Ögonblicksteaterns föreställning Making senses.

Redaktionell tillgänglighet

Det finns flera enkla sätt att själv förbättra tillgängligheten på en webbplats.

Språk och typografi


 • Sätt tydliga och informativa rubriker.
 • Skriv enkla och lättfattliga texter.
 • Dela in längre texter i kortare avsnitt som skiljs åt av mellanrubriker.

Se även:
Riktlinje nr 61 Skriv tydliga och informativa rubriker
Riktlinje 10 Ge all information på begriplig svenska

Standardiserade rubrikstorlekar


 • Använd alltid rubrikstorlekarna h1-h4 där h1 är störst. Det är viktigt att vara noggrann och konsekvent eftersom stödverktyg som skärmläsare och talsyntes navigerar efter rubrikstorlekarna för att skapa överblick och rätt läsordning.

  Även sökmotorer navigerar efter h-elementen.

  Om du inte själv kan påverka rubrikstorlekarna kan du testa om de är rätt kodade, läs mer på sidan Kodens kvalitet

Tydliga länkar


 • Skriv informativa länktexter. Länktexten bör tala om vart länken leder och inte vara för kort. En förklarande text hjälper dem som använder talsyntesverktyg och personer med kognitiv funktionsnedsättning att hitta rätt. En text som består av en hel mening skapar också en tillräckligt stor klickyta för att personer som har svårt att klicka på små ytor ska kunna navigera på webbplatsen. Skriv därför exempelvis ”Läs mer om verksamheten” och inte bara ”Läs mer” eller Läs mer ”här” och länka det lilla ordet ”här”.

Se även:
Riktlinje 5 Skriv tydliga länkar

Bilder på rätt sätt


 • Använd gärna bilder men inte som enda sätt att förmedla viktigt information. Innehållet i bilder kan inte tolkas av verktyg för talsyntes och når därför inte personer med synnedsättning.

 • Skriv alltid en så kallad alt-text (alternativtext) eller tool tip till bilden. Alt-texten visas när man lägger muspilen på bilden och läses upp av talsyntesverktyg. Om en bild inte har en alt-text läser talsyntesen upp ordet ”bild” vilket inte ger någon uppfattning om bildens betydelse på sidan.

Kontaktinformation


 • Gör kontaktinformationen tillgänglig. Den bör vara nåbar från alla sidor och lätt att upptäcka. Döp kontaktinformationen till ”Kontakt” eller ”Kontakta oss” och placera den gärna till höger i sidhuvudet och i sidfoten.

Se även:
Riktlinje nr 4 Gör det lätt att komma i kontakt med er

Information om tillgänglighet


 • Informera om den fysiska tillgängligheten i lokalerna och hur tillgänglig miljön under arrangemang och föreställningar är. Förekommer det exempelvis starkt och/eller blinkande ljus, finns det parfymfria arrangemang et cetera. Berätta också om hur personalen kan hjälpa till på plats.

Information om e-tjänster


 • E-tjänster kan vara otillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Informera om alternativa sätt att utföra tjänsten. Om exempelvis en e-tjänst för att boka biljetter är anslutet till webbplatsen bör det även finnas information om hur man bokar biljetter manuellt.
Header logo