Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

0 dagar kvar
Musik

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Det här bidraget gör att ett stort och varierat utbud av konserter av hög kvalitet når ut till människor i hela Sverige.

Från Öland Roots 2018. Foto: Uran Anjar. 

 • 1. Kan du ansöka?

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav


  Musikarrangör som är verksammma i Sverige och har en varierad, omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper kan söka det här bidraget.

   

  Det går också att söka bidrag för samlande och stödjande insatser för musikarrangörer.

   

  Den som söker ska vara antingen enskild näringsidkare med F-skattsedel, eller en organisation som är juridisk person.

   

  Det går inte att söka det här bidraget om din organisation har offentlig huvudman, det vill säga att en statlig myndighet, kommunal eller regional förvaltning eller annan liknande organisation ansvarar för verksamheten. Det går inte heller att söka om din organisation får statligt verksamhetsbidrag för regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen, eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrevet.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få bidrag för verksamhet som leder till konsertarrangemang av hög konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse.

  För att beviljas ett verksamhetsbidrag krävs att du som musikarrangör:

  • som ett riktmärke har arrangerat minst sex konserter med professionella musikgrupper och/eller artister under det år du söker.* Du bör planera minst lika många konserter för kommande verksamhetsår som du hade planerat för innevarande år,

  och/eller

  • driver en återkommande festivalverksamhet av nationell kulturpolitisk betydelse. Det betyder att festivalen ska bidra till mångfald, kvalitet och/eller förnyelse eller annan kulturpolitisk utveckling ur ett nationellt perspektiv,

  och/eller

  • arbetar för professionalisering av musikarrangörer genom satsningar på information, utbildning och samordningsinsatser i samband med turnéer, samt stödjande verksamhet som bidrar till en ökad mångfald, kvalitet och förnyelse bland musikarrangörer.

  Musikgrupper kan inte få det här bidraget för att arrangera konserter med sig själva. Det går inte heller att använda bidraget för medlemsvärvning eller för att bilda en ny arrangörsorganisation.

  Vi prioriterar ansökningar som har kommunal, regional och/eller annan finansiering. Vi ger inte bidrag till amatörverksamhet.

  *Kulturrådet har full förståelse om du inte kunnat genomföra de planerade konserterna under 2020 på grund av coronapandemin. Därför är vi mycket flexibla med riktmärket om 6 konserter.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 15 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.


  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  I din ansökan ska du beskriva hela verksamhetens budget, det vill säga samtliga intäkter och kostnader för innevarande och kommande år.

   

  Här kan du se kopior av ansökningsblanketterna. Observera att dessa kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia ansökningsblankett

   

  Om du söker bidrag för konsertverksamhet bör biljettintäkter ingå i den budget som du skickar in tillsammans med ansökan. Gager till musiker i budgeten ska som lägst motsvara Musikerförbundets så kallade riksminimitariff, det vill säga det som Musikerförbundet definierar som den lägsta acceptabla ersättningsnivån.  


  Läs mer på Musikerförbundets webbplats

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för bidragsgivning till musikarrangörer igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om olika musikaliska uttryck och musikarrangörers villkor.

   

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar, och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Referensgruppen för bidragsgivning till musikarrangörer

   

  Vi ger bidrag för verksamhet som leder till publika arrangemang av hög konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Bidraget ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse.

   

  Om du söker bidrag för att genomföra samlande och stödjande insatser för musikarrangörer bedömer vi din ansökan utifrån hur du arbetar med att stärka, samordna och utveckla det professionella arrangörskapet. Vi tittar också på hur du kan bidra med kunskap som stärker mångfald, kvalitet och förnyelse.

   

  Om du söker bidrag för konsert- eller festivalverksamhet är den konstnärliga kvaliteten på verksamheten vår utgångspunkt när vi bedömer ansökan. Vi bedömer också din plan för att genomföra verksamheten och ditt planerade publikarbete för att nå din målgrupp.

   

  Vi kan även bedöma och bevilja ansökningar om verksamhetsbidrag inom projektbidrag.

   

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som tillhör den organisation som står bakom ansökan. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. 


  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Om organisationen du representerar har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

   

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

   

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Riktlinjer för statsbidrag till musikarrangörer

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Jakob Eknor

 • Handläggare

Johan Wallnäs

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +