Ansökan

Det här bidraget söker regioner årligen med kulturplanen som grund. Antingen genom att en ny kulturplan antas, eller genom de årliga framställningarna regionerna lämnar till Kulturrådet.