Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

0 dagar kvar
Bildkonst, form och konsthantverk

Verksamhetsbidrag till konsthantverk

Det här bidraget finns till för att stödja professionella aktörer inom konsthantverk att ställa ut samtida konsthantverk för en publik samt för att främja det samtida konsthantverkets utveckling och spridning.

Se webbinariet från 25 augusti om bidrag till bildkonst, form och konsthantverk här

Anders Granfelts och Agneta Wågmans konsthantverk visas upp hos Konsthantverkarna i Örebro. Foto: Konsthantverkarna i Örebro.

 • 1. Kan du ansöka?

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav


  Stödet kan sökas av verksamheter/aktörer som tillgängliggör samtida bildkonst, form och konsthantverk av professionell art för allmänheten genom utställningar, programverksamhet eller främjande.


  Den sökande ska vara juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel och vara professionellt verksam i Sverige.


  Kulturrådet prioriterar verksamheter/aktörer som bedöms vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde liksom de som inte har offentlig huvudman (statlig, regional eller kommunal).


  Vi prioriterar aktörer som är väl etablerade och som har en kontinuerlig verksamhet.


  Vi kommer i första hand att prioritera verksamhet som inte får annat stöd från Kulturrådet.


  Nystartade eller tillfälliga verksamheter/aktörer med mindre omfattande verksamhet bör i första hand söka projektbidrag inom bildkonst, form och konsthantverk.

  Läs mer om projektbidrag till bildkonst, form och konsthantverk


  Enskilda konstnärer som söker bidrag för produktion av egna verk, utställningar eller liknande hänvisas till Konstnärsnämnden.


  Läs mer på Konstnärsnämndens webbplats


  Organisationer som får verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen hänvisas till att i stället söka regionalt utvecklingsbidrag


  Läs mer om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Bidrag kan sökas för verksamhetens kostnader i samband med att tillgängliggöra samtida bildkonst, form och konsthantverk av professionell art. Verksamheten kan bestå av till exempel utställningar, programverksamhet eller annan främjande verksamhet. Bidraget söks för ett helt kalenderår, det vill säga tolv månader.


  Verksamhetens samarbetspartners och konstnärer ska vara tillfrågade om medverkan när bidraget söks. Kulturrådet kan komma att ställa frågor till angivna samarbetspartners och konstnärer angående projektets genomförande.


  Endast verksamhet som även har annan finansiering kan få bidrag. Exempel på annan finansiering kan vara bidrag från kommun eller region. Ideellt arbete räknas som regel inte som egen finansiering. Verksamhetens budget ska vara hållbar utifrån ersättning till konstnärer och andra medverkande.


  MU-avtalet måste också följas när det är tillämpligt. Kostnader för utställnings- och medverkansersättning ska inkluderas i budgeten till ansökan. Om ersättning även söks och beviljas från annat håll ska Kulturrådet informeras om detta.


  Läs mer i Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtalet)

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år.


  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.


  Ansökan ska innehålla de uppgifter som vi efterfrågar vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.


  Efter att ansökan har tagits emot kan Kulturrådet i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan den inte behandlas.


  Du kan komplettera din ansökan med material som är relevant. Dokumenten du skickar bör vara i pdf-format och inte längre än tio sidor. Skicka kompletteringen via e-post till kulturradet@kulturradet.se och ange ditt ärendenummer i ämnesraden.


  Till ansökan ska du skicka med:

  • Verksamhetens senaste verksamhetsberättelse med årsbokslut eller årsredovisning
  • Verksamhetsplan för det år som ansökan gäller


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Bidragsansökningarna bedöms av en referensgrupp.


  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om bildkonst-, form- och konsthantverksområdet.


  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.


  Referensgruppen för bidrag till bildkonst, form och konsthantverk


  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.


  Vid behov kan Kulturrådet komma att använda sig av utlåtande från externa sakkunniga.


  Vi bedömer alla ansökningar utifrån projektens ekonomiska förutsättningar och övrig finansiering.


  Vid bedömningen är utgångspunkten också den konstnärliga kvaliteten.


  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.


  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.


  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.


  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. De framgår av en villkorsbilaga som bifogas bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor, då finns de också med i bilagan.


  En del av det beviljade beloppet reserveras som ersättning till utställande konstnärer enligt MU-avtalet. Det reserverade beloppet bestäms utifrån hur mycket ersättning som angetts i ansökans budget och hur mycket bidrag som projektet har beviljats.


  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.


  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. Från och med den 30 juni 2020 gäller en ny förordning för bidraget.


  Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk


  Riktlinjer för verksamhetsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och
  konsthantverk


  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan


  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.


  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

   

  Du ska skicka med bokslut och verksamhetsberättelse för organisationen. På begäran ska du även lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

   

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Mona-Lisa Djerf

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +