Stöd till europeiska samarbetsprojekt

Stöd kan sökas för internationellt samarbete mellan aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorerna. Ett samarbetsprojekt består av en projektledare och flera projektpartners. Partnerskapet behöver minimum bestå av tre organisationer baserade i tre olika länder som deltar i Kreativa Europa.

En ansökan om samarbetsprojekt behöver bidra till att uppfylla målen för Kreativa Europa och prioriteringarna för delprogrammet Kultur.


Läs mer om målen
Läs mer om prioriteringarna


Två stödtyper

Det finns två typer av stöd till samarbetsprojekt: större och mindre projekt (larger scale cooperation projects och smaller scale cooperation projects). Projekt inom de båda stödtyperna kan längst pågå i fyra år.

Mindre samarbetsprojekt omfattar en projektledare och minimum två partners baserade i totalt minst tre olika länder. Maximal bidragssumma att söka är 200 000 euro. Bidraget från EU kan högst utgöra 60 procent av den totala projektbudgeten.

Större samarbetsprojekt omfattar en projektledare och minimum fem partners baserade i totalt minst sex olika länder. För de större projekten kan max. 2 000 000 euro sökas. Bidraget från EU kan högst utgöra 50 procent av den totala projektbudgeten.
 

  Mindre samarbetsprojekt Större samarbetsprojekt
Projektets längd Högst 48 månader
(4 år)
Högst 48 månader
(4 år)
Antal deltagare Minst 3 partners från 3 olika länder Minst 6 partners från 6 olika länder
Bidragsbelopp Högst 200 000 €
(60 % från EU)
Högst 2 000 000 €
(50 % från EU)


Prioriterade områden

Ett europeiskt samarbetsprojekt ska ha huvudfokus på minst ett och max tre av de nedan nämnda sju prioriterade områdena. Ansökan behöver innehålla en strategi och en detaljerad beskrivning av hur det, eller de, prioriterade områdena konkret genomsyrar projektet. De valda prioriterade områdena ska även rangordnas i den digitala ansökningsblanketten (E-form) utifrån deras relevans i projektet.

De sju prioriterade områdena för utlysningen om europeiska samarbetsprojekt för årets utlysning är följande:

 • Transnationell moblititet
  (Transnational mobility)
 • Publikutveckling
  (Audience devlopment)
 • Kapacitetsubyggnad – digitalisering
  (Capacity building – digitization)
 • Kapacitetsbyggnad – nya affärsmodeller
  (Capacity building − new business models)
 • Kapacitetsbyggnad – utbildning och kompetensutveckling
  (Capacity building – education and training)
 • Interkulturell dialog och social inkludering av migranter och flyktningar
  (Intercultural dialogue and social integration of migrants and refugees)
 • Europaåret för kulturarv 2018
  (Legacy of the European Year of Cultural Heritage 2018)

Läs mer om de sju prioriteringarna för europeiska samarbetsprojekt på s. 4−8 i Guidelines for Cooperation Projects.

Beslutsprocessen och bedömningskriterier

Stödet administreras av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel. Ansökan ställs till EACEA som med hjälp av externa experter fattar beslut. Beslut fattas cirka sex månader efter sista ansökningsdatum.
Stödet till europeiska samarbetsprojekt utgör ungefär 70 procent av budgeten för delprogrammet Kultur. Ungefär 100 samarbetsprojekt får stöd i varje beslutsomgång.
Det finns inga geografiska kvoter i beviljandet av bidrag. Ansökan bedöms utifrån de bedömningskriterier som formulerats. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering av sin ansökan. Ansökan kan högst få 100 poäng.

Bedömningskriterierna för europeiska samarbetsprojekt är följande:

 • Relevans (Relevance), 30 p
  Hur implementeras de valda prioriteringarna/den valda prioriteringen i projektet med grund i en detaljerad strategi?

 • Kvaliteten på innehållet och aktiviteterna (Quality of the content and activites), 30 p
  Hur ska projektet implementeras i praktiken (projektets innehåll, kvaliteten på aktiviteterna, det praktiska genomförandet, metodologi/arbetssätt, resultat) och hur väl uppfyller aktiviteterna i projektet projektets mål?

 • Kommunikation och informationsspridning (Communication and dissemination), 20 p
  Hur ska projektet kommunicera aktiviteter och resultat samt dela och sprida kunskap och erfarenheter inom och utanför sektorn och över geografiska gränser? Syftet är att maximera projektets resultat på lokal, regional, nationell och europeisk nivå samt att säkerställa att projektets inverkan fortsätter även efter att projektet är avslutat.

 • Partnerskapets kvalitet (Quality of the partnership), 20 p
  I vilken grad tillgodoser strukturen och ledningen av projektet samt partnerorganisationernas samarbete en effektiv implementering av projektet?

Läs mer om bedömningskriterierna för ansökan på s. 18−20 i Guidelines for Cooperation Projects.

Vilka länder deltar i programmet?

EU:s 28 medlemsstater och EFTA-länderna Island och Norge. I ett samarbetsprojekt måste projektledaren eller minst en partner komma från någon av dessa länder. Även Tunisien, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina, Albanien, Georgien, Moldavien, Armenien och Ukraina deltar i programmet. Ni kan samarbeta med organisationer baserade i alla dessa länder.

Uppdaterad lista över länder utanför EU som deltar i Kreativa Europa.

Utöver att samarbeta med organisationer i de länder som deltar i programmet (se ovan), kan max. 30 procent av projektets totala budget användas för samarbete med organisationer och personer baserade i andra länder i världen, så kallade tredje land (third countries).

Gällande samarbete med brittiska organisationer inom Kreativa Europa, vänligen läs mer här: http://www.creativeeuropeuk.eu/news/update-creative-europe-and-outcome-eu-referendum  

Vem kan ansöka?

Organisationer, företag, institutioner, myndigheter, kommuner, regioner och föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet inom kultursektorn eller den audiovisuella sektorn i de länder som deltar i programmet Kreativa Europa.
Den projektledande organisationen måste ha varit juridisk person i minst två år vid ansökan. Partnerorganisationer behöver inte ha existerat i två år vid ansökan. Privatpersoner har inte möjlighet att söka stöd.

Ansökningsdatum

Stöd för europeiska samarbetsprojekt kan sökas en gång per år under hela programperioden till år 2020.
Årets utlysning om stöd för europeiska samarbetsprojekt öppnar hösten 2019, med troligt sista ansökningsdatum i december 2019. Så snart exakta datum är beslutade informerar vi om detta här på webben och i våra övriga kommunikationskanaler. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få information direkt i din mejlkorg: http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Nyheter1/Arkiv/  

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Header logo