Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen för båda krisstöden stängda. Många ansökningar har kommit in. Vi fattar beslut om fördelningen av bidragen i mitten av maj och betalar ut så snabbt det går därefter. Läs mer om krisstöden 

151 dagar kvar
Bildkonst, form och konsthantverk

Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bildkonst, form och konsthantverk

Det här bidraget finns till för att stärka arrangörer inom bildkonst, form och konsthantverk vars verksamhet är av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

Galleri Syster är ett konstnärsdrivet galleri i Luleå. Verksamheten vilar på feministisk grund och vill göra skillnad genom att utforska, utmana och omkonstruera.

 • 1. Kan du ansöka?

  Om du ställer ut samtida bild- och formkonst utan vinstsyfte kan du söka det här bidraget. Sökande bör vara en juridisk person, men även enskilda näringsidkare med F-skattsedel kan accepteras.


  Nystartade verksamheter, tillfälliga konstellationer och aktörer med mindre omfattande verksamhet bör i första hand söka projektbidrag.


  Vi prioriterar ansökningar från det fria kulturlivet, med det menar vi sökande som inte har kommunal, regional eller statlig huvudman.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka verksamhetsbidrag för utställningsverksamhet. Du kan få bidrag för max tolv månader i taget. Stöd till utställningsersättning för utställande konstnärer söks som en del av verksamhetsbidraget.

  I redovisningen av bidraget följer vi särskilt upp att utställda konstnärer mottar ersättning (MU-avtalet).
  Läs mer i MU-avtalet

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

   

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker det här bidraget via vårt onlinesystem. Till ansökan ska du skicka med:

  • Den senaste verksamhetsberättelsen med bokslut
  • Verksamhetsplanen för det år som ansökan gäller

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för utställningsarrangörer inom bild- och formområdet igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om området. Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Referensgruppen för bidrag till bildkonst, form och konsthantverk

   

  Vid fördelningen bedöms utställningsverksamhetens konstnärliga kvalitet och omfattning. Vi prioriterar geografisk spridning och verksamhet för barn och ungdom. Dessutom bör verksamheten ha en konstpedagogisk prägel.

   

  För att en utställningsarrangör ska kunna få bidrag krävs medfinansiering. Vi bedömer alla ansökningar utifrån de ekonomiska förutsättningarna och övrig finansiering.

   

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkoren för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.
   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Om organisationen du representerar söker verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

   

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. Från och med den 30 juni 2020 gäller en ny förordning som styr bidraget. Den nya förordningen (2020:337) ersätter den gamla (1998:1368). Nya riktlinjer kommer inom kort. 


  Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.


  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.


  Du ska skicka med bokslut och verksamhetsberättelse för organisationen. På begäran ska du även lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.


  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Eineborg

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +