Bring your history, Riksarkivet

"Det är viktigt att visa att kulturarvet ägs av oss alla"

CO:OP – Community as Opportunity är ett europeiskt samarbetsprojekt som finansieras genom EU:s stödprogram Kreativa Europa. Riksarkivet i Sverige deltar som en av sjutton partners bland andra europeiska nationalarkiv och universitet.

– Riksarkivet är stort men därför inte alltid bäst. Det är viktigt att vi är öppna för att lära oss nya sätt att arbeta. Vi får också möjlighet att sprida erfarenhet och kunskap om nya digitala verktyg från internationella sammanhang ut till andra aktörer i landet.

Gunilla Nordström från Riksarkivet berättar om projektet co:op och om samverkan med de 17 partners som deltar. Projektet leds av Hessiska Statsarkivet i Marburg. Det är också flera andra europeiska nationalarkiv med men även universitet och ICARUS, International Centre for Archival Research. Ett första kick-off möte hölls i Prag våren 2015 och projektet kommer att löpa under fyra år. Syftet är att tillsammans med arkivens användare utveckla nya samarbetsformer för en ökad förståelse för arkivens demokratiska roll och skapa verktyg och metoder för en ökad delaktighet.

Vår gemensamma historia genom nya digitala verktyg

Inom projektet planeras en rad olika aktiviteter, där det svenska Riksarkivet deltar i de flesta. Aktiviteterna utgår från tanken att var och en av oss är med och skriver vår gemensamma historia. Man vill också underlätta och stärka relationerna mellan arkiv, arkivarier och allmänheten. Lokalbefolkning och institutioner ska kopplas närmare varandra och fler ges möjligheter att ta del av den delade europeiska historien.

Bland annat har man anordnat evenemanget Bring your history!, ett öppet hus för lokalbefolkning att bidra med nytt arkivmaterial kring t ex en plats, ett ämne eller tema. Man samlar in minnen, fotografier och dokument som kan laddas upp och göras tillgängliga i ett så kallat Topotek, ett webbverktyg som utvecklats inom projektet av en hängiven lokalhistoriker i Österrike. Man skapar på så sätt ett nytt gemensamt arkiv genom att många bidrar till materialet som blir lättsökt och tillgängligt för många genom det digitala verktyget. Gunilla Nordström tycker det är ett spännande och inkluderande sätt att arbeta med publikutveckling. Riksarkivet har översatt hela systemet till svenska men det finns ännu inte i skarpt läge. Det ska testas i ett ”mini-Topotek” först men det kommer att erbjudas gratis framöver för andra aktörer i landet.

Gunilla beskriver också en aktivitet som vänder sig till gymnasieklasser där elever genom film dokumenterar ett arkivbesök. Utifrån olika arkivmaterial som presenteras för dem och med stöd av en filmpedagog gör de en kortfilm.

– Man märker att eleverna får nya perspektiv på historien. Genom de filmer de gör ser de vilka tydliga konsekvenser fattade beslut kan ha. De får en länk till andra tider och människor som levde i helt andra förhållanden.

Filmerna som skapas kommer att delta i en europeisk filmfestival i Zagreb hösten 2017. 

Enligt Gunilla har det varit intressant att lyfta barn- och ungdomsperspektivet. Ledningarna för en del europeiska arkiv tycker inte alltid att det är självklart att släppa in barn och unga i samlingarna. Hon upplever att Riksarkivet har kunna bidra och stärka arbetet med barn och unga i co:op genom att visa att de som svensk myndighet självklart jobbar med barn- och ungdomsperspektivet genom sina nationella uppdrag och de kulturpolitiska prioriteringarna. De presenterar goda exempel och ger på så sätt stöd för personalen i andra europeiska organisationer att öppna sina arkiv mer för barn och unga.

Konferens, transparens och framtid

Under våren 2016 kommer svenska Riksarkivet att inom ramen för co:op stå som värd för den internationella konferensen Transparency – Accessibility – Dialogue. Den hålls i Visby den 23–25 maj och är öppen både för projektdeltagarna och andra intresserade. Temat är outreach, uppsökande arbete och man kommer bland annat att gemensamt diskutera hur man når nya grupper.  Riksarkivet vill också lyfta fram den svenska tryckfrihetsordningen och styrkan med den transparens och öppenhet som finns i Sverige. Här ses arkiven som öppen data som är tillgängligt för alla att både ta del av och bidra till.

– Det är viktigt att visa att kulturarvet ägs av oss alla gemensamt och inte ska kännas vid några gränser. Så ser det tyvärr inte ut överallt, säger Gunilla.
Men Sverige har ett gott rykte vad gäller offentlig sektor vilket stärker trovärdigheten.

Det är lite olika hur mycket organisationerna har deltagit i samarbetsprojektet men för alla är det ett rigoröst arbete med återrapporteringen till EU. Det har tagit mycket tid tycker Gunilla men projektplanen är välskriven, känns trygg och de ligger bra till enligt tidsplanen.

– Vi har fått många nya kontakter i Europa och det har varit inspirerande att jobba med projektaktiviteterna. Jag ser mycket fram emot filmfestivalen i Sagreb 2017 där en gymnasieklass från Sverige kommer att få följa med och delta med sin kortfilm.

Det kommer också att göras en ordentlig utvärdering. Det är viktigt för Riksarkivet att inte enbart vara prestationsinriktad utan även se på de långsiktiga effekterna. I framtiden kommer bland annat Topoteket att leva vidare och förstås även arbetet med barn och unga berättar Gunilla Norström.

Fakta CO:OP

Projekttitel: Community as Opportunity – Creative Archives and Users Network
Projektledare: Hessisches staatsarchiv Marburg (Tyskland)
Partners: Riksarkivet (Sverige), Archivo historico eclesiastico de bizkaia (Spanien), Balkanoloski institut SANU (Serbien), Budapest Fovaros Leveltara (Ungern), Diözese St. Pölten – Diözesanarchiv (Österrike), Generalendirektion der staatlichen archive Bayerns (Tyskland), Hrvatski državni arhiv (Ungern), International Centre for Archival Research –ICARUS (Österrike, Národní archiv (Tjeckien), National archives of Finland (Finland), National archives of Hungary (Ungern), Rahvusarhiiv (Estland), Universidad complutense de Madrid (Spanien), Universtia degli studi di Napoli Federico (Italien), Universitaet Graz (Österrike), Universitaet zu Koeln (Tyskland).
Konstområdet: Kulturarv/arkiv
Period: 2015-2018 (48 månader)
Beviljat belopp: 1 990 078 euro
Total omsättning: 3 984 039 euro inklusive parternas självfinansiering

Kontakt

Gunilla Nordström
Stabschef
Riksarkivet
Tel: 010 476 78 19
E-post: gunilla.nordstrom@riksarkivet.se

Maria Larsson-Östergren
Riksarkivet, Landsarkivet i Visby
Tel: 010 476 88 92
E-post: maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se

Header logo