Kriterier för tillgänglighet

De kulturpolitiska målen beskriver tydligt att kulturlivet ska vara till för alla. En viktig målsättning är att kulturlivet ska bli mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det ska vara möjligt att på lika villkor kunna välja att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur.

Från och med 2017 så finns ett antal krav kopplade till de bidrag som fördelas av Kulturrådet, och för de statliga bidrag som fördelas inom Kultursamverkansmodellen. Det är ett led i Kulturrådets uppdrag att arbeta för ett mer tillgängligt och jämlikt kulturliv. Under rubrikerna nedan beskrivs vad som gäller för olika bidrag och aktörer. Material till stöd och vidareläsning finns under länkarna.


Organisationer som arrangerar publik verksamhet

Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används.

Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet, eller via kultursamverkansmodellen, och har egen lokal för publik verksamhet ska åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner med statligt bidrag för regional kulturverksamhet via kultursamverkansmodellen ska vidta åtgärder inom fyra områden:

  • Handlingsplaner för tillgänglighet
  • Tillgängliga webbsidor, inklusive applikationer och e-tjänster (lägst WCAG 2.1 nivå AA)
  • Information om tillgänglighet
  • Enkelt avhjälpta hinder

Läs mer om vad som gäller för kulturinstitutioner

Uppföljning

Kulturrådets krav på ökad tillgänglighet är kopplade till den statliga bidragsgivningen och kan komma att kontrolleras genom stickprover.

KONTAKT

Karin Westling
Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

Header logo