Stöd till europeiska samarbetsprojekt relaterade till europaåret för kulturarv 2018

Detta var en engångsutlysning och det finns inte fler möjligheter att ansöka om detta stöd.

Stöd kan sökas för samarbete mellan europeiska aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorerna. Ett samarbetsprojekt består av en projektledare och flera projektpartners. Fler än en organisation från samma land kan medverka i projektet.

Läs mer om om målen för Kreativa Europa
Läs mer om prioriteringarna för Kreativa Europa

Grundläggande krav

Ett projekt omfattar en projektledare och partners från minst tre olika länder, totalt minst tre deltagande organisationer. Maximal bidragssumma att söka är 200 000 euro. Det finns inget krav på lägsta summa att söka. Bidraget från EU kan högst utgöra 60 procent av den totala projektbudgeten.

Stöd kan sökas för projekt som pågår i högst två år. Startdatum för projekten måste vara mellan januari och september 2018. Beslut kommuniceras till de sökande i april 2018.

Projektets längd

Högst 24 månader (2 år)

Antal deltagare

Minst 3 organisationer från 3 olika länder

Bidragsbelopp

Högst 200 000 € (60 procent från EU)

Mål och syfte med stödet

Det övergripande målet med Europaåret för kulturarv är att:

”Encourage the sharing and appreciation of Europe’s cultural heritage as a shared resource, to raise awareness of common history and values and to reinforce a sense of belonging to a common European space.”

Stöd kan ges för projekt som handlar om materiellt, immateriellt eller digitalt kulturarv.

Projekten ska syfta till att överföra Europas värden till kommande generationer. Det kan gälla kulturella, historiska, estiska, arkeologiska, vetenskapliga, etnologiska, antropologiska värden. Det kan exempelvis gälla monument, platser, landskap, kunskaper, uttryck för mänsklig kreativitet etc., exempelvis museum, bibliotek och arkiv.

Det är inte möjligt att söka stöd för upprustning av kulturarv.

Projekt som har en långsiktighet efter projekttidens slut prioriteras.

Projekten ska bidra till genomförandet av Europaåret för kulturarv och uppfylla minst ett av de två målen med året:

 1. Reinforcing a sense of belonging to a common European space
 2. Promote cultural heritage as a source of inspiration for contemporary creation and innovation and strengthen the interaction between the cultural heritage sector and other cultural and creative sectors
Mål 1 handlar om projekt som:
 • Highlight how Europe’s cultural heritage has been forged over centuries by the interaction between cultural expressions of various civilizations.
 • Building upon philosophical, artistic and architectural movements. Flag Europe’s cultural heritage as a source of common values, remembrance, understanding, identity and dialogue for Europe.
 • Promoting values such as reconciliation, mutual respect, dialogue and intercultural understanding.
 • The projects audiences must be wide and diversified, and effort will be made to reach out and involve 'hard to reach people' (for economic, social, physical, geographical reasons).
 • The projects shall preferably follow an inclusive and participatory approach, putting the audience and the project beneficiaries at the centre of activities, and involving them in their design and/or implementation.
Mål 2 handlar om projekt som:
 • Promote and develop the exchange of good practices on cross-sectoral cooperation between the cultural heritage field and other cultural and creative sectors.
 • Encourage and develop the innovative re-use of cultural heritage, including for contemporary creation, interventions in the historical environment and the use of digital cultural heritage content.
 • Promote and strengthen the use of culture and creativity to better preserve, present and interpret cultural heritage, capitalising on the creative industries' potential to improve the supply of cultural services.

Läs mer om mål och syften med stödet i anvisningarna för ansökan s. 8-10.

Prioriterade områden

De fem prioriterade områdena för europeiska samarbetsprojekt är desamma för samarbetsprojekt relaterade till Europaåret för kulturarv. Alla projekt måste innehålla minst ett och max tre av nedan prioriterade områden. Ansökan ska även innehålla en strategi och en detaljerad beskrivning av på vilka sätt det, eller de, prioriterade områdena konkret implementeras i projektet.

 • Transnationell moblititet (transnational mobility)
 • Publikutveckling (audience devlopment)
 • Kapacitetsbyggnad – digitalisering (capacity building – digitization)
 • Kapacitetsbyggnad – nya affärsmodeller (capacity building − new business models)
 • Kapacitetsbyggnad – utbildning och kompetensutveckling (capacity building – education and training)

Läs mer om de prioriterade områdena på s. 4 i anvisningarna för ansökan.

Beslutsprocessen och bedömningskriterier

Stödet administreras av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel. Ansökan ställs till EACEA som med hjälp av externa experter fattar beslut. Ansökan bedöms utifrån de bedömningskriterier som finns formulerade för stödformen. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering av sin ansökan. Ansökan kan högst få 100 poäng. Bedömningskriterierna för europeiska samarbetsprojekt relaterade till Europaåret för kulturarv är följande:

 • Relevans (30 p)
  Hur väl uppfyller ansökan programmets och stödformens mål och prioriteringar.
 • Innehållets och verksamhetens kvalitet (30 p)
  Projektets innehåll, praktiska genomförande och konstnärliga kvalitet.
 • Kommunikation och informationsspridning (20 p)
  Spridning av information om projektet och dess resultat inom och utanför den egna sektorn och över geografiska gränser.
 • Partnerskapets kvalitet (20 p)
  De deltagande organisationernas samarbete, effektivitet, geografiska spridning och långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Läs mer om bedömningskriterierna i anvisningarna för ansökan (Guidelines) på s. 21−24.

Vem kan ansöka?

Organisationer, företag, institutioner, myndigheter, kommuner, regioner och föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet inom kultursektorn eller den audiovisuella sektorn i de länder som deltar i programmet Kreativa Europa. Institutioner inom högre utbildning och forskningsinstitut eller organisationer inom turism kan endast delta som partner, inte som projektledare.

Projektledaren måste ha varit juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdag. Denna regel gäller inte partnerorganisationerna. Privatpersoner har inte möjlighet att söka stöd.

Vilka länder deltar i programmet?

EU:s 28 medlemsstater, EFTA-länderna Island och Norge samt Tunisien, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina, Albanien, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Organisationer baserade i något av dessa länder kan delta i projekten.

Länder utanför EU som deltar i Kreativa Europa (uppdateras löpande)

Ansökningsdatum

Stöd för europeiska samarbetsprojekt i relation till Europaåret för kulturarv utlystes en gång hösten 2017 med sista ansökningsdatum den 22 november. Det finns därför inte någon ytterligare möjlighet att söka detta stöd. Det går fortsatt bra att söka stöd för kulturarvsprojekt i den årliga utlysningen om europeiska samarbetsprojekt, läs mer här.

Det är inte möjligt att ansöka om stöd till europeiska samarbetsprojekt med deadline den 18 januari 2018 och samtidigt söka stöd i denna utlysning.

Kontakta gärna Elin Rosenström, Kreativa Europa Desk Sverige om ni har frågor eller vill boka ett möte gällande ansökan.

Europaåret för kulturarv 2018 samordnas i Sverige av Riksantikvarieämbetet

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Header logo