Foto: Kultur Hjärta Skola.

Tips och råd

Här har vi samlat tips och råd kring hur ni bäst kan förbereda er för ansökan. Viktiga begrepp och principer förklaras kort med möjlighet till vidare fördjupning.

Sökande/bidragsmottagare

Förskola och/eller skolas huvudman söker. Huvudmannen kan vara kommunen eller den juridiskt ansvariga för friskolan. Personalen behöver därför stämma av med rektorerna om hur ansökningsprocessen går till. För de kommunala skolorna finns oftast en samordnare, som samlar ihop skolornas önskemål och idéer till en gemensam ansökan. Läs mer

Samverkan

Mötet mellan förskola, skola och kulturliv ska ske på bådas villkor så att de konstnärliga och pedagogiska processerna vävs samman och skapar en kreativ lärmiljö för eleverna. Både förskolor, skolor och kulturaktörer kan använda sig av existerande nätverk och exempelvis kontakta regionala kulturkonsulenter. De professionella kulturaktörerna kan marknadsföra sig antingen enskilt eller genom till exempel Centrumbildningarna. Läs mer

Kulturskolans roll i Skapande skola

Om kulturskolans pedagoger anlitas behöver det ske och bekostas utanför deras ordinarie tjänst och deras uppdrag ersättas i motsvarande grad på kulturskolan.

Treårsprincipen

Skapande skola vill att eleverna möter olika typer av aktörer och därför behöver skolorna se över sitt samarbete vart tredje år. Läs mer

Krav på professionalitet, konstnärlig kvalitet och konstnärligt uttryck

Med professionalitet avses yrkesverksamma kulturaktörer som antingen har högskoleutbildning, motsvarade högre utbildning eller haft minst tre års (fem års för bild och form) erfarenhet av sitt konstområde och i stor utsträckning försörjt sig på det. Läs mer

Planeringen av aktiviteter

Besök på regionala och nationella museer, skolbio eller arbete med media ska alltid förberedas och genomföras med pedagoger inom de relevanta konstområdena.

Elevinflytande

Enligt förordningen för Skapande skola ska elever vara med i planeringen, genomförande och uppföljningen av insatserna. Elevinflytandet ska beskrivas i handlingsplanen för Skapande skola. Läs mer

Avtalsfrågor m.m.

Avtalsfrågor  är en sak mellan kulturaktörerna och förskole- alternativt skolhuvudman. Bidraget är momsneutralt.

Tvärperspektiv

Bidragssökande ska säkra tvärperspektiven, som tar upp jämställdhet, hbtq, villkoren för personer med funktionsnedsättning, mångfald och interkulturalitet. Det är viktigt att tänka på vilka kulturaktörer som engageras och hur deras arbete förstärker tvärperspektiven. Läs mer

Header logo