Till navigation Till innehåll

Alla ansökningar kan kompletteras under två veckor efter sista ansökningsdag. Läs mer på vår samlingssida med corona-relaterad information

43 dagar kvar
Musik

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Det här bidraget finns till för att stödja musikgrupper så att fler kan ta del av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige. Bidraget gör det också möjligt för svenska musikgrupper att göra internationella kulturutbyten.

Informationen på den här sidan kommer att uppdateras inför nästa ansökningsperiod.

Ur föreställningen Ratatouille med Markatta Musikteater i samarbete med Adama Cissokho.
Foto: Peter Lloyd.

 • 1. Kan du ansöka?

  Du som representerar en professionell fri musikgrupp som är verksam i Sverige, och har en omfattande och kontinuerlig verksamhet kan söka det här bidraget. Organisationen du representerar ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

   

  Med professionell musikgrupp menar vi en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt. Med kontinuerlig verksamhet menar vi att den är årligt återkommande. När det gäller omfattningen av verksamheten har vi som riktmärke att gruppen du söker för ska genomföra minst åtta bekräftade konserter per år för att kunna söka det här bidraget.

   

  Om musikgruppen du representerar saknar egen organisation kan en annan aktör söka bidrag för gruppens räkning. Detta gäller under förutsättning att det finns en direkt koppling mellan organisationen som söker och gruppens konsertverksamhet. Observera att det i så fall är den sökande organisationen som är ansvarig för bidraget och hur det används, hur projektet genomförs samt redovisningen och övriga bidragsvillkor om bidraget blir beviljat.

   

  Gäller din ansökan en enskild utövare inom musikområdet? Då kan du inte söka det här bidraget. Vänd dig istället till Konstnärsnämnden eller Statens musikverk.

  Konstnärsnämnden, (öppnas i nytt fönster)

  Statens musikverk, (öppnas i nytt fönster).

   

  Gäller din ansökan i första hand musikutgivning? Då ska du i första hand söka stöd för just musikutgivning (fonogram).

   

  Om musikgruppen du representerar är nystartad, en tillfällig konstellation eller har mindre omfattande verksamhet ska du i första hand söka vårt turnébidrag till fria musikgrupper.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få bidrag för produktionskostnader som leder fram till konserter och andra publika framträdanden.

   

  För att få bidrag krävs medfinansiering, främst i form av spelintäkter. 

   

  Du kan inte få bidrag för att betala gager till musikerna.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 23 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

   

 • 4. Hur ansöker du?

  Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

   

  Utöver ansökningsblanketten är ljudprovet en obligatorisk bilaga i din ansökan. Filmat material är obligatoriskt för fria musikgrupper som riktar sin verksamhet till barn och unga (0-18 år).

   

  Observera att du som söker för en grupp som inte främst vänder sig till barn och unga också har möjlighet att skicka in rörligt material. Det är inget krav men en möjlighet för dig som vill.

   

  Om du skickar in material via Sprend eller WeTransfer ska du skicka in det senast tredje arbetsdagen efter sista ansökningsdatum, om det inte är en fredag.

   

  Sista dag för att skicka in ljudprov, filmat material eller annan dokumentation per post är, av praktiska skäl, senast fyra arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

   

  Om du skickar in handlingar som inte är elektroniska (till exempel DVD:er, se mer info om ljudprov nedan) är postadressen: Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm. Vi har tyvärr ingen möjlighet att skicka tillbaka ansökan och bilagor.

   

  Ljudprov

  Ljudprovet ska vara aktuellt och representativt för gruppen när det gäller kvalitet och repertoar. De personer som spelar på ljudprovet ska vara samma som är med i ansökan, för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av konstnärlig kvalitet. Ljudprovet ska innehålla minst tre verk/låtar/stycken på sammanlagt 20–30 minuter och vara av god teknisk kvalitet. Ljudprovet ska vara inspelat 1 januari 2019 eller senare oavsett om det gäller en live- eller en studioinspelning. Skriv i ansökan var och när inspelningen är gjord.

   

  Skicka in ljudprovet via ditt ärende i onlinetjänsten, efter att själva ansökningsblanketten skickats in.

   

  Kontakta vår support om du får problem när du ska ladda upp ditt ljudprov.

   

  Ljudprovet ska hålla god ljudkvalitet och bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal.


  Ljudprovet ska vara av god teknisk kvalitet och minst 15 minuter långt. Om du söker för en produktion som varit med i en tidigare ansökningsomgång kan vi bara bedöma ansökan om det finns särskilda skäl. Vi kan bara göra en sådan omprövning vid ett tillfälle.


  Om din ansökan handlar om större orkestrala verk eller annan konstmusik där det inte går att framställa något ljudprov i förväg, ska du istället skicka in ett partitur.

   

  Filmat material och annan dokumentation

  Har gruppen du representerar verksamhet som huvudsakligen riktar sig till barn och unga (0-18 år)? Då ska du, utöver ljudprov, också skicka med filmat material eller annan dokumentation, till exempel en DVD i två exemplar. Det filmade materialet ska vara längst 30 minuter. Du kan skicka filer som inte är större än 2 GB via filöverföringstjänsterna Sprend eller Wetransfer och ange  ljudprov@kulturradet.se som mailadress.

   

  Det filmade materialet ska ha codec MPEG-2 med minst samplingsfrekvensen 6 Mb/s för video och samplingsfrekvensen 48 kHz för ljud.

   

  Om du söker för verksamhet som huvudsakligen riktar sig till barn och unga bör det rörliga materialet, om möjligt, visa både det musikaliska framträdandet och samspelet mellan musikgruppen och publiken.

   

  Även om gruppen du söker för inte främst vänder sig till barn och unga kan du skicka in rörligt material tillsammans med din ansökan.

   

  Om du skickar det filmade materialet via Sprend eller Wetransfer ska du döpa mappen som filerna ligger i till diarienumret för din ansökan. Du ska också ange vilken organisation du söker för.

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för fria musikgrupper igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om musik och musikgruppers villkor och förutsättningar.

   

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om hur pengarna ska fördelas.

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Referensgruppen för fria musikgrupper

   

  När vi bedömer din ansökan tittar vi på musikgruppens konstnärliga kvalitet och omfattning på verksamheten. Vi bedömer verksamhetens omfattning i relation till gruppens konsertverksamhet under året och tidigare år, vilken verksamhet som är planerad under kommande år, samt till gruppens storlek/besättning.

   

  När vi bedömer din ansökan utgår vi från organisationens verksamhet som den är beskriven i ansökan och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.

   

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

   

  Kulturrådet bör ha möjlighet att följa musikgruppens konsertplaner för hela det år du söker stöd - även planer som gäller konserter efter ansökningsperioden – för att kunna få en aktuell bild av verksamhetens omfattning och tillgänglighet för publik. Uppdatera därför gärna den webbplats som du anger i ansökan med information om årets genomförda och planerade konserter.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

   

  Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt eftersom det betraktas som skattepliktig inkomst av näring. Du ska redovisa bidraget i din bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket som gäller bidrag till enskilda näringsidkare.

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Jerk Sörenson

 • Handläggare
+ + +