Till navigation Till innehåll

Så påverkar rekommendationer beträffande covid-19 våra bidrag. Följ vad som händer på vår samlingssida!

10 dagar kvar
Internationellt

Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

Det här bidraget finns till för att främja och stärka internationellt och/eller interkulturellt kulturutbyte. Under denna ansökningsperiod söker du bidrag för verksamhet som avser 2021.

 • 1. Kan du ansöka?

  Om du representerar en organisation som har till huvuduppgift att främja internationellt och/eller interkulturellt kulturutbyte kan du söka det här bidraget.

   

  Om du representerar en organisation som Kulturrådet fördelar annat verksamhetsbidrag till kan du inte söka det här bidraget. Se respektive konstområde för information om övriga verksamhetsbidrag.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka bidraget för verksamhet som huvudsakligen är av nationellt intresse. Det vill säga organisationer som är av intresse för personer som arbetar inom området i Sverige och som kan stärka det internationella och/eller interkulturella utbytet. Verksamhetsbidraget ses då som ett komplement till organisationens medlemsavgifter eller andra intäkter.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Under denna ansökningsperiod söker du bidrag för verksamhet som avser 2021.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

 • 4. Hur ansöker du?

  Du kan söka det här stödet via vår onlinetjänst.

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådets generaldirektör beslutar om bidrag. Beslutet kan inte överklagas.


  När vi bedömer din ansökan tar vi särskild hänsyn till den geografiska spridningen. Din ansökan prövas också utifrån organisationens förmåga att planera och genomföra sin verksamhet, dess ekonomiska situation och utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

   

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

   

  Grund för bidragsfördelning

  Bidraget är ett komplement till verksamhetsbidrag från kommun och/eller landsting samt medlemsavgifter eller andra inträkter. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

  Riktlinjer för statsbidrag till internationella nätverk samt verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

   

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar om internationella bidrag

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Maria Åhgren

 • Handläggare
+ + +