Bild på loggan för Music Moves Europe

Utlysningar om stöd: Music Moves Europe

Nu har EU-kommissionen utlysningar för musiksektorn i Europa inom den nya satsningen Music Moves Europe. Det var i slutet av förra året som Europaparlamentet fattade beslut om den pilotsatsning, en så kallad Preparatory Action, som nu lanseras. 

EU-kommissionen har sedan 2015 fört dialog med musiksektorn i Europa om behov och utmaningar och vilken typ av EU-stöd som behövs för det europeiska musiklivets utveckling. Dialogen ledde fram till Music Moves Europe, en satsning som har som syfte att prova och arbeta fram lämpliga stöd för musiksektorn i Europa som kan komma att bli del i Kreativa Europa från 2021.

Den aktuella satsningen består av följande utlysningar:

Stöd till distribution online och offline

Vad?
EU-kommissionen vill främja mångfald inom musiksektorn i Europa och utlyser stöd för att identifiera och stödja innovativa distributionsmodeller för att möjliggöra och stärka ökad spridning av musik över nationsgränserna. Ansökan ska ha fokus på hållbara distributionsmodeller som möjliggör tillgänglighet till en bredd av olika musikuttryck och genrer på olika språk samt bidrar till ökad tillgång till europeisk musik.

Stöd kan ges för att utveckla eller implementera innovativa distributionskanaler för musik online eller offline. Initiativen kan innefatta, men bör inte begränsa sig till, exempelvis livekonserter, livesändningar och radio- och tvsändningar, eller en kombination av dessa.

Maximal stödsumma är 30 000 euro och EU-stödet kan utgöra 90 procent av projektets totala budget.

Varför?
EU-kommissionen anser att nuvarande distributionsmodeller för musik inte i tillräckligt hög grad möjliggör för européer att få tillgång till en bred mångfald av musik vad gäller exempelvis genrer, ursprungsland och språk.

Vem kan söka?
Privata eller offentliga företag eller organisationer samt ideella organisationer och föreningar som är aktiva inom musiksektorn och är registrerad i något av de länder som deltar i Kreativa Europa. Se listan över deltagande länder i Kreativa Europa här. En enskild organisation eller ett bredare konsortium/partnerskap bestående av flera organisationer kan ansöka.

När?
Sista ansökningsdatum är den 10 september 2018 kl. 13.00.
Läs mer och ansök här

Stöd till utbildning och kompetensutveckling för unga professionella inom musiksektorn

Vad?
Syftet med stödet är att identifiera och stödja innovativa och hållbara utbildnings- och kompetensutvecklingsprogram för unga professionella inom musiksektorn. Stöd kan ges för att testa småskaliga modeller för hur musiksektorns kapacitet kan stärkas och bidra till ökad professionalisering inom sektorn.

Den sökande ska utarbeta och genomföra kompetensutveckling och/eller utbildningsprogram för unga artister och musiker eller andra professionella inom sektorn. Utbildnings- kompetensutvecklingsinsatserna kan utformas på olika sätt. Viktigast är att de tydligt adresserar de färdigheter som de professionella behöver utveckla.

Maximal stödsumma är 55 000 euro och EU-stödet kan utgöra 80 procent av projektets totala budget.

Varför?
EU-kommissionen anser att det finns behov av ytterligare utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för en ökad och stärkt professionalisering av musiksektorn. Unga professionella inom sektorn behöver få möjlighet att utveckla färdigheter som behövs för att verka som professionell för att kunna möta den samtida musiksektorns snabbt förändrade krav.

Vem kan ansöka?
Privata eller offentliga företag eller organisationer samt ideella organisationer, myndigheter, kommuner, regioner, universitet, institutioner inom utbildningssektorn och föreningar som kan bidra med expertis och ge unga professionella inom musiksektorn nödvändiga kunskaper och färdigheter.

Den sökande organisationen ska vara registrerad i något av de länder som deltar i Kreativa Europa. Se listan över deltagande länder i Kreativa Europa här. En enskild organisation eller ett bredare konsortium/partnerskap av flera organisationer kan ansöka.

När?
Sista ansökningsdatum är den 27 augusti 2018 kl. 13.00.
Läs mer och ansök här 

Anbudsförfarande (call for tender): Stöd för att utveckla en europeisk musikexportstrategi

Vad?
Mot bakgrund av Europas fragmenterade, mångskiftande och komplexa ekosystem för musik, anser EU-kommissionen att det finns ett behov av gemensamma, strategiska exportstrategier för europeisk musik för att bättre utforska icke-europeiska marknader och dess publiker.

Varför?
EU-kommissionen menar att nationell fragmentering och språkbarriärer hindrar främjande och synlighet av musikrepertoar över nationsgränserna inom och utanför Europa. Det finns i dagsläget ingen samlad strategi på EU-nivå för att främja europeisk musik internationellt.

Vem kan lägga anbud?
Detta är ett öppet anbudsförfarande och anbud kan läggas av organisationer och företag samt internationella organisationer. Organisationer i så kallade tredje länder som har ett särskilt avtal med EU gällande upphandlingar kan också lägga anbud. Läs mer om kraven via länken nedan. Anbud läggs digitalt genom så kallad e-tendering.

När?
Sista ansökningsdatum är den 29 juni 2018 kl. 12.00. Observera att datumet är uppdaterat!
Läs mer och lämna anbud här

Studie om etablering ett europeiskt musikobservatorium och studie för analys av musiksektorns finanseringsbehov

Vad?
Utlysningen handlar om att genomföra två olika studier. Anbudsförslag kan lämnas för en eller båda studierna.

Den ena studien är en genomförbarhetsstudie (feasibility study) för att etablera ett europeiskt musikobservatorium och undersöka olika alternativ för att etablera en organisation för datainsamling. Datainsamlingen ska vara en strategisk resurs för att driva relevant politik för musiksektorn på EU-nivå. Studien ska visa om det är möjligt att etablera ett musikobservatoruim.

Den andra studien syftar till att analysera marknadstrender inom musikbranschen och luckor i finansieringen för musiksektorn i Europa. Studien ska innefatta en målgruppsanalys och måste vara transparent när det gäller att identifiera och inkludera relevanta partners inom den europeiska musiksektorn.

Varför?
Ett av de främsta problemen för musiksektorn i Europa är att det saknas tillförlitlig och systematisk data om musiksektorns utveckling. I en fragmenterad, diversifierad och konkurrenskraftig marknad finns det enligt EU-kommissionen ett behov av bättre datainsamling gällande musiksektorn.

För att bättre förstå sektorns finansieringsbehov behövs en analys av trender inom musikbranschen i relation till de stöd för sektorn som finns i dag och som planeras på EU-nivå i nästkommande programperiod från 2021. Det finns idag ingen översikt över representativa stakeholders inom delsektorer inom musiksektorn på EU-nivå, och dess respektive expertis. Därför ska studien även innehålla en del som täcker detta kunskapsglapp.

Vem kan lägga anbud?
Detta är ett öppet anbudsförfarande och anbud kan läggas av organisationer och företag samt internationella organisationer. Organisationer i så kallade tredje länder som har ett särskilt avtal med EU gällande upphandlingar kan också lägga anbud. Läs mer om kraven via länken nedan. Anbud läggs digitalt genom så kallad e-tendering.

När?
Sista ansökningsdatum är den 2 juli 2018 kl. 10.30.
Läs mer och lämna anbud här

LÄS MER

  • Läs mer om Music Moves Europe på EU-kommissionens webbplats
  • Följ och delta i diskussionen via Twitter, under hashtag #MusicMovesEurope
  • Om du vill ha kontaktuppgifter till ansvarigt team för utlysningarna inom Music Moves Europé, kontakta EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur: eac-music-moves-europe@ec.europa.eu
Header logo