Till navigation Till innehåll

Så påverkar rekommendationer beträffande covid-19 våra bidrag. Följ vad som händer på vår samlingssida!

0 dagar kvar
Barn och unga

Utvecklingsbidrag till kulturskolor

Det här bidraget finns till för att hjälpa kulturskolor att utvecklas. Att prova nya metoder, arbeta mer med riktade insatser och att nå nya målgrupper är exempel på vad bidraget kan användas till.

Kulturskolebidraget kan användas till att förnya verksamheten och prova nya grepp för att nå fler barn och unga.

Kulturrådet har också ett Kulturskolecentrum som arbetar på flera sätt för att stötta landets kulturskolor.

Läs mer om Kulturskolecentrum

Bidrag 2019/2020
Se redovisningsblankett för bidrag som gäller 2019/2020. 

Bidrag 2020/2021
Nedan hittar du mer information om bidrag för perioden 2020/2021.

 • 1. Kan du ansöka?

  Kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka kulturskolebidraget.

   

  Med kulturskoleverksamhet avses en verksamhet där barn och unga erbjuds möjlighet att lära, skapa och utöva kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Undervisande personal har relevant utbildning eller lång praktisk erfarenhet av ett visst kulturuttryck och verksamheten är helt eller delvis finansierad av kommunen. Begreppet kulturskoleverksamhet inkluderar här verksamhet inom både musik- och kulturskolan.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Bidraget kan sökas för att genomföra tidsbegränsade utvecklingsprojekt.


  En kommun som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka bidrag för egna projekt och/eller för att samverka med andra kommuner. Om flera kommuner vill samverka ska en huvudansvarig kommun utses som söker och redovisar bidraget.


  Kommunen kan endast få bidrag för verksamhet som erbjuds barn och unga på frivillig basis. Det går att söka bidrag för aktiviteter i samarbete med exempelvis skolan, fritidsgårdar och studieförbund så länge det är inom ramen för kulturskolans eget uppdrag.

   

  Det går att få bidrag för att:

   

  • bredda och utveckla kulturskolans utbud,
  • erbjuda eleverna möjligheter till fördjupad undervisning,
  • genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,
  • genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,
  • genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,
  • genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd
  • på annat sätt utveckla möjligheten att erbjuda undervisning av hög kvalitet med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

   

  Bidrag kan endast sökas för kostnader direkt kopplade till projektets genomförande såsom personalkostnader, arvoden, inköp av instrument och annan utrustning, viss kompetensutveckling, marknadsföring etcetera.

   

  Det går inte att söka bidrag för:

   

  • att ersätta kostnader för redan pågående eller borttagen verksamhet,
  • att starta verksamhet i en kommun som inte redan bedriver kulturskoleverksamhet,
  • att bedriva verksamhet som är obligatorisk undervisning, betygsgrundande eller som räknas in i timplanen för grundskolan,
  • att genomföra utbildning eller annan kompetensutveckling som inte är direkt kopplad till undervisning med barn och unga inom ramen för det projekt som bidraget söks för,
  • aktiviteter som ligger inom kommunens ordinarie arbete med värdegrundsfrågor, generell informationsspridning och samordning som inte direkt är kopplat till verksamhet inom ramen för bidraget,
  • att tillgänglighetsanpassa eller renovera lokaler,
  • övergripande kommunala infrastrukturella åtgärder,
  • andra kostnader och insatser som avser ordinarie verksamhet.

   

  En kommun kan också söka bidrag för att sänka elevavgifterna, men bara om elevavgiften höjts på grund av kvalitetshöjande åtgärder som gjort att elevavgiften motsvarar eller ligger över riksgenomsnittet. Den genomsnittliga elevavgiften för år 2018 var cirka 1 400 kr för ett helår. Avgiften är ett genomsnitt för vad en enskild elev betalar i avgifter till kulturskolan under ett år. Avgifterna kan inkludera terminsavgifter, andra kursavgifter och eventuella instrumenthyror.

   

  Här hittar du en lista över er kommuns genomsnittliga avgift

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år. I innevarande ansökan kan du söka bidrag för insatser som ska äga rum under andra halvan av vårterminen 2020 samt läsåret 2020/2021.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker bidraget via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Budgeten ska endast beskriva de delar som det går att söka bidrag för. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggarna igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Handläggarna ger sedan ett förslag på beslut.

   

  Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om hur pengarna ska fördelas.

   

  Bidrag ges till sökanden som uppfyller kriterierna ovan. Bidragets storlek står i relation till ansökans omfattning och antal barn och unga i kommunen. Därefter prioriteras särskilt ansökningar som:

   

  • visar på en analys av kulturskolans utvecklingsbehov i relation till målgruppen,
  • innehåller tydliga och avgränsade målgrupper som också ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen,
  • visar på tillgång till kompetens för att genomföra projekten,
  • innehåller en plan för hur resultatet av projekten ska förvaltas på längre sikt,
  • särskilt riktar sig till nya målgrupper,
  • särskilt riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning,
  • särskilt ska stärka verksamhet i glesbygd,
  • särskilt ska stärka verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka tio veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

   

  Meddela alltid Kulturrådet om det sker förändringar i projektet som påverkar genomförandet enligt plan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilaga.

   

  Projekten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

   

  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

   

  Riktlinjer för statsbidraget till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.


  Kopia av redovisningsblanketten

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Mårten Lempert

 • Handläggare

Madeleine Hermerén

 • Handläggare

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola och kulturskolor

+ + +