Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

0 dagar kvar
Musik

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Det här bidraget finns till för att stödja musikgrupper så att fler kan ta del av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige. Bidraget gör det också möjligt för svenska musikgrupper att göra internationella kulturutbyten.

Ur föreställningen Ratatouille med Markatta Musikteater i samarbete med Adama Cissokho.
Foto: Peter Lloyd.

 • 1. Kan du ansöka?

  Om du företräder en organisation, eller är en person med f-skattsedel, som administrerar en professionell fri musikgrupp som är verksam i Sverige kan du söka detta bidrag. Bidraget avser musikgrupper som bedriver en omfattande och kontinuerlig verksamhet.

   

  Med professionell musikgrupp menar vi en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt. Med kontinuerlig verksamhet menas att den är årligt återkommande.

   

  Kulturrådet kommer utifrån den information som lämnas i ansökan göra en bedömning över verksamhetens kontinuitet och omfattning som bygger på innevarande års verksamhet och den plan som lämnats för det år som ansökan avser.

   

  Det är viktigt att tänka på att den part som söker bidraget från Kulturrådet ska vara en part som administrerar musikgruppens verksamhet och dess ekonomi. Sökande part kan till exempel vara en organisation som bildats för att bedriva musikgruppens verksamhet eller en medlem i musikgruppen med f-skattsedel eller ett managementbolag om dessa ansvarar för musikgruppens ekonomi och administration.

   

  Sökande part är ansvarig för att de villkor som finns för bidraget uppfylls och ska också kunna styrka sina intäkter och kostnader för musikgruppens verksamhet vid en eventuell kontroll.

   

  Bidraget riktar sig till sammansättningar av musiker som verkar gemensamt. Om du är en enskild utövare inom musikområdet kan du inte söka detta bidrag. Vänd dig istället till konstnärsnämnden eller statens musikverk.

   

  Konstnärsnämnden

   

  Statens musikverk

   

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få bidrag för musikgruppens verksamhet att nå en publik, bland annat för produktionskostnader som leder fram till konserter och andra publika framträdanden.

   

  För att beviljas bidrag krävs medfinansiering, främst i form av spelintäkter (eller andra uppdragsintäkter som relaterar till musikgruppens verksamhet).

   

  Bidraget är ett komplement till annan finansiering och avser inte att ersätta spelintäkter från arrangörer.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 23 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

   

 • 4. Hur ansöker du?

  Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Obligatoriska bilagor till ansökan

  Utöver ansökningsblanketten är ljudprovet en obligatorisk bilaga i din ansökan. Filmat material är obligatoriskt för fria musikgrupper som riktar sin verksamhet till barn och unga (0-18 år).

  Observera att du som söker för en grupp som inte främst vänder sig till barn och unga också har möjlighet att skicka in rörligt material. Det är inget krav men en möjlighet för dig som vill.


  Obligatoriska bilagor ska inkommit senast två veckor efter sista ansökningsdag.

  Ljudprov

  Ljudprovet ska vara aktuellt och representativt för gruppen när det gäller kvalitet och repertoar. De personer som spelar på ljudprovet ska vara samma som är med i ansökan, för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av konstnärlig kvalitet. Ljudprovet ska innehålla minst tre verk/låtar/stycken på sammanlagt 15–30 minuter och vara av god teknisk kvalitet. Ljudprovet ska vara inspelat 1 januari 2019 eller senare oavsett om det gäller en live- eller en studioinspelning. Skriv i ansökan var och när inspelningen är gjord.

  Skicka in ljudprovet via ditt ärende i onlinetjänsten. En länk för att ladda upp ditt ljudprov blir tillgänglig i onlinetjänsten efter att du skickat in din ansökan.

  Kontakta vår support om du får problem när du ska ladda upp ditt ljudprov.

  Ljudprovet ska hålla god ljudkvalitet och bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal.

  Så här laddar du upp ljud

   

  Filmat material och annan dokumentation

  Har gruppen du representerar verksamhet som huvudsakligen riktar sig till barn och unga (0-18 år)?

  Då ska du, utöver ljudprov, också skicka med filmat material.

  Det rörliga materialet ska, om möjligt, visa det sceniska framträdandet under en konsert.

  Även om gruppen du söker för inte främst vänder sig till barn och unga kan du skicka in rörligt material tillsammans med din ansökan.

  Det filmade materialet ska vara längst 30 minuter. Det filmade materialet ska ha codec MPEG-2 med minst samplingsfrekvensen 6 Mb/s för video och samplingsfrekvensen 48 kHz för ljud.

  Du kan skicka filer som inte är större än 2 GB via filöverföringstjänsterna Sprend eller Wetransfer och ange ljudprov@kulturradet.se som mailadress.

  Om du skickar det filmade materialet via Sprend eller Wetransfer ska du döpa mappen som filerna ligger i till diarienumret för din ansökan. Du ska också ange vilken organisation du söker för.

  Om du inte kan skicka filerna över internet ska du posta en DVD i två exemplar med det filmade innehållet.

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för fria musikgrupper igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om musik och musikgruppers villkor och förutsättningar.

   

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Referensgruppen för fria musikgrupper

   

  När vi bedömer din ansökan tittar vi på musikgruppens konstnärliga kvalitet och omfattning på verksamheten. Vi bedömer verksamhetens omfattning i relation till gruppens konsertverksamhet under året och tidigare år, vilken verksamhet som är planerad under kommande år, samt till gruppens storlek/besättning.

   

  När vi bedömer din ansökan utgår vi från organisationens verksamhet som den är beskriven i ansökan och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.

   

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

   

  Kulturrådet bör ha möjlighet att följa musikgruppens konsertplaner för hela det år du söker stöd - även planer som gäller konserter efter ansökningsperioden – för att kunna få en aktuell bild av verksamhetens omfattning och tillgänglighet för publik. Uppdatera därför gärna den webbplats som du anger i ansökan med information om årets genomförda och planerade konserter.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

   

  Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt eftersom det betraktas som skattepliktig inkomst av näring. Du ska redovisa bidraget i din bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket som gäller bidrag till enskilda näringsidkare.

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Johan Wallnäs

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +