Öppen samordningsmetod

Den öppna samordningsmetoden (OMC, Open Method of Coordination) är en metod som ska underlätta för EU:s institutioner att kommunicera med medlemsstaterna. Genom arbetet i olika OMC-grupper kan tjänstemän diskutera och utbyta erfarenheter i specifika frågor. 

Målet för det kulturpolitiska OMC-arbetet är att ta fram rekommendationer och goda exempel gällande olika kulturfrågor. Vilka frågor som står i fokus definieras i Arbetsplanen för kultur.

Det är medlemsstaternas regeringar som utser tjänstemän som får till uppgift att delta i en arbetsgrupp kring en specifik kulturfråga tillsammans med tjänstemän från andra EU-länder.

En OMC-grupp möts oftast fem-sex gånger under en period på 18 månader. Gruppens arbete sammanfattas sedan i en rapport där rekommendationer och goda exempel lyftas fram.

Inriktning på nuvarande OMC-arbete

I Europeisk arbetsplan för kultur (2015-2018) står följande områden i fokus (listade i prioriteringsordning):

• Tillgänglig och inkluderande kultur och publikutveckling
• Kulturarv
• Kulturella och kreativa sektorer: kreativ ekonomi och innovation
• Främjande av kulturell mångfald, kulturen i EU:s yttre förbindelser samt rörlighet för konstnärer och kulturskapare

Fokus för tidigare OMC-arbete

Åren 2011-2014 utgick OMC-arbetet från prioriteringarna som gällde för Europeisk arbetsplan för kultur 2011-2014. Följande områden stod då i fokus:

• Kulturell mångfald och dialog
• Tillgänglig och inkluderande kultur
• Kulturella och kreativa näringar
• Färdigheter och mobilitet
• Kulturarv (inkluderande mobilitet för konstnärliga verk)

Kulturrådet deltog under perioden 2011-2013 som expertrepresentant i grupperna Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla samt Kulturella och kreativa näringar.

Kulturrådet är för närvarande inte utnämnt av regeringen till att medverka i någon OMC-grupp. Kulturdepartementet har information om Sveriges nuvarande representation i aktuella OMC-grupper.

Header logo