Stöd till översättning och spridning av europeisk skönlitteratur

Stödet ska främja en ökad kulturell och språklig mångfald i Europa. Det ska även främja rörligheten över gränserna av skönlitterära verk av hög kvalitet, skapa bättre tillgång till europeisk översatt kvalitetslitteratur i och utanför Europa samt nå ut till ny publik.

Årets utlysning om stöd för europeiska översättningsprojekt öppnade i april 2019 och sista ansökningsdag är den 4 juni 2019.

Prioriteringarna för stödet är:

 • Att stödja främjandet av europeisk skönlitteratur, med en lämplig användning av digital teknik i både spridningen/ distributionen och främjandet/ marknadsföringen av verken.
 • Att uppmuntra översättning från mindre europeiska språk (alla officiella europeiska språk utom engelska, tyska, franska och spanska).
 • Att främja översättning och främjande av högkvalitativ europeisk skönlitteratur på lång sikt.
 • Att uppmuntra översättning av barn- och ungdomslitteratur, grafiska romaner och serier, noveller eller poesi.
 • Att ge översättarna större uppmärksamhet, exempelvis genom att obligatoriskt inkludera en kort biografi om översättaren i varje översatt bok som får stöd.
 • Att uppmuntra översättning av titlar som har fått EU:s litteraturpris.

Vem kan ansöka?

Professionella bokförlag eller förlagsgrupper. Den sökande organisationen ska ha existerat i minst två år när ansökan lämnas.

Vad kan ingå i ansökan?

Stöd kan sökas för översättning och utgivning av skönlitteratur för vuxna eller barn och unga. I begreppet skönlitteratur inkluderas romaner, noveller, dramatik, poesi, serier, grafiska romaner och bilderböcker.

Stöd kan sökas för översättning från och till de officiella språken, inklusive de nationella minoritetsspråken, i de länder som deltar i delprogrammet Kultur.

Det är önskvärt att någon av de titlar som ingår i ansökan är översättningar från andra språk än engelska, franska, tyska och spanska eftersom översättningar från så kallade "lesser used languages" prioriteras.

Översättningar från latin och klassisk grekiska till ett officiellt språk i något av de officiella språken är också bidragsberättigade.

Målspråket måste vara översättarens modersmål, förutom när det gäller språk som talas i liten utsträckning och detta måste i så fall motiveras särskilt i ansökan.

Verken måste redan ha publicerats och ha skrivits av författare som är medborgare eller bosatta i ett land som deltar i programmet, med undantag för verk på latin eller klassisk grekiska.

De skönlitterära verken får inte tidigare ha översatts till målspråket, med undantag för om det bedöms att en ny översättning är nödvändig. I detta fall måste minst femtio år gått sedan den senaste översättningen och förlaget måste förklara varför en ny översättning behövs.

Stöd kan sökas för utgivning i tryckt och/eller digitalt (e-bok) format.

Kostnader för översättning, produktion samt marknadsföring och kommunikation är exempel på kostnader som kan inkluderas i ansökan. Olika typer av insatser för att öka den översatta litteraturens spridning och tillgängliggörande är en del av ansökan. Det kan bland annat gälla översättares och författares deltagande i litterära evenemang, på litteraturfestivaler och bokmässor eller andra mer innovativa aktiviteter som kan bidra till ett ökat intresse för översatt europeisk skönlitteratur.

En viktig del av ansökan är att formulera en strategi för hur förlaget planerar arbeta med de översatta titlarna (distribution och marknadsföring) av titlarna för att de ska nå läsare. 

Tvåårigt stöd

För en projektansökan om tvåårigt stöd gäller detta:

 • Översättning av 3-10 skönlitterära verk under hela tvårsperioden
 • EU-stöd om högst 100 000 euro
 • En strategi för översättning, distribution och marknadsföring av titlarna ska ingå i ansökan.
 • EU-stödet kan maximalt uppgå till 50 procent av de totala kostnaderna.

I den aktuella utlysningen kan projekten starta tidigast i januari-mars 2020 och pågå i högst två år.

Vilka länder deltar i programmet?

EU:s 28 medlemsstater och EFTA-länderna Island och Norge. Även Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina, Albanien, Georgien, Moldavien, Ukraina och Tunisien ingår i programmet.

Länder utanför EU som deltar i Kreativa Europa

Beslutsprocessen och bedömningskriterier

Stödet administreras av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel. Ansökan skickas till EACEA som med hjälp av externa experter fattar beslut. Beslut fattas i september 2019 och skickas då till den sökande.

Ansökan bedöms utifrån särskilda bedömningskriterier som finns formulerade i dokumentet Guidelines. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering av sin ansökan. Ansökan kan högst få 100 poäng. Bedömningskriterierna är följande:

 1. Relevans (40 p)
  Hur projektet kommer att bidra till att uppfylla programmets mål och prioriteringar om (cirkulation över gränserna av europeiska skönlitterära verk och förbättra tillträdet till dem). 

 2. Kvalitet på innehåll och verksamhet (25 p)
  Hur projektet kommer att genomföras i praktiken (kvaliteten på de verk som ska översättas, den ansvariga personalens erfarenhet och arbetsmetoder et cetera).

 3. Marknadsföring och kommunikation för de översatta titlarna (20 p)Projektets innovativa tillvägagångssätt vad gäller PR för de översatta skönlitterära verken i och utanför Europa.

 4. Vinnare av EU:s litteraturpris (15 p)
  Extra poäng ges automatiskt för varje bok som fått EU:s litteraturpris.

1 titel som fått priset = 5 poäng
2 titlar som fått priset = 10 poäng
3 titlar som fått priset = 15 poäng

Hela listan med de prisvinnande titlarna

LÄS MER

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Header logo