Handlingsprogram

Kulturrådet har lämnat ett handlingsprogram för läsfrämjande till regeringen. Det beskriver Kulturrådets kommande insatser för att öka läsningen hos barn och vuxna, i samverkan med andra aktörer i samhället.

satsningar

Programmet innehåller bland annat höjt stöd till litteraturutgivning på de nationella minoritetsspråken, ökat fokus på de yngsta barnen och på vuxna som inte läser och stöd till folkbiblioteken för att arbeta läsfrämjande.

Kulturrådet driver redan nationella satsningar för att främja läsning, exempelvis Barnbokskatalogen, Idrott och läsning samt Läsambassadören. 2015 startar det nya programmet Bokstart Sverige med tre pilotprojekt i Landskrona, Göteborg och Södertälje. Folkbibliotek och barnhälsovård samarbetar för att engagera småbarnsföräldrar att tidigt börja läsa tillsammans med barnen för att stimulera språkutveckling och läslust. Bokstart bygger på erfarenheter och kunskap från liknande program nationellt och internationellt.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat om nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som styr de statliga myndigheternas arbete. Det övergripande målet är att alla i Sverige ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Kulturrådets läsfrämjande uppdrag är att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande verksamhet utanför skolan.

Utgångspunkten för myndighetens arbete är litteraturen som konstform och läsningen som konstnärlig upplevelse och väg till bildning.

Samverkan

För att uppdraget ska lyckas krävs en samordning med bland andra Skolverket, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och folkbildningens aktörer. Även Kungl. biblioteket och andra myndigheter är viktiga samarbetsparter.

HANDLINGSPROGRAM

Header logo