Till navigation Till innehåll

Här hittar du ansökningstiderna 2021 för alla våra bidrag. Läs mer på datumöversikten

113 dagar kvar
Regional utveckling

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Det här bidraget finns till för att stödja regionala aktörer i tidsbegränsade projekt och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer runtom i Sverige.

Konstnären och bonden Markus Vallein gör upp eld på Mariannelund syndrom, en internationell träff som arrangerades av Nya Småland. Foto: Emma Wood.

 • 1. Kan du ansöka?

  Du som representerar organisationer som är verksamma i de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen, och som får bidrag från region, kommun eller annan huvudman, kan söka det här bidraget.


  För verksamheter i Region Stockholm gäller särskilda villkor

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få bidrag för projekt som har effekter som sträcker sig utöver de enskilda verksamheternas organisatoriska utveckling, och som bidrar till att främja en kulturpolitiskt värdefull utveckling som relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Projekten kan exempelvis vara konstnärliga och kvalitativa utvecklingsprojekt, projekt som är metodutvecklande eller kan utveckla den nationella infrastrukturen inom ett kulturområde.


  Du får inte fördela vidare det här bidraget i form av stöd eller stimulansmedel till andra organisationer.


  Bidraget är tidsbegränsat och lämnas under högst tre år. Vi ger stöd för ett år i taget vilket innebär att du årligen söker stöd för fleråriga projekt. När du ansöker för år 2 och år 3 ska du ange samma projektnamn som tidigare år. Du ska också lämna en lägesrapport till Kulturrådet i samband med ansökan år 2 och år 3. Du ska skriva lägesrapporten i en blankett som du hittar nedan.


  Observera att ett projekt som får bidrag måste starta under samma kalenderår som vi har beviljat bidraget.

 • 3. När kan du ansöka?

  Vanligtvis kan du söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst. Ibland blir det två utlysningar per år.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 6-8 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Om du har bilagor ska du bifoga dem till din ansökan via onlinetjänsten eller skicka dem med e-post till kulturradet@kulturradet.se. Ange det aktuella ärendenumret om du skickar via e-post.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

   

  Om du har fått stöd för ett treårigt projekt ska du lämna en lägesrapport till Kulturrådet i samband med ansökan år 2 och år 3. Du ska skriva lägesrapporten i blanketten nedan. För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.


  Blankett för lägesrapport

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna är ämnesexperter med god kunskap inom olika konstområden. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om hur pengarna ska fördelas. Beslutet kan inte överklagas.

   

  I bedömningen utgår vi från regeringens prioriteringar som finns angivna i Kulturrådets regleringsbrev. I regleringsbrev för 2020 ska Kulturrådet inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat prioritera dans, insatser för att stärka arrangörer samt länsövergripande samverkan

   

  När vi bedömer din ansökan prioriterar vi strategiska utvecklingsprojekt av nationellt intresse. Vi prioriterar också projekt med regional förankring och spridning och med regional medfinansiering.

   

  I vår bedömning tar vi hänsyn till regionernas ställningstagande för de enskilda projekten.

   

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Om organisationen du representerar har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

   

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Regleringsbrev för Statens kulturråd

   

  Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

   

  Förordning (2012:515) med instruktion för Kulturrådet

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. 

  Redovisning ska göras årsvis, även för fleråriga projekt. Lägesrapporten ska skickas in senast i samband med att ansökan för år 2 eller 3 skickas in.


  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom regional kulturverksamhet

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Margareta Brilioth

 • Regional koordinator

Andreas Åberg

 • Handläggare

Ove Bengtsson

 • Handläggare

Anna Livén West

 • Bild- och formkonst

Luciana Marques

 • Handläggare. Musik, samverkan med komponister.

Henriette Zorn

 • Regionala bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Hitta inspiration

+ + +