Mer information läsåret 2018/19

Vilka bedömer din ansökan?

Handläggare på Kulturrådet bereder och bedömer ansökan.

Så ansöker du

Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats. I ansökan kan man välja mellan att arbeta med både för- och grundskolan eller endast förskola eller grundskola.

I ansökan finns frågor om bland annat:

  • vilka insatser med professionella kulturaktörer som planeras,
  • målgrupp och hur många som förväntas nås av insatserna, 
  • budget, det vill säga kostnader för de planerade insatserna.

De som har ansökt tidigare för grundskoledelen i Skapande och skickat in handlingsplan för Skapande skola-arbetet, behöver endast beskriva eventuella ändringar i ansökan. Ingen bilaga ska skickas in.

De som söker för första gången behöver besvara frågorna i ansökan om handlingsplanen för grundskolan. Ingen bilaga ska därför skickas in.

De som söker för förskoledelen kommer att svara på frågor om förskolans plan för arbetet med konst och kultur. Ingen bilaga ska därför skickas in.

Blankettexempel finns här. Skapande skola-samordnare hos skolhuvudmännen kan använda Word-versionen för att få underlag från varje skola/förskola.

Har du frågor om ansökningsblankettens olika avsnitt, kontakta handläggarna.

Har du tekniska frågor om inloggning med mera, kontakta supporten.

Kontaktuppgifter till handläggare och teknisk support.

Har du bilagor?

Den information som behövs för bedömning ges via frågorna i ansökan. Bilagor behöver därför inte bifogas.

Beslut om din ansökan

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut. Efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig och en prövning i relation till övriga ansökningar samt diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet, fattas beslut om bidragsfördelning.

Beslut beräknas till i slutet av april 2018 och skickas till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet.

Utbetalning

Tidigast tre veckor efter beslut betalas det beviljade bidraget in till angivet plusgiro- eller bankgironummer.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

Redovisning

Verksamheten ska genomföras enligt ansökan och bidraget ska användas enligt angivna noteringar i beslutsbilaga 1 och generella villkor i beslutsbilaga 2, som följer med beslutet.

Blankettexempel för redovisning publiceras i och med beslutet senast i slutet av april 2018.  Redovisningen ska lämnas till Kulturrådet senast den 26 september 2019.

Det är bra om bidragets användning följs upp tidig vår 2019 så kvarstående medel kan användas till kultur för eleverna. Det finns möjlighet att genomföra försenade aktiviteter eller nya aktiviteter under tidig höst 2019. Om aktiviteterna är nya, vänligen kontakta handläggarna på Kulturrådet.

Om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

Header logo