Till navigation Till innehåll
154 dagar kvar
Bildkonst, form och konsthantverk

Verksamhetsbidrag till konsthantverk

Det här bidraget finns till för att stödja professionella aktörer inom konsthantverk, ställa ut samtida konsthantverk för en publik samt främja det samtida konsthantverkets utveckling och spridning.

Anders Granfelts och Agneta Wågmans konsthantverk visas upp hos Konsthantverkarna i Örebro. Foto: Konsthantverkarna i Örebro.

 • 1. Kan du ansöka?

  Om du är en professionell aktör inom konsthantverk kan du söka det här bidraget.


  Nystartade verksamheter, tillfälliga konstellationer och aktörer med mindre omfattande verksamhet bör i första hand söka projektbidrag.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka verksamhetsbidrag för att arrangera till exempel utställningar och programverksamhet med samtida konsthantverk.


  Du kan söka stöd till utställningsersättning för utställande professionella konstnärer som en del av verksamhetsbidraget.

  Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtal)


   

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du kan söka det här stödet via vår onlinetjänst. När du skickar in din ansökan ska du skicka med:

  • Senaste verksamhetsberättelse med bokslut
  • Verksamhetsplan för det år som ansökan avser med kalendarium för utställningar

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum bereds och bedöms ansökningarna i samråd med en grupp sakkunniga som Kulturrådets generaldirektör utser. De sakkunniga är på olika sätt verksamma inom det samtida konsthantverksfältet och har god kännedom om området och de villkor och förutsättningar som aktörer på konsthantverksfältet verkar inom. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Om en sakkunnig är jävig för en ansökan deltar inte den personen i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka sakkunniga som inte har deltagit på grund av jäv.

   

  För att en konsthantverksgrupp ska kunna få bidrag krävs medfinansiering. Vi bedömer alla ansökningar utifrån de ekonomiska förutsättningarna och övrig finansiering. Vi prioriterar ansökningar från aktörer som inte har kommunal, regional eller statlig huvudman. Det vill säga det fria kulturlivet.

   

  Den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Om organisationen du representerar har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

   

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

   

  Marknadsföring

  När du informerar om verksamheten på webbplatser och i annat informationsmaterial, exempelvis affischer och programblad, bör det framgå att Kulturrådet har gett stöd till verksamheten. Du ska inte ange Kulturrådet som medarrangör.


  Ladda ner Kulturrådets logotype

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. Från och med den 30 juni 2020 gäller en ny förordning som styr bidraget. Den nya förordningen (2020:337) ersätter de gamla (1982:502 och 2012:517). Nya riktlinjer kommer inom kort.

  Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk
   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

   

  Du ska skicka med bokslut och verksamhetsberättelse för organisationen. På begäran ska du även lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

   

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Livén West

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +