Insatser för förskola 2018/19

Vem kan söka?

Fristående och kommunala huvudmän för förskolor i områden där tillgången till konst och kultur bedöms som låg

För vad kan man söka?

Inför läsåret 2018/19 finns det möjlighet att ansöka för Skapande skola-insatser både i förskolan och grundskolan eller för endast förskolan eller grundskolan. Nedan följer information om förskoledelen.

Skapande skola-bidraget går till insatser som görs med professionella kulturaktörer. Exempel på insatser kan vara föreställningar för och med eleverna, workshops, projekt, besök hos eller av kulturaktörer för att eleverna själva ska skapa, uppleva och utvecklas i den kreativa processen.

Förskolesatsningen kan endast sökas av kommunala och fristående huvudmän för förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg. Insatserna ska vända sig till barn i åldern 4–5 år för samma typer av aktiviteter som gäller för grundskolan.

I den här satsningen prioriterar vi ansökningar för projekt med sammanhängande insatser. Det kan till exempel vara upprepade konst- och kulturinsatser som knyter an till förskolans tematiska arbete. Insatserna ska bottna i förskolans plan för arbetet med konst och kultur. Planen är en förutsättning för ansökan.

Förskolesatsningen uppgår till cirka 10 miljoner kronor. Sökande behöver specificera hur de budgeterade kostnaderna är relevanta för arbetet med konst och kultur i förskolan. Aktiviteter och kostnader som inte har koppling till förskolans och barnens behov kan inte finansieras.

Utgångspunkter för bedömning

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för förskoledelen ska - utöver förordningens och regleringsbrevets krav - karaktäriseras av:

  1. Fokus på konstnärlig kvalitet
  2. Namngivna professionella kulturaktörer
  3. Rätt målgrupp (4–5 år)
  4. Långsiktighet utifrån förskolans plan
  5. Projekt med sammanhängande insatser under läsåret

Kulturrådet kommer att göra en sammanvägd bedömning av ovanstående kriterier.

Tvärperspektiven

Barn- och ungdomsperspektiv, mångfalds- och interkulturellt perspektiv, jämställdhets-,hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv ska beaktas i ansökan oavsett om den avser förskolan, grundskolan eller bådadera.

Oftast sammanfaller kraven med huvudmannens lagstadgade krav på inkludering och icke-diskriminering av elever. Det som tillkommer genom Kulturrådets krav är barnens och elevernas lika möjlighet att kunna ta del av kulturaktiviteterna inom Skapande skola oavsett hur de definierar sig, vilka funktionsförmågor de har eller om de bor på landsbygden eller tätort.

Villkor för tillgänglighet

Bidragsmottagarna inom Skapande skola ska följa de tillgänglighetskrav som gäller enligt lag, så att alla elever oavsett funktionsförmåga kan ta del av kulturaktiviteterna inom Skapande skola.


 

Header logo