Kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner med statligt bidrag för regional kulturverksamhet via Kultursamverkansmodellen ska vidta åtgärder inom fyra områden. Följ länkarna under respektive område.

Webbsidor inklusive applikationer och e-tjänster, ska lägst uppfylla den internationella tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 nivå AA.
 
Den 1 januari 2019 började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) att gälla. Det innebär bland annat att kulturinstitutioner som enligt lagen klassas som offentligrättsliga organ ska följa de krav på tillgängliga webbsidor inklusive applikationer som framgår av författning. I och med att lagen har trätt i kraft ställer Kulturrådet krav på att samtliga kulturinstitutioner som tar emot statliga bidrag till regional kulturverksamhet inom Kultursamverkansmodellen ska ha webbsidor inklusive applikationer och e-tjänster, som lägst uppnår WCAG 2.1 nivå AA. Detta motsvarar lagstiftningens lägsta nivå.

Områden att åtgärda:

Header logo