För ansökningar om bidrag till kommunens egna satsningar ges ett grundbelopp till samtliga sökanden som uppfyller villkoren för bidraget, i relation till antal barn och unga i kommunen. För att säkerställa möjligheten att genomföra satsningar även i mindre kommuner varierar stödets storlek per barn utifrån antalet barn och unga i kommunen.
   
  Därutöver fördelas ytterligare medel till sökande vars satsningar:

  • särskilt riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning,
  • särskilt ska stärka kulturskoleverksamhet för barn och unga i glesbygd,
  • särskilt ska stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,
  • särskilt riktar sig till nya målgrupper.

   

  Därutöver fördelas ytterligare medel utifrån en samlad bedömning av sökandes:

  • behovsanalys som ligger till grund för satsningen/satsningarna,
  • plan för hur målgrupperna ska ges inflytande när det gäller planering, genomförande och uppföljning av satsningen/satsningarna,
  • plan för hur satsningen/satsningarna ska bidra till en långsiktig utveckling av kulturskoleverksamheten, som bidrar till att uppfylla syftet med bidraget (exempelvis utveckling som bidrar till tillgänglighet och jämlikhet, ett brett utbud eller hög kvalitet i undervisningen).

   

  För ansökningar om bidrag för satsningar i samverkan med andra kommuner ges bidrag till samtliga sökanden som uppfyller villkoren för bidraget, i relation till ansökans omfattning och antal barn och unga i samverkande kommuner. För dessa satsningar gäller samma prioriteringar som beskrivs ovan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilaga.

   

  Insatserna ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

   

  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

   

  Riktlinjer för statsbidraget till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.


  Kopia av redovisningsblanketten

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Mårten Lempert

 • Handläggare

Madeleine Hermerén

 • Handläggare

Vanliga frågor och svar

Hitta inspiration

+ + +