Till navigation Till innehåll
159 dagar kvar
Nationella minoriteter

Verksamhetsbidrag nationella minoriteters kultur

Det här bidraget finns till för att stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Den sverigefinländska teatern UusiTeatteri uppträder med föreställningen Sönderfall. Foto: Kai Kangassalo.

 • 1. Kan du ansöka?

  Om du representerar nationella minoriteters kulturaktörer/ organisationer kan du söka det här bidraget.

   

  Du som söker ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel. Du ska också bedriva professionell verksamhet och vara verksam i Sverige.

   

  Om du vill söka organisationsbidrag till nationella minoriteters organisationer finns Länsstyrelsen i Stockholm eller (för samiska organisationer) Sametinget. För ungdomars och kvinnors organisering finns Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka verksamhetsbidrag för att finansiera omfattande, permanent och kontinuerlig kulturverksamhet som möter en publik. Till exempel: teaterverksamhet (en teatergrupp) eller musik (musikgrupp).

   

  Verksamheten ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

   

  Verksamheter som uppfyller kriterierna för Kulturrådets bidrag inom respektive konstområde bör i första hand söka dessa.

   

  Om du vill söka bidrag till tidsbegränsad kulturverksamhet ska du istället söka projektstödet till nationella minoriteters kulturverksamhet.

   

  Om du vill söka bidrag till utgivning av nationella minoriteters litteratur ska du istället söka stödet till planerad utgivning av litteratur eller litteraturstödet.

   

  Om du vill söka bidrag till verksamhet inom filmområdet finns Filminstitutet: 

   

  Filminstitutet 

   

  Institutet för språk och folkminnen fördelar bidrag för att stärka kunskapen i de nationella minoritetsspråken. 

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte ta med den i bidragsomgången.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst.

   

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för Nationella minoriteters kultur, igenom alla giltiga ansökningar. Ledamöterna i referensgruppen som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden. Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Om en ledamot från en referensgrupp är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot inte har deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Referensgruppen för Nationella minoriteters kultur

   

  När vi bedömer ansökningar är vår utgångspunkt den konstnärliga kvalitén.

   

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av följande:

   

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Det betyder inte att varje ansökan behöver uppfylla alla bedömningsgrunder.

   

  För att kunna få bidrag ska verksamheten även ha annan finansiering.

   

  När vi bedömer din ansökan tar vi också särskilt hänsyn till verksamheter som:

  • vänder sig till en publik (forsknings- och utbildningsverksamhet prioriteras inte)
  • riktar sig till barn och unga
  • får medfinansiering från kommun och/eller region

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Om organisationen du representerar har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

   

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

   

  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

   

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

   

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Bella Lawson

 • Handläggare nationella minoriteters kultur

Hitta inspiration

+ + +