Författningssamling - KRFS

Kulturrådet är enligt författningssamlingsförordningen (1976:725) ansvarigt för en egen författningssamling, Statens kulturråds författningssamling (KRFS). I författningssamlingen kungörs föreskrifter som Kulturrådet och sju andra myndigheter inom kultursektorn har beslutat.

Författningssamlingen kan utnyttjas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Styrelsen för Sveriges författarfond och Myndigheten för tillgängliga medier.

Statens kulturråds författningssamling
Ansvarig utgivare: Kulturrådets generaldirektör
ISSN 0347-8548

Enstaka exemplar kan beställas från info@kulturradet.se

Register över KRFS

Förklaringar:
F = Författning
K = Kungörelse
L = Lag

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Statens kulturråd

KRFS 2018:5 Föreskrift om ändring av Kulturrådets Generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning

KRFS 2018:2 Föreskrifter om upphävande av Statens kulturråds föreskrifter (KRFS 2010:1) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

KRFS 2018:1 Föreskrifter om upphävande av Kulturrådets föreskrifter (KRFS 2012:1) för kvantitativ uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och föreskrift om ändring (KRFS 2012:3) i Kulturrådets föreskrifter för kvantitativ uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2012:1)

KRFS 2014:1. Föreskrift (2014:1) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

KRFS 2013:2. Generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning

KRFS 2003:4 Statens kulturråds föreskrift om upphävande av vissa föreskrifter om kulturbidrag med mera

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) tidigare bland annat Taltidningsnämnden

KRFS 2013:1 Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

KRFS 1998:2 Föreskrifter om ändring i föreskrifterna (KRFS 1995:1) om statlig ersättning för utgivning av vissa taltidningar

Riksantikvarieämbetet

KRFS 2018:6 Föreskrift om ändring i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd (KRFS 2017:1) om uppdragsarkeologi

KRFS 2018:4 Föreskrift om ändring av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd (KRFS 2016:1) om fornlämningsförklaring och metallsökare

KRFS 2018:3 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om byggnadsminnen

KRFS 2017:2 Riksantikvarieämbetets föreskrifter om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål

KRFS 2017:1 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi

KRFS 2016:1 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare

KRFS 2015:1. Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi

KRFS 2013:3. Föreskrifter om ändring i Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 2007:2) och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950)

KRFS 2013:4. Föreskrift om ändring av Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 2012:2) om kyrkliga kulturminnen

KRFS 2012:2 Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen

KRFS 2007:2 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10-13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

KRFS 1997:01, Länsstyrelsens åtgärder för att utmärka viss kulturegendom enligt 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturföremål i händelse av väpnad konflikt

KRFS 1993:01, Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård - föreskrifter av Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

I "Lagrummet", Regeringskansliets samlingsplats för rättsinformation www.lagrummet.se, finns uppgifter om de lagar och förordningar som kungörs i Svensk författningssamling (SFS). 

LÄS MER

Header logo