Kava honkar Kulturiskerodet

Kulturiskerodet honkar jeck beddo teli Kulturiskedepartimentet savo palli te analysera kulturiskesteddot ta dokka lover to kultur honkar ninna ta kerrar gla svedningens kulturiskepolitik. Phuven gla keribenpha honkar sassaros horta to jick ovaropha kulturiskedokkande savo honkar sjukkard.

Roddrelsen ta baroskethemm-moschen

Kulturiskerodet pottas attjer jick roddrelse savo avrijuras attjer barothemmeske beddon ta kammar pardot uschalipha gla keribenpha. Baroskethemm-moschen Kennet Johansson honkar pottande-moschen gla beddon ta kammar uschalipha gla dova duripha keribenpha. Buttare ire tiknoare 80 manisch mengar pre kansliet savo beschar an jurephahispan (filmhuset) pre gärdet an Kastonaforot.

Dova kulturiskepolitiska voltrandena

Phuven gla divusens kulturiskepolitik honkar dova themmeska kulturiskapolitiska voltranderna savo Sveddingens barothemmeske beddos pottar baschi. Kulturen saste ascha jick dynamisk, ta tji tavad sor ninna mukkeskeracklande savo phuv. Sassaro saste kamma astispha te ascha an kulturiskejibbet. Kreativitet, buttipha ta macklingpha kvalitet saste ascha fann manischkettanespha.

Lover to kultur an helko themmet Pengar till kultur i hela landet

Jick baro bekkan attjer Kulturiskerodets meng honkar te dokka avri loverpha. Kulturiskerodet dokkar avri 1,8 miljarder dingser basht 2011. Kulturiskerodet dokkar ekonomiskt hilprandepha to institutioner, roddrelser ta mukka gruppi. Pottandepha baschi hilprandepha les ninna hilprepha attjer mengs-ta referensgrupper. Kettanesjurat 120 randrare, macklingskemengare, giare ta bleddreskeranoer, rodepha-manisch ta buttare, dynkrar baschi friggeillern. Kulturiskerodet uschalipha gla 40 ovaroa loverpha ta dokkar hilprepha to sass fann solus bokkeskelav to ternophasprojekt pre museum to kellekopaniers trissepha avrithemm. 2011 leddes kulturiskekkettanesmodellen, jeck nevo modell gla avridokkande attjer beddons loverpha to regional kulturiskekeribenpha. Voltrande ninna kulturiskekkettanesmodellen honkar te hilpra to ninna dova themmeske kulturiskepolitiska voltranderna saste kerras gla ta dokka astispha gla regional ovaropha.

Loverpha to dova themmeske tiknomanischens kulturiskekeribenpha

Kulturiskerodet dokkar keribenphalover ta projektlover gla te hilpra dova themmeske tiknomanischens kultur. Dova fimpus themmesketiknomanischen an Sveddingen honkar Byskroar, romanimanisch, samer, Sveddinske-lollothemmare ta tornedalingar. Tiknomanischensracklepha honkar lollothemmska, Jiddisch, romani chib ta samiska.

Roddrelser ta vaver organisationer nasht rodepha loverpha gla Kulturiskerodet. Jick mustulande honkar te mosch kammar roddrelsejinn. Bashtligen dokkar 7,7 miljoner dingsler an hilprepha to keribenpha ta projekt savo aschar to te hilpra dova themmeske tiknomanischens kultur. Attjer kava dokkas buttas andivus an keribenphalover to jick jinn tiknomanischkulturiske-institutioner.

Buttare kava keribenphalover dokkar Kulturiskerodet projektlover to ovaroa projekt savo aschar to gla te hilpra dova nationella tiknomanischens kultur.

Keribenpha saste kamma vaver loverpha, fann kommuni ta/ire themmesketing, ta ascha attjer themmeske kulturiskepolitiska dingsterpha. Kulturiskerodet dynkar fedigast baschi nucko-ta ternophakeribenpha ta dova savo soraloar dova themmeske tiknomanischens solus kulturella mustulanden.
 
Projektstöd nasht rodepha jick volta an bashtet. Ille-rrodepha kerras pre sveddinska ire webbeskerigg (Kulturiskerodets webbeskerigg). Pottande baschi lover kerras attjer Kulturiskerodets barothemmeske-mosch akkter dynkrande fann jick referensgrupp gla themmeske tiknomanischens racklepha, kultur ta rander.

Hilpra keribenpha ta projekt savo baschikammar themmeske tiknomanisch nasht tasa rodepha fann Kulturiskerodets vaver loverpha andre ovaro mackleskesteddo.

Bleddra buttare baschi loverpha to themmeske tiknomanisch racklepha ta kultur (pre sveddinska)

Loverpha to avridokkande to nationella tiknomanischs bokkar ta kulturiskerander

Kulturiskerodet dokkar tasa lover to avridokkande attjer nationella tiknomanischens bokkar ta kulturiskerander. Bokkeskehilprepha nasht rodephas attjer dova avridokkande-keribenpha attjer baro tjack savo honkar mengande an Sveddingen, ire attjer samiska avridokkande an jick vaver nordiskt themm gla avridokkande-keribenpha attjer baro tjack an Sveddingen. Savo baro jinnas dova bokka-avridokkare aschar an bokkeskehispor, bokkeskespekkarier ta distribution. Baro avridokkande saste kamma uschalipha gla te dova bokka hilprepha rodepha honkar attjer jick baro redaktionellt meng ta uschalipha gla te dova aschar pottande-iller savo kerrar loveske-iller-dokkande masker avridokkare/mengare/hortephakammare.

Hilprepha to nationella tiknomanisch bokka nasht rodepha palli dova ordinarie bokkahilprepha, savi mosch rodepha gla radan avridokkad bokka.

Tasa nasht loverpha rodepha andre hilprepha to avridokkande attjer bokka.

Hilprepha to nationella tiknomanisch kulturiskerander pottas an produktionsloverpha to kulturiskerander. Kava hilprepha nasht rodepha jeck tjiro sass basht. 

Bleddra buttare baschi Bokkeskehilprepha (pre sveddinska)
Buttare baschi hilprepha to avridokkande attjer bokka (pre sveddinska)
Bleddra buttare baschi produktionshilprepha to kulturiskerander (pre sveddinska)

Savriga hortepha to astispha

Savrigepha-perspektivet honkar baro gla Kulturiskerodet ta helko kulturiskejibbet. Nerrider glanskedokkande attjer loverpha saste Kulturiskerodet jura to te garior ta moschar dokkas savriga hortepha ta astispha te ler bekka attjer ta ler to te jick barvalot kulturisketjack.

Kulturiskejibb to sassaro

Kulturiskerodet kammar jick uschalipha gla te kulturen avar to sassaro. An kava uschalipha andrekammas hilprepha, kettaneskerra ta kerra gla kulturiskejibbet ta te le siro uschalipha gla te kerra dova voltranderna ninna funktionshinderpolitik. Dolle honkar butt te kerra gla kulturiskejibbet saste bliddra helko to sassaro.

Jick fimpusbekkan attjer manischen

Nuckoar ta ternopha aschar buttare ire tiknoare jick fimpusbekkan attjer manischen ta vorsnos saste jura to te sassaro nuckoar ta ternopha saste fussa astispha to kultur ta astispha te kerra skolus. Macklepha ta kultur kerrar nuckoar mengande an manischkettanespha ta dokkar jick janepha gla baschithemmet. Kulturiskerodet mengar an seminarier ta mengesketrissepha savo gustrar nuckoar-ta ternophakultur ta hilprar rodepha attjer janepha baschi nuckoar ta ternophas kultur. Kulturiskejibbet kammar hilprepha Kerrande bleddreskekere saste soraloas kettaneskerra masker bleddreskekeret ta dova kulturiskejibbet ta dokka bleddreskekerets-nuckoar astispha to kulturens sassaro former baroande astispha to solus kerrande.

Kultur preal barothemmet

Internationella kettaneskerranden honkar jick baro tjack gla ovaroa kulturiskebud. Kulturiskerodet mengar ninna strategiskt ta palli loverphadokkande gla intensifiera dova internationella kettaneskerranderna, andre ta avritan EU. Savo sveddinsk bekkan attjer dova internationella mengar Culture Contact Point prealjurar ta dokkaravri-janepha Kulturiskerodet baschi EU:s politik ta keribenpha andre kulturiskesteddot. Kulturiskerodet kammar lover gla internationell keribenpha: 2011 buttare ire tiknoare 26 miljoner, attjer buttare ire tiknoare 2 miljoner to internationellt bokka-kettaneskerrande.

Kontaki

Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Tav: 08-519 264 00
Fax: 08-519 264 99
E-iller: kulturradet@kulturradet.se
Trissepha: Filmhuset, Borgvägen 1
Upprisketjiro: montan-prasch karbana. 08.30-16.30

Header logo